Stortinget - Møte mandag den 7. mai 2018

Dato: 07.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 234 S (2017–2018), jf. Meld. St. 10 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [12:03:16]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Innst. 234 S (2017–2018), jf. Meld. St. 10 (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.