Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2018

Dato: 18.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 116 S (2018-2019), jf. Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292)

Innhold

Sak nr. 9 [19:08:15]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet (Innst. 116 S (2018-2019), jf. Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292)

Talere

Presidenten: Etter ønske fra kommunal- og regionalkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte med inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Karin Andersen (SV) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Det samme gjelder for denne saken som for den forrige, men her har SV et forslag, og sammen med Arbeiderpartiet støtter vi forslag til vedtak II.

Saken handler også om det faktum at det ble et alvorlig rabalder i regjeringen da det viste seg at Kunnskapsdepartementet hadde redusert bevilgningen til Human Rights Service. Det kan man ikke akkurat si er et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. Det er heller en ganske høyreekstrem blogg, som sprer konspiratoriske ideer.

Jeg var glad da jeg så at Kunnskapsdepartementet hadde tatt litt fatt i dette, men så viste det seg at det ble bråk ut av det. Regjeringen prøvde da gjennom denne salderingen liksom å rydde opp i rotet sitt. Både SV og Arbeiderpartiet mener det er helt feil at vi skal bevilge penger til en slik blogg. Derfor foreslår vi at vi ikke støtter forslaget om å øke bevilgningen til denne organisasjonen gjennom denne triksingen i salderingsproposisjonen.

SV ønsker å bruke den samme bevilgningen til å styrke Holocaust-senteret og Antirasistisk Senter med 250 000 kr hver – altså bruke nøyaktig den samme bevilgningen til å styrke disse to miljøene, som faktisk bidrar til god integrering og ikke minst til det viktige antirasistiske arbeidet som virkelig trengs når det finnes noen som sprer slike konspiratoriske ideer som Human Rights Service gjør.

Dette betyr ikke at SV bare ønsker å gi støtte til organisasjoner vi er enig med – det er viktig å understreke. Vi er villig til også å sponse organisasjoner som vi ikke nødvendigvis er enig med, men det er ikke nødvendig å ha statsstøtte for å ha ytringsfrihet. Det er veldig mange som har det, og som slett ikke har statsstøtte for det. Det må også være visse grenser for hva man støtter.

Derfor støtter vi forslag til vedtak II, og jeg tar opp SVs forslag.

Presidenten: Da har representanten Karin Andersen tatt opp det forslaget hun refererte til.

Eirik Sivertsen (A) []: La meg starte med å vise til Arbeiderpartiets alternative budsjett, som ble fremmet i budsjettdebatten i forrige uke, der vi ikke hadde noen støtte til Human Rights Service fordi vi mener at det ikke er et spesielt integreringsfremmende tiltak. Vi har ikke noe behov, som SV, for å drive med sensur, men vi mener at de som ønsker å støtte denne bloggen, får finne en annen postering enn integreringsfremmende tiltak å sette det på.

Noen betraktninger om de to siste og denne proposisjonen som vi har til behandling: Det som nå er i ferd med å utvikle seg, er en form for tredje budsjettbehandling. Det er ingen heldig utvikling, og jeg synes at det er relativt uryddig at man salderer neste års budsjett ved å bruke midler fra inneværende år som er til overs. Jeg har forståelse for at det kan begås feil på 500 000 kr i et budsjett på nesten 1 500 mrd. kr, og at regjeringspartiene har behov for å rydde opp i det, men det burde vært gjort i budsjettdebatten og ikke i salderingen av 2018-budsjettet, som i all hovedsak er en proformasak.

Så til voteringen. Siden komiteens tilråding fremmes av komiteens flertall, har salens mindretall mistanke om at selv om vi holder gode innlegg her, vil det ikke bli flertall for det vi har tilrådd, slik at I kommer til å bli vedtatt. Det vil medføre at det ikke er relevant å stemme over II, som nettopp er å gjøre noe annet enn det man vedtok i I – bare så man er oppmerksom på det under voteringen.

Martin Kolberg (A) []: Min tanke om dette spørsmålet som er særlig oppe her, støtten til Human Rights Service, handler om at jeg ikke tror statsråd Sanner eller hans embetsverk i utgangspunktet har tenkt feil. Jeg tror de har vært meget bevisste på hva de gjorde for å følge opp det som er forutsetningen for å få en slik støtte.

Når jeg tar ordet, er det fordi det er andre gang denne uken vi ser eksempler på den interne terrorbalansen som er i regjeringen, hvor Fremskrittspartiet truer Høyres verdikonservatisme over i liberalismen. Så følger Høyre med fordi de må, og – jeg holdt på å si – selv om jeg ikke helt mener det, må jeg si at det får nå gå. Men at Venstre og Kristelig Folkeparti går med på det, er helt ubegripelig – at de ikke ser hva de er med på med tanke på å etablere kulturer og normer i det norske samfunn som er helt utenfor det de egentlig står for. Når skal de oppdage hva de er i ferd med å gå inn i? Det er det store spørsmålet.

Jeg ser at ingen flere ber om ordet, og det er også en del av den kulturen som utvikler seg i disse debattene. De sitter helt stille og ser ned. De forsvarer seg ikke engang. De gjør ikke noe forsøk på å forsvare seg, for de vet at de ikke klarer det, eller de orker det ikke. Jeg provoserer ikke, jeg bare registrerer at det er nå i ferd med å etablere seg som en praksis fordi Fremskrittspartiet presser alle de andre partiene utover kanten. Og de finner seg i det – gang på gang og om igjen og om igjen. Til og med en så solid statsråd som Sanner, som har så lang erfaring, og som ikke gjør slike feil – for han gjør ikke de feilene – sitter stille. Han orker ikke å gå opp og forsvare seg og si: Vi gjorde dessverre en feil.

Nei, dette er uttrykk for den politiske balansen i regjeringen, og jeg registrerer den. Noen julegave fra Kristelig Folkeparti og Venstre til norsk politisk kultur er i hvert fall ikke dette. Og det er helt i strid med de partienes kultur eller oppfatning om hvordan Norge skal være organisert, og hvilken retorikk som skal prege ordskiftet på viktige områder i det norske samfunnet. Jeg beklager det veldig.

Heidi Greni (Sp) []: Siden Senterpartiet ikke ble nevnt i forbindelse med komiteens tilråding II, må jeg gjøre oppmerksom på at også vi står bak tilrådingen, der vi ber regjeringen sørge for at bevilgningen til Human Rights Service ikke økes gjennom omgruppering av statsbudsjettet for 2018.

Jeg må si at det er en merkelig form å bruke en endringsproposisjon til å løse opp i indre stridigheter i en regjering. Jeg håper statsråden kan bekrefte at dette ikke skal være vanlig praksis framover, for da vil det være en helt ny praksis når det gjelder arbeidet i Stortinget. Det kan skje endringer etter at budsjettet er behandlet i Stortinget, men det er veldig lite som tilsier at det er uforutsette endringer som gjør at dette kommer som en sak i denne endringsproposisjonen.

Så jeg håper inderlig at vi ikke ser at dette skal være vanlig praksis framover, og jeg håper statsråden kan redegjøre for hvorfor dette nå kommer i en endringsproposisjon.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.