Stortinget - Møte mandag den 16. desember 2019

Dato: 16.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:19]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 (Innst. 74 S (2019–2020), jf. Dokument 8:137 S (2018–2019))

 • Sak nr. 2 [11:59:28]

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Innst. 101 S (2019–2020), jf. Prop. 14 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [11:59:45]

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet (Innst. 102 S (2019–2020), jf. Prop. 20 S (2019–2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926)

 • Sak nr. 4 [12:04:01]

  Interpellasjon fra representanten Arne Nævra til landbruks- og matministeren: «Hovedavtalen for jordbruket har, siden den ble opprettet i 1950, kun blitt endret én gang (1992). I avtalen står det ingenting om hensyn til klima, naturmangfold og dyrevelferd. Jordbruksforhandlingene er et viktig verktøy for å nå samfunnsmessig viktige mål. Innretningen på støtteordningene og prisene kan være svært viktig for gode beslutninger om selvforsyningsgrad, klimagassutslipp, arealdisponeringer, jordas kvalitet på lang sikt, distriktspolitikk og lokalt næringsliv. Det er uklart hva som ligger i jordbruksforhandlingenes mandat, og hva partene kan spille inn. Hovedavtalen tilsier at «jordbruksavtaler står tilbake for lover og stortingsvedtak». Kan statsråden gi en oversikt over hvilke lover og vedtak som begrenser eller utvider handlingsrommet, og er det aktuelt for statsråden å foreslå endringer i avtalen slik at hensyn til god dyrevelferd, klima og miljø inkluderes»?

 • Sak nr. 5 [12:48:21]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling (Innst. 110 S (2019–2020), jf. Dokument 8:170 S (2018–2019))

 • Sak nr. 6 [13:25:18]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet (Innst. 105 S (2019–2020), jf. Prop. 20 S (2019–2020), kap. 920, 926 og 3926 og Prop. 25 S (2019–2020), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292)

 • Sak nr. 7 [13:25:55]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge (Innst. 114 S (2019–2020), jf. Dokument 8:105 S (2018–2019))

 • Sak nr. 8 [16:36:08]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann (Innst. 60 S (2019–2020), jf. Dokument 8:126 S (2018–2019))

 • Sak nr. 9 [17:08:39]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 106 S (2019–2020), jf. Prop. 24 S (2019–2020), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490)

 • Sak nr. 10 [17:09:05]

  Interpellasjon fra representanten Trygve Slagsvold Vedum til statsministeren: «En av regjeringens og Stortingets viktigste oppgaver er å utvikle hele Norge. Det er ingen naturlov som sier at Norge skal sentraliseres, eller at tjenester skal nedlegges. Hvilket Norge vi får i framtida, avgjøres av hvilke politiske valg vi tar i dag og i åra framover. Ifølge SSB har det til nå i år blitt 937 færre innbyggere i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark. Siden SSB begynte med å utarbeide kvartalsvis befolkningsstatistikk, har det aldri vært registrert så stor fraflytting i ett enkelt fylke i Norge som det ble fra Nordland siste kvartal. Statsministeren har det overordnede ansvaret for alle vedtak som blir fattet av regjeringen, og hvordan de samlet påvirker landets utvikling. Er statsministeren fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen vi ser i de tre nordligste fylkene, og hvis ikke, hvilke politiske grep vil regjeringen ta for å snu denne utviklingen?»

 • Sak nr. 11 [18:37:42]

  Interpellasjon fra representanten Mona Fagerås til justis- og innvandringsministeren: «FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 9 nr. 1 sier: «Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.» I lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten, jf. Lofot-Tidende 27. juni 2019: Er regjeringen enig i at barnekonvensjonen bør gå foran andre norske lover dersom de står mot hverandre, hvordan arbeider regjeringen for å sikre at FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 følges, og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker?»

 • Sak nr. 12 [19:20:47]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helseministeren: «Flere artikler og medieoppslag vitner om at barn i det statlige barnevernet ikke får den helsehjelpen de har krav på. Barna har ofte sammensatte psykiske lidelser og trenger hjelp fra helsetjenesten i stedet for tilbud om enetiltak i barnevernet. Utviklingen tyder på en uholdbar situasjon i barne- og ungdomspsykiatrien, som er sterkt presset med nedbygging av døgnbehandling. Utviklingen vitner også om at norske kommuner ikke klarer å gi de mest sårbare barna et forsvarlig tilbud. Resultatet er at syke barn risikerer å havne i tiltak i barnevernet fordi helsetjenesten svikter. Hva gjør regjeringen for å gi sårbare barn i barnevernet riktig helsehjelp, vil regjeringen stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien, og hva gjøres for å sikre alvorlig syke barn et forsvarlig tilbud i kommunene»?

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.58.