Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 31 [16:05:41]

Referat

 • 1. (464) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning) (Lovvedtak 67 (2017–2018))

  • 2. lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge) (Lovvedtak 55 (2017–2018))

 • 3. lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (Lovvedtak 74 (2017–2018))

 • 4. lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) (Lovvedtak 75 (2017–2018))

 • 5. lov om endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) (Lovvedtak 76 (2017–2018))

 • 6. lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (Lovvedtak 66 (2017–2018))

 • 7. lov om endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) (Lovvedtak 62 (2017–2018))

 • 8. lov om endringar i vergemålsloven og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.) (Lovvedtak 51 (2017–2018))

 • 9. lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lovvedtak 54 (2017–2018))

 • 10. lov om endringar i valgloven (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.) (Lovvedtak 61 (2017–2018))

 • 11. lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Lovvedtak 53 (2017–2018))

 • 12. lov om endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) (Lovvedtak 63 (2017–2018))

 • 13. lov om endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse) (Lovvedtak 83 (2017–2018))

 • 14. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) (Lovvedtak 65 (2017–2018))

 • 15. lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (Lovvedtak 70 (2017–2018))

  • - er sanksjonert under 15. juni 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (465) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ivar Odnes, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Liv Signe Navarsete om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet (Dokument 8:244 S (2017–2018))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 3. (466) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt (Dokument 8:239 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (467) Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) (Prop. 99 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (468) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Karin Andersen om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer (Dokument 8:241 S (2017–2018))

 • 6. (469) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering (Dokument 8:242 S (2017–2018))

 • 7. (470) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge (Dokument 8:243 S (2017–2018))

 • 8. (471) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo) (Dokument 8:245 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (472) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen (Dokument 8:237 S (2017–2018))

 • 10. (473) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner (Dokument 8:238 S (2017–2018))

 • 11. (474) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør (Dokument 8:240 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12. (475) Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) (Prop. 100 L (2017–2018))

 • 13. (476) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien (Dokument 8:247 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes næringskomiteen.

 • 14. (477) Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland (Prop. 102 S (2017–2018))

 • 15. (478) Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold (Prop. 103 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 16. (479) Partnerland i utviklingspolitikken (Meld. St. 17 (2017–2018))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Før møtet heves vil presidenten gjøre representantene oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt fredag den 28. september kl. 13.

Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før ferien, vil presidenten benytte anledningen til å takke alle medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle som ellers har sitt daglige virke i Stortinget, for godt samarbeid og ønske alle en riktig god sommer!

– Ber noen om ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.