Stortinget - Møte mandag den 7. mai 2018

Dato: 07.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 235 S (2017–2018), jf. Prop. 50 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 1 [12:03:07]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa (Innst. 235 S (2017–2018), jf. Prop. 50 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.