Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2018

Dato: 01.03.2018
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 105 S (2017–2018), jf. Meld. St. 5 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [12:17:33]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Innst. 105 S (2017–2018), jf. Meld. St. 5 (2017–2018))