Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:04:32]

Referat

 • 1. (4) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2016–2017 (Dokument 11 (2016–2017))

 • 2. (5) Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer (Innberetning 1 (2017–2018))

 • 3. (6) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2017 er tildelt The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

  Enst.: Nr.1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (7) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad om innføring av lobbyregister (Dokument 8:26 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 5. (8) Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 4 (2017–2018))

 • 6. (9) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten (Dokument 8:11 S (2017–2018))

 • 7. (10) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen (Dokument 8:17 LS (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 8. (11) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane (Dokument 8:14 S (2017–2018))

 • 9. (12) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel (Dokument 8:27 S (2017–2018))

 • 10. (13) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor (Dokument 8:28 S (2017–2018))

 • 11. (14) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter (Dokument 8:30 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 8–11 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 12. (15) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt (Dokument 8:19 S (2017–2018))

 • 13. (16) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd (Dokument 8:20 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 12–13 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 14. (17) Nasjonalbudsjettet 2018 (Meld. St. 1 (2017–2018))

 • 15. (18) Skatter, avgifter og toll 2018 (Prop. 1 LS (2017–2018))

 • 16. (19) Statsbudsjettet 2018 (Prop. 1 S (2017–2018))

 • 17. (20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering (Dokument 8:37 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes finanskomiteen.

 • 18. (21) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud (Dokument 8:7 S (2017–2018))

 • 19. (22) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag (Dokument 8:8 S (2017–2018))

 • 20. (23) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark (Dokument 8:12 S (2017–2018))

 • 21. (24) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige (Dokument 8:29 S (2017–2018))

 • 22. (25) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi (Dokument 8:32 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 18–22 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 23. (26) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet (Dokument 8:10 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 24. (27) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner (Dokument 8:2 S (2017–2018))

 • 25. (28) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå (Dokument 8:4 S (2017–2018))

 • 26. (29) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Terje Aasland om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:5 S (2017–2018))

 • 27. (30) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Martin Kolberg og Anne Helene Sandum om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:6 S (2017–2018))

 • 28. (31) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:13 S (2017–2018))

 • 29. (32) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad og André N. Skjelstad om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa (Dokument 8:34 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 24–29 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 30. (33) Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star (Dokument 18 (2016–2017))

 • 31. (34) Grunnlovsforslag fremsatt på det 159. og 160. storting samt Norges grunnlov (Dokument 12 (2015–2016))

 • 32. (35) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017

 • 33. (36) Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten (Dokument 3:6 (2016–2017))

 • 34. (37) Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak (Dokument 3:9 (2016–2017))

 • 35. (38) Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning (Dokument 3:10 (2016–2017))

 • 36. (39) Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet (Dokument 3:11 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 30–36 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 37. (40) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken (Dokument 8:21 S (2017–2018))

 • 38. (41) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn (Dokument 8:33 S (2017–2018))

 • 39. (42) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram (Dokument 8:36 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 37–39 sendes næringskomiteen.

 • 40. (43) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige (Dokument 8:35 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 41. (44) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse (Dokument 8:1 S (2017–2018))

 • 42. (45) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Torhild Bransdal og Steinar Reiten om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen (Dokument 8:15 S (2017–2018))

 • 43. (46) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage (Dokument 8:18 S (2017–2018))

 • 44. (47) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Nicholas Wilkinson om flere lærere i skolen –, mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene (Dokument 8:24 S (2017–2018))

 • 45. (48) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Freddy André Øvstegård om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft (Dokument 8:25 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 41–45 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 46. (49) Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon (Prop. 2 S (2017–2018))

 • 47. (50) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal føreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen (Dokument 8:9 S (2017–2018))

 • 48. (51) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser (Dokument 8:22 S (2017–2018))

 • 49. (52) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet (Dokument 8:23 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 46–49 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.