Stortinget - Møte torsdag den 25. april 2019

Dato: 25.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 236 S (2018–2019), jf. Prop. 57 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 1 [10:04:38]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) (Innst. 236 S (2018–2019), jf. Prop. 57 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 2 og 3 blir behandlet under ett. – Det anses vedtatt.