Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2018

Dato: 09.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 4 [10:44:28]

Referat

 • 1. (9) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2017–2018 (Dokument 11 (2017–2018))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (10) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester (Dokument 8:7 S (2018–2019))

 • 3. (11) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven (Dokument 8:11 S (2018–2019))

 • 4. (12) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø (Dokument 8:17 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (13) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 (Dokument 8:15 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (14) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon (Dokument 8:18 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (15) Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) (Prop. 4 L (2018–2019))

 • 8. (16) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet (Dokument 8:12 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 9. (17) Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1 (2018–2019))

 • 10. (18) Skatter, avgifter og toll 2019 (Prop. 1 LS (2018–2019))

 • 11. (19) Statsbudsjettet 2019 (Prop. 1 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes finanskomiteen.

 • 12. (20) Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning (Prop. 3 L (2018–2019))

 • 13. (21) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter (Dokument 8:8 S (2018–2019))

 • 14. (22) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås (Dokument 8:19 S (2018–2019))

 • 15. (23) Representantforslag frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta (Dokument 8:20 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 12–15 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 16. (24) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten (Dokument 8:9 S (2018–2019))

 • 17. (25) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg (Dokument 8:16 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen.

 • 18. (26) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren (Dokument 8:5 S (2018–2019))

 • 19. (27) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog (Dokument 8:21 S (2018–2019))

 • 20. (28) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane (Dokument 8:22 S (2018–2019))

 • 21. (29) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39 (Dokument 8:23 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 18–21 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 22. (30) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Meld. St. 4 (2018–2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.