Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2018

Dato: 06.03.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 28 (2017–2018), jf. Innst. 120 L (2017–2018) og Prop. 170 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 12 [15:56:11]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) (Lovvedtak 28 (2017–2018), jf. Innst. 120 L (2017–2018) og Prop. 170 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.