Stortinget - Møte tirsdag den 12. desember 2017

Dato: 12.12.2017
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 76 S (2017–2018), jf. Prop. 19 S (2017–2018), unntatt kap. 872)

Innhold

Sak nr. 4 [15:22:20]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet (Innst. 76 S (2017–2018), jf. Prop. 19 S (2017–2018), unntatt kap. 872)