Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 109 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 27 [15:33:55]

Stortingets vedtak til lov om endring i folkeregisterloven (Lovvedtak 109 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))