Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2019 *

Dato: 03.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 44 S (2019–2020), jf. Dokument 3:1 (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4 [10:12:41]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Innst. 44 S (2019–2020), jf. Dokument 3:1 (2019–2020))

Talere

Dag Terje Andersen (A) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Dette er nok en årlig begivenhet der vi skal behandle oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Det er en viktig sak, for vi behandler jo her i salen veldig mange forvaltningsrevisjoner, og det er viktig at Riksrevisjonen og arbeidet etterpå gjennom kontrollkomiteen faktisk blir fulgt opp, at de anbefalingene vi gir til de forskjellige statsrådene, faktisk blir fulgt opp.

Det er den rapporten vi nå har til behandling. Det er 14 revisjonsrapporter som er fulgt opp. For elleve av dem anbefaler Riksrevisjonen – og vi, i vår tilslutning til det – at de kan sjekkes ut. Men det er altså tre som skal følges videre.

Den første av dem er Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen. Det er en sak som vi har fulgt lenge, og der komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at saken må følges videre. For til tross for oppfølging allerede fra 2014–2015, første gang vi behandlet den saken, sier Statens vegvesen at en først i 2021 kan regne med å ha et bedre rapporteringsgrunnlag enn det som er tilfellet i dag. Det er viktig å få på plass på anskaffelsesområdet i en etat som har så store anskaffelser, så store investeringer, og som er en viktig utlyser av anbud for mange som skal gjøre sin jobb for Vegvesenet. Derfor er det viktig at det kommer på plass, og vi er glade for at Riksrevisjonen vil følge den saken videre.

En annen sak har sin opprinnelse helt tilbake i 2012 og 2013, det er Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering. Dette er også en sak som gjentatte ganger har blitt diskutert her i Stortinget, og det er en viktig sak fordi FNs miljøpanel har sagt at i den totale klimautfordringen verden har, er karbonfangst og -lagring en vesentlig del av løsningen for å få ned verdens totale klimautslipp. Derfor er det viktig at Riksrevisjonen følger opp, det er viktig at vi følger opp, og det er viktig at departementet følger opp. Det står i innstillinga at vi har merket oss at «mye av arbeidet med å sikre gode prosesser for CO2-håndtering er på et forberedende stadium». Det er viktig at vi snart kommer videre, og vi er enig i at Riksrevisjonen må følge den saken videre.

Den tredje saken som Riksrevisjonen sier de vil følge opp, er undersøkelsen av studiegjennomføringen i høyere utdanning. I den saken kan det vises til flere regjeringer, tror jeg vi kan si. Det er forsøkt satt inn tiltak for at gjennomføringen av utdanningen skal effektiviseres, og at kvaliteten skal kontrolleres. Men der er det nok sånn at det er lettere å vise til tiltak enn å dokumentere resultatene. Derfor mener vi også i den saken at det er viktig at Riksrevisjonen følger saken videre, og selvfølgelig at departementet følger opp saken, og at vi kommer tilbake til den.

Så til slutt bare en kort kommentar til de avsluttede forvaltningsrevisjonene: Jeg går ikke igjennom hver enkelt av dem. Det fungerer som det skal gjøre, på den måten at vi ved behandling av saker har gitt våre anbefalinger til regjeringa, og at Riksrevisjonen kan sjekke ut at de anbefalingene er fulgt opp. Det er bra, det er sånn det skal fungere.

Jeg gjør oppmerksom på at vi i innstillinga i de fleste tilfeller bare tar til etterretning at saken er avsluttet. I noen tilfeller – det gjelder «Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk», det gjelder «Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen», og det gjelder «Riksrevisjonen undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland» – har komiteen enstemmig valgt å si at vi tar til orientering at saken blir avsluttet. I den lille nyansen ligger det et lite signal fra komiteen om at til tross for at sakene er avsluttet, er tematikken og områdene som blir behandlet under de punktene, temaer som vi allikevel håper at Riksrevisjonen kommer til å ha oppmerksomhet på i tida framover, selv om de konkrete sakene og oppfølgingen av dem herved blir avsluttet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering, se voteringskapittel