Stortinget - Møte torsdag den 8. februar 2018

Dato: 08.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:12]

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet (Innst. 91 S (2017–2018), jf. Dokument 8:23 S (2017–2018))

 • Sak nr. 2 [11:29:52]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) (Innst. 92 S (2017–2018), jf. Meld. St. 44 (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [11:40:05]

  Interpellasjon fra representanten Mudassar Kapur til finansministeren: «Inntekt bør beskattes i det landet hvor verdiskapningen skjer. Det virker ikke riktig når store multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra skatt, slik at de ikke skatter i land der de har virksomhet. Den digitaliserte økonomien kan gjøre beskatning særlig utfordrende. Derfor lanseres også fra tid til annen forslag for å bøte på manglende beskatning. Norge jobber kontinuerlig og er en pådriver for å forbedre de internasjonale standardene for fordeling av beskatningsrett. Jeg er spent på hvordan disse prosessene påvirker muligheten til å unngå beskatning. Hvordan mener statsråden vi best kan løse utfordringen knyttet til at store multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra skatt, slik at de ikke skatter i land hvor de har virksomhet»?

 • Sak nr. 4 [12:37:24]

  Interpellasjon fra representanten Emilie Enger Mehl til finansministeren: «Kryptovaluta som for eksempel bitcoin har hatt en enorm vekst det siste året. Slik valuta er ikke utstedt eller regulert av offentlig myndighet og faller utenfor finanslovgivningen. Transaksjoner gjennomføres anonymt, uten involvering av en tredjepart, og er nærmest umulige å spore. Virtuell valuta er attraktivt for skatteunndragelse, hvitvasking, finansiering av terror eller ulovlig virksomhet og annen kriminalitet. I en trusselvurdering fra NTAES av juni 2017 heter det at virtuell valuta er en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 11. januar gikk DNB ut med en advarsel etter en sterk økning i investeringsbedragerier knyttet til bitcoin og andre kryptovalutaer. Også Sparebank 1 har opplevd alvorlige svindeltilfeller, ifølge DN 16. januar. Det pekes på alvorlige bekymringer ved at utviklingen skjer raskt og nærmest uten politisk regulering. Hvordan vil statsråden håndtere kryptovaluta politisk»?

 • Sak nr. 5 [13:19:18]

  Interpellasjon fra representanten Svein Roald Hansen til næringsministeren: «Under WTOs ministerkonferanse i Buenos Aires 14. desember 2017 sluttet Norge seg til en deklarasjon om kvinner og handel, sammen med 113 andre land. I erklæringen forplikter underskriverne seg til å arbeide for å fjerne regelverk i handelsregimer og avtaler som er til hinder eller ulempe for kvinner. Deklarasjonen viser til at det å bringe kvinner inn i økonomi- og arbeidsliv bidrar til sterkere økonomisk vekst, og derved også er et middel til å nå mål 5 i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. I Canadas handelsavtale med Chile er kvinneperspektivet tatt inn i avtalen, og dette vil også gjøres når EU og Chile oppdaterer sin avtale. Liechtenstein satte dette opp som en av sine prioriterte oppgaver for sitt formannskap i EFTA høsten 2017. Hva vil statsråden gjøre for at Norge skal følge opp deklarasjonen fra WTO-møtet i vår handelspolitikk»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 13.53.