Stortinget - Møte torsdag den 25. april 2019

Dato: 25.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 235 S (2018–2019), jf. Prop. 42 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [10:05:08]

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning (Innst. 235 S (2018–2019), jf. Prop. 42 LS (2018–2019))