Stortinget - Møte tirsdag den 12. desember 2017

Dato: 12.12.2017
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 14 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 5 [15:22:37]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) (Innst. 14 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))