Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2018

Dato: 06.03.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 126 S (2017–2018), jf. Prop. 29 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 8 [15:09:54]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet) (Innst. 126 S (2017–2018), jf. Prop. 29 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.