Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 90 (2020–2021), jf. Innst. 328 L (2020–2021) og Prop. 89 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 10 [10:28:52]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Lovvedtak 90 (2020–2021), jf. Innst. 328 L (2020–2021) og Prop. 89 L (2020–2021))

Talere

Svein Roald Hansen (A) []: Det gjelder lovvedtak 87, hvor det under behandlingen ble en språklig unøyaktighet i en av paragrafene.

På vegne av finanskomiteen vil jeg derfor foreslå at lovvedtak 87 ikke bifalles.

Presidenten: Representanten Svein Roald Hansen har tatt opp forslaget til lovanmerkning.

Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–10.

Sakene nr. 11 og 12 vil bli behandlet under ett.