Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 86 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [15:33:55]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere (Lovvedtak 86 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))