Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet foreslår i Prop. 25 S (2019–2020) forslag til endring av enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for 2019. Under programkategori 07.20 Grunnopplæring foreslås det endringer under kap. 220, 222, 225, 228, 230, 3220, 3222, 3225 og 3230. Under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning foreslår departementet endringer under kap. 240, og under programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring foreslår departementet endringer under kap. 252, 256, 258 og 3256. Videre foreslår departementet å endre kap. 260, 270, 280, 281, 288 og 3288 under programkategori 07.60 Høyere utdanning. Under programkategori 07.80 Utdanningsstøtte foreslår departementet å endre kap. 2410, 5310 og 5617. De andre forslagene i Prop. 25 S (2019–2020) blir behandlet av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i Prop. 20 S (2019–2020) endringer i statsbudsjettet for 2019. I denne innstillingen blir bare forslagene knyttet til kap. 920, 926 og 3926 behandlet. De andre forslagene i proposisjonen blir behandlet av næringskomiteen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg, fra Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, Kent Gudmundsen, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og lederen Roy Steffensen, fra Senterpartiet, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand, fra Sosialistisk Venstreparti, Mona Fagerås, fra Venstre, Guri Melby, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til omtale og forslag i proposisjonen og slutter seg til disse.

Komiteen viser til at det 5. desember 2019 ble sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsministeren der komiteen spurte om bakgrunnen for en beslutning om å tildele 20 studieplasser til private høyskoler. Svarbrevet datert 6. desember 2019 ligger vedlagt denne innstillingen.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til proposisjonen, der regjeringen opplyser at «[e]tter at Revidert nasjonalbudsjett 2019 ble vedtatt, ble det besluttet å tildele 20 av plassene til private høyskoler.», og at det derfor er foreslått å flytte 0,9 mill. kroner fra kap. 260 post 50 til kap. 260 post 70. Disse medlemmer savner en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for at regjeringen, etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har omprioritert studieplasser, og en begrunnelse for at bevilgningen til 20 studieplasser i statlige institusjoner er foreslått overført til private høgskoler og hvilke studier innenfor statlige institusjoner som er nedprioritert som følge av dette.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til beslutning etter revidert nasjonalbudsjett 2019 om å tildele 20 av 100 studieplasser til private høyskoler og at det derfor foreslås å flytte 0,9 mill. kroner fra kap. 260 post 50 til kap. 260 post 70.

Flertallet vil påpeke at det er et særlig behov for studieplasser innen de såkalte ABIOK-utdanningene (anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), og at 30 av de 100 studieplassene ble rettet inn mot ABIOK-utdanningene.

Flertallet vil videre vise til at tildelingen av midler ble avgjort ut ifra kapasitetshensyn, og at det er de utdanningsinstitusjonene som har kapasitet til å levere studieplasser, som ble prioritert, slik at man raskest mulig kunne få økt kapasitet på ABIOK-utdanningene. Følgende utdanningsinstitusjoner ble tildelt midler til opprettelse av studieplasser:

 • Høgskolen i Innlandet, 3 plasser

 • Høgskulen på Vestlandet, 5 plasser

 • Høgskolen i Østfold, 2 plasser

 • Lovisenberg diakonale høgskole, 18 plasser

 • VID vitenskapelige høyskole, 2 plasser

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonene og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

220

Utdanningsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

13 228 000

fra kr 206 019 000 til kr 219 247 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

01

Driftsutgifter, forhøyes med

9 485 000

fra kr 110 081 000 til kr 119 566 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med

2 990 000

fra kr 70 192 000 til kr 67 202 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

63 477 000

fra kr 274 477 000 til kr 211 000 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

1 110 000

fra kr 8 978 000 til kr 7 868 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

253 349 000

fra kr 2 517 183 000 til kr 2 770 532 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

39 264 000

fra kr 1 674 753 000 til kr 1 635 489 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 129 000

fra kr 163 661 000 til kr 156 532 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

385 000

fra kr 117 293 000 til kr 116 908 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 138 000

fra kr 19 084 000 til kr 21 222 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 302 000

fra kr 325 804 000 til kr 340 106 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

9 752 000

fra kr 52 323 000 til kr 42 571 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

21 000

fra kr 27 615 000 til kr 27 636 000

78

Kompletterende undervisning, nedsettes med

413 000

fra kr 25 325 000 til kr 24 912 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

18 685 000

fra kr 47 449 000 til kr 28 764 000

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 41 864 000 til kr 40 864 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, forhøyes med

16 620 000

fra kr 642 379 000 til kr 658 999 000

256

Kompetanse Norge

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 400 000

fra kr 8 584 000 til kr 3 184 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

1 075 000

fra kr 35 631 932 000 til kr 35 630 857 000

70

Private høyskoler, nedsettes med

125 000

fra kr 1 587 967 000 til kr 1 587 842 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med

370 073 000

fra kr 364 313 000 til kr 734 386 000

280

Felles enheter

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forhøyes med

1 551 000

fra kr 470 793 000 til kr 472 344 000

51

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, nedsettes med

1 832 000

fra kr 177 554 000 til kr 175 722 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

2 801 000

fra kr 299 956 000 til kr 302 757 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med

71 983 000

fra kr 2 374 335 000 til kr 2 446 318 000

920

Noregs forskingsråd

50

Tilskot til forsking, blir auka med

9 300 000

frå kr 2 080 880 000 til 2 090 180 000

926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

65 464 000

frå kr 85 683 000 til kr 151 147 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 700 000

fra kr 7 238 318 000 til kr 7 234 618 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 418 805 000 til kr 3 419 805 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

138 732 000

fra kr 1 281 286 000 til kr 1 142 554 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 406 000

fra kr 737 094 000 til kr 762 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

225 854 000

fra kr 28 588 125 000 til kr 28 813 979 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

13 228 000

fra kr 6 030 000 til kr 19 258 000

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

02

Salgsinntekter mv., forhøyes med

9 485 000

fra kr 8 033 000 til kr 17 518 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

04

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

3 572 000

fra kr 26 965 000 til kr 23 393 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

18 685 000

fra kr 47 449 000 til kr 28 764 000

3256

Kompetanse Norge

01

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

5 400 000

fra kr 8 205 000 til kr 2 805 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

51 000

fra kr 5 111 000 til kr 5 162 000

3926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

01

Oppdragsinntekter, blir auka med

65 464 000

frå kr 85 836 000 til kr 151 300 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

14 405 000

fra kr 21 100 000 til kr 35 505 000

29

Termingebyr, nedsettes med

3 193 000

fra kr 10 192 000 til kr 6 999 000

89

Purregebyr, nedsettes med

4 504 000

fra kr 110 040 000 til kr 105 536 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

28 318 000

fra kr 11 030 233 000 til kr 11 058 551 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

385 701 000

fra kr 4 851 449 000 til kr 4 465 748 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

II
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap

  Post

  Navn

  Samlet ramme

  270

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

  618,5 mill. kroner

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 10. desember 2019

Roy Steffensen

leder og ordfører