Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2018

Dato: 06.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [16:28:10]

Referat

 • 1. (277) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande, Eigil Knutsen, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Rigmor Aasrud, Ruth Grung og Åsunn Lyngedal om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene (Dokument 8:148 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslag nr. 2, som vert handsama etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav e (vert avvist).

 • 2. (278) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Else-May Botten og Espen Barth Eide om likebehandling av kjøretøy for avfallsbasert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen (Dokument 8:153 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (279) Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) (Prop. 42 L (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (280) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Olaug V. Bollestad om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10 (Dokument 8:147 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt familie- og kulturkomiteen, som legg fram utkastet sitt til tilråding for næringskomiteen til uttale før innstilling vert gjeven.

 • 5. (281) Ny forskrift for pengepolitikken (Meld. St. 8 (2017–2018))

 • 6. (282) Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 (Prop. 43 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende finanskomiteen.

 • 7. (283) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Pollestad, Marit Arnstad og Åslaug Sem-Jacobsen om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggetid på sjukehus etter fødsel (Dokument 8:154 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (284) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel) (Prop. 44 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (285) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Geir Pollestad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Sigbjørn Gjelsvik om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån (Dokument 8:151 S (2017–2018))

  Samr.: Vert sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdig handsama. Forlanger nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.