Stortinget - Møte mandag den 7. mai 2018

Dato: 07.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Vest-Agder fylke: Mathias Bernander

  • For Akershus fylke: Solveig Schytz og Oddvar Igland

  • For Oslo: Olivia Corso Salles

  • For Rogaland fylke: Eirik Faret Sakariassen

  • For Østfold fylke: Arve Sigmundstad

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon for representanten Eirik Sivertsen i tiden fra og med 7. mai til og med 9. mai er trukket tilbake.

– Denne meddelelsen tas til etterretning.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari fra og med 7. mai og inntil videre. – Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Oslo, Carl I. Hagen, befinner seg for tiden utenlands og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget. Andre vararepresentant for Oslo, Geir Hågen Karlsen, innkalles for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Geir Hågen Karlsen er til stede og vil ta sete.

Representanten Mona Fagerås vil fremsette to representantforslag.

Mona Fagerås (SV) []: Jeg ønsker å legge fram representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Audun Lysbakken og meg selv om lovfestet rett til SFO/AKS-plass.

Jeg vil også legge fram representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og meg selv om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges én settepresident for Stortingets møter i inneværende uke samt én settepresident for Stortingets møte tirsdag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg og Ingjerd Schou. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter, og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresident for tirsdagens møte i Stortinget.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet.