Stortinget - Møte tirsdag den 20. mars 2018

Dato: 20.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 39 (2017–2018), jf. Innst. 153 L (2017–2018) og Prop. 125 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 18 [17:51:36]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) (Lovvedtak 39 (2017–2018), jf. Innst. 153 L (2017–2018) og Prop. 125 L (2016–2017))