Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2018

Dato: 18.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 9 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:40]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13) (Innst. 9 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))