Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Stortinget - Møte torsdag den 25. mars 2021 *

Dato: 25.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:08:50]

  Interpellasjon fra representanten Trygve Slagsvold Vedum til statsministeren: «En av regjeringens og Stortingets viktigste oppgaver er å utvikle hele Norge. I 2020 opplevde Norge sterk sentralisering. 192 kommuner hadde nedgang i folketallet. Folketallet vokste i samtlige av de mer sentrale kommunene i Norge, mens hele 153 av de 209 kommunene som Statistisk sentralbyrå rangerer som minst sentrale, opplevde befolkningsnedgang. De nordnorske fylkene opplevde i år som i fjor en drastisk nedgang i befolkningstallet. Dersom denne sentraliseringen fortsetter, vil Norge om få år se vesentlig annerledes ut. Da undertegnede utfordret statsministeren på hva hun tenkte om de sterke sentraliseringstallene i fjor, uttalte hun: "Selvfølgelig er jeg bekymret for utviklingen. Jeg er opptatt av at vi skal ha en balansert utvikling i alle landsdelene i Norge." Hva har statsministeren gjort det siste året, og hva vil statsministeren gjøre for å snu en utvikling hun selv hevder hun er bekymret for?»

 • Sak nr. 2 [11:43:59]

  Interpellasjon fra representanten Eirik Faret Sakariassen til samferdselsministeren: «Lyntog mellom de største byene i Norge vil være et solid løft for både klimapolitikken og distriktspolitikken, for det vil redusere utslipp og gi store og små steder langs traseene hyppige avganger og dermed økt mobilitet for innbyggerne. Klimaeffekten vil være stor. Mange vil endre reisemønster og velge lyntog fremfor fly. Antallet flyreiser mellom de største flyplassene i Norge er enormt, og lyntog er den mest realistiske samferdselsinvesteringen som kan redusere antallet flyreiser. Er statsråden positiv til å bygge lyntog i Norge, og vil regjeringen ta grep for å planlegge dette»?

 • Sak nr. 3 [12:45:17]

  Interpellasjon fra representanten Hanne Dyveke Søttar til forsknings- og høyere utdanningsministeren: «Universitetet i Oslo hadde fra 1811 og frem til 2010 en privatistordning for jusstudenter. Denne ordningen gjorde det tidligere mulig å ta alle årene av mastergraden i rettsvitenskap som privatist. Å ta 1. avdeling som privatist på Friundervisningen for så å ta resten av studiet på vanlig måte var en mulighet mange benyttet. Denne privatistordningen er nå avskaffet. Når vi i tillegg ser at bachelorgraden i juss, som enkelte aktører tilbyr, ikke gir rett til å fullføre graden master i rettsvitenskap, skaper dette problemer for mange, da inntakskravet for master i rettsvitenskap er veldig høyt. Det utdannes for få jurister i Norge etter behovsberegningene til Statistisk sentralbyrå, noe som kan skape mange problemer på sikt. Per i dag er det bare Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr masterstudiet i rettsvitenskap. Vil statsråden ta initiativ til å tillate øvrige universiteter å tilby master i rettsvitenskap, og til å gjeninnføre privatistordningen for jusstudenter»?

 • Sak nr. 4 [13:03:11]

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Lov om språk (språklova) (Innst. 253 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2019–2020))

 • Sak nr. 5 [14:25:43]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Innst. 328 L (2020–2021), jf. Prop. 89 L (2020–2021))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.05.