Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 84 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [15:33:55]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn (Lovvedtak 84 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))