Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 112 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 30 [15:33:55]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 112 (2017–2018), jf. Innst. 399 L (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018))

Presidenten: Ber noen om ordet? – Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 2–30.