Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 114 S (2018–2019), jf. Prop. 25 S (2018–2019) unntatt kap. 3)

Innhold

Sak nr. 2 [14:10:48]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, unntatt kapittel 3 (Innst. 114 S (2018–2019), jf. Prop. 25 S (2018–2019) unntatt kap. 3)

Talere

Sveinung Stensland (H) [] (ordfører for saken): Nå er det jeg som står mellom lørdagspizzaen og dere – eller fisketacoen som vi kanskje spiser i helsekomiteen. (Munterhet i salen)

Jeg har et kvarter på meg til å redegjøre for det faktum at hele komiteen stiller seg bak innholdet i denne proposisjonen. Det er interessant, fordi det er ganske store summer vi satte av i fjor, som ikke er blitt brukt. Det er et greit apropos til den budsjettdebatten vi har, som gjerne handler om millionposter her og der. Vi har altså store beløp som ikke blir brukt av det vi setter av. Og når vi har justert på dem, er de blitt omtalt som dramatiske kutt.

I andre deler av verden er en opptatt av regnskap og resultatmål, mens i Stortinget er vi opptatt av budsjettet og ikke så opptatt av budsjettoppfølgingen. – Herved har komiteen stilt seg bak innholdet i Prop. 25 S.

Presidenten: Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 2.

Sakene nr. 3–17 gjeld andre gongs behandling av lovsaker, og presidenten vil foreslå at sakene vert handsama under eitt.

– Det er vedteke.