Stortinget - Møte tirsdag den 20. mars 2018

Dato: 20.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 20 [18:20:41]

Referat

 • 1. (304) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) (Lovvedtak 28 (2017–2018))

  • – er sanksjonert under 16. mars 2018

 • 2. (305) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 7 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (306) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) (Prop. 48 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (307) Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) (Prop. 45 L (2017–2018))

 • 5. (308) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (Prop. 46 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (309) Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2017–2018))

 • 7. (310) Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse (Dokument 4:1 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8. (311) Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017 (Meld. St. 9 (2017–2018))

 • 9. (312) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Ingvild Kjerkol og Anette Trettebergstuen om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer (Dokument 8:170 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

 • 10. (313) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) (Prop. 47 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke. Møtet er hevet.