Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 110 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 28 [15:33:55]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 110 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))