Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 19 [14:08:11]

Referat

 • 1. (366) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (Lovvedtak 78 (2020–2021))

  • 2. lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Lovvedtak 80 (2020–2021))

  • 3. lov om endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører) (Lovvedtak 68 (2020–2021))

  • 4. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) (Lovvedtak 70 (2020–2021))

  • 5. lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.) (Lovvedtak 79 (2020–2021))

  • – er sanksjonert under 26. mars 2021

  • Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (367) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Geir Pollestad om redusert arbeidsgiverperiode I i kombinasjon med lønnskompensasjon, samt dekning av tapt varelager (Dokument 8:187 S (2020–2021))

Presidenten: Presidenten foreslår at Dokument 8:187 S behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises.

Representanten Marit Arnstad har bedt om ordet.

Marit Arnstad (Sp) []: Jeg vil gjerne fremme forslag om at dette blir oversendt finanskomiteen. Det er riktig at et forslag fra Fremskrittspartiet ble nedstemt for ikke lenge tilbake, men Senterpartiets forslag er bredere enn Fremskrittspartiets forslag og omfatter ikke bare bedrifter, men også arbeidstakere. I tillegg har ingen forslag om refusjonsordning fra 1. mars blitt behandlet tidligere.

Når det gjelder spørsmålet om varelager, har det vært vanskelig for regjeringen enkelte ganger å følge opp Stortingets vedtak. Det er mulig at det skjer i denne saken nå, men finanskomiteen vil kunne ta stilling til om de behandler akkurat det spesielle spørsmålet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Det voteres da over behandlingsmåten for Dokument 8:187 S.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Marit Arnstad ble presidentens forslag bifalt med 70 mot 17 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 14.10.07)

 • 3. (368) Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021) (Prop. 108 L (2020–2021))

 • 4. (369) Pensjonar frå statskassa (Prop. 109 S (2020–2021))

 • 5. (370) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (oppfølging av anmodningsvedtak om pensjon) (Prop. 126 S (2020–2021))

 • 6. (371) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger) (Prop. 132 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7. (372) Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.) (Prop. 119 L (2020–2021))

 • 8. (373) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Heidi Greni om å avslutte statens arbeid med marint vern av fjordarmen Børgin i Trondheimsfjorden (Dokument 8:182 S (2020–2021))

 • 9. (374) Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftanlegg på Øyfjellet (Dokument 8:186 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 10. (375) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid (Meld. St. 23 (2020–2021))

 • 11. (376) Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker) (Prop. 114 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12. (377) Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen (Prop. 115 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt B, som sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13. (378) Endringer i folketrygdeloven (fri utsettelse av foreldrepenger) (Prop. 127 L (2020–2021))

 • 14. (379) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten (Dokument 8:193 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (380) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Morten Ørsal Johansen, Erlend Wiborg, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge (Dokument 8:183 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 16. (381) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Eirik Faret Sakariassen og Karin Andersen om krisetiltak og grønn gjenreisningsplan for Norge (Dokument 8:192 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt forslagene 7, 8, 9, 16, 17 og 18, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 17. (382) Likeverdsreformen – et samfunn med bruk for alle (Meld. St. 25 (2020–2021))

 • 18. (383) Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten (Prop. 112 L (2020–2021))

 • 19. (384) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg) (Prop. 116 L (2020–2021))

 • 20. (385) Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten) (Prop. 121 L (2020–2021))

 • 21. (386) Midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2) (Prop. 131 L (2020–2021))

 • 22. (387) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om bedre vaksine mot HPV og kjønnsvorter (Dokument 8:180 S (2020–2021))

 • 23. (388) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Kari Kjønaas Kjos om strengere språkkrav for helsepersonell (Dokument 8:181 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 17–23 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 24. (389) Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense) (Prop. 113 L (2020–2021))

 • 25. (390) Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom) (Prop. 129 L (2020–2021))

 • 26. (391) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser (Dokument 8:188 L (2020–2021))

 • 27. (392) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Jon Engen-Helgheim og Himanshu Gulati om at bruk av brannbomber og lignende svært alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler, underlegges like strenge straffer som terrorvirksomhet (Dokument 8:189 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 24–27 sendes justiskomiteen.

 • 28. (393) Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser) (Prop. 110 L (2020–2021))

 • 29. (394) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.) (Prop. 117 L (2020–2021))

 • 30. (395) Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge (Prop. 118 S (2020–2021))

 • 31. (396) Endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.) (Prop. 120 L (2020–2021))

 • 32. (397) Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås (Prop. 125 S (2020–2021))

 • 33. (398) Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.) (Prop. 130 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 28–33 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 34. (399) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet (risikoavlastning av garantier til Reisegarantifondet og forlengelse av omstillingsordningen) (Prop. 107 S (2020–2021))

 • 35. (400) Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning) (Prop. 122 L (2020–2021))

 • 36. (401) Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.) (Prop. 124 L (2020–2021))

 • 37. (402) Endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger) (Prop. 128 L (2020–2021))

 • 38. (403) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Terje Halleland, Roy Steffensen og Helge André Njåstad om å sikre en mer helhetlig havbruksforvaltning (Dokument 8:185 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 34–38 sendes næringskomiteen.

 • 39. (404) Høyesteretts betenkning om hvorvidt Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd kan samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke (Dokument 23 (2020–2021))

 • 40. (405) Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon (Meld. St. 22 (2020–2021))

 • 41. (406) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om at ingen skal miste fasttelefonen før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon (Dokument 8:184 S (2020–2021))

 • 42. (407) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om trygg og barnevennlig transport og ren luft i byer og tettsteder (Dokument 8:194 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 39–42 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 43. (408) Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden (Meld. St. 21 (2020–2021))

 • 44. (409) Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon) (Prop. 111 L (2020–2021))

 • 45. (410) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Jan Bøhler, Heidi Greni, Bengt Fasteraune og Åslaug Sem-Jacobsen om arbeidslivsfag og en mer praktisk innrettet ungdomsskole for økt rekruttering til yrkesfag (Dokument 8:191 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 43–45 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 46. (411) Investeringar i Forsvaret og andre saker (Prop. 123 S (2020–2021))

 • 47. (412) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Morten Wold, Himanshu Gulati, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem (Dokument 8:190 S (2020–2021))

 • 48. (413) Innberetning fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2020 (Dokument 5 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 46–48 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av