Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 320 S (2020–2021), jf. Prop. 95 S (2020–2021) og Dokument 8:109 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 17 [17:53:57]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen om nedskalering av Gartnerløkka og helhetlig samferdselsplanlegging i Kristiansand (Innst. 320 S (2020–2021), jf. Prop. 95 S (2020–2021) og Dokument 8:109 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) [] (ordførar for saka): Me behandlar i dag Prop. 95 S for 2020–2021, Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder, og representantforslag 109 S for 2020–2021, frå stortingsrepresentantane Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen, om nedskalering av Gartnerløkka og heilskapleg samferdselsplanlegging i Kristiansand.

I Prop. 95 S for 2020–2021 legg Samferdselsdepartementet fram forslag om delvis bompengefinansiering av fase 2 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. I fase 2 føreslår ein å prioritere utbygging av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Utbygginga vil skje i regi av Statens vegvesen. Når det gjeld representantforslaget frå stortingsrepresentantane frå Framstegspartiet, om nedskalering av Gartnerløkka og heilskapleg samferdselsplanlegging i Kristiansand, gjeld det altså same vegstrekning som i proposisjonen, og komiteen valde difor å behandle desse i éi felles innstilling. Eg vil takke komiteen for godt samarbeid rundt desse to sakene.

Det blir fremja fire forslag i saka. Komiteens tilråding I blir fremja av Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet og Venstre, og komiteens tilråding II blir fremja av Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet, SV og Venstre. Eg reknar med at dei ulike partia vil gjere greie for sine forslag.

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 er viktig for utvikling av eit robust vegsystem i Kristiansands-regionen, med samanhengande standard og auka satsing på kollektiv, sykkel og gange. Det gjev også betre tilkomst til ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhamn, sentrum vest og til rv. 9. Det er lagt opp til anleggsstart for prosjektet våren 2021, og det er venta at prosjektet kan opne for trafikk i 2025. Prosjektet har ei økonomisk ramme på om lag 3,5 mrd. 2021-kroner, inkludert meirverdiavgift. Finansieringa er basert på bompengar og statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar. I tillegg kjem all meirverdiavgift som staten refunderer til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune for prosjekt og tiltak i pakka. Det er ein føresetnad at innkrevjinga skal skje i dei eksisterande bomstasjonane i Kristiansand.

Me er kjende med at Nye Vegar har i porteføljen sin å byggje ein ytre ringveg rundt Kristiansand sentrum, men Høgre er av den oppfatninga at det er to ulike prosjekt som skal løyse ulike utfordringar, og det er lagt til grunn at desse skal kunne gjennomførast uavhengig av kvarandre. Det hastar no med å løyse dei trafikale utfordringane for Kristiansand, og det blei komiteen òg presentert for på komitéreise i Agder i januar 2019.

Avslutningsvis vil Høgre gjere det klart at ein sjølvsagt forventar at Statens vegvesen og Nye Vegar vil ha ein konstruktiv, god dialog i utbyggingsperiodane til desse prosjekta.

Kirsti Leirtrø (A) []: Denne bompengeproposisjonen omhandler fase 2, som er avgrenset til E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand. Her er det en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøy, og det er en betydelig køproblematikk. E18/E39 fungerer som både lokal, regional og nasjonal vei og er viktig for utviklingen av et robust veisystem i Kristiansands-regionen, med sammenhengende standard og satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det gir også bedre adkomst for ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhavn, sentrum vest og til rv. 9. Prosjektet omfatter prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei.

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 ble vedtatt av Stortinget i 2009. En forlenging av bompengeinnkrevingen i påvente av fase 2 er gjort i tre stortingsvedtak de siste fire årene.

Arbeiderpartiet er veldig fornøyd med at fase 2 nå endelig kommer til politisk behandling i Stortinget. Vi forutsetter at eventuelle ubrukte midler fra samferdselspakkens fase 1 disponeres i fase 2 og kommer i tillegg til rammene for fase 2. Tilsvarende skal også forpliktelsene knyttet til fase 1 følges opp i fase 2.

Vi har også forventninger til en snarlig framforhandling av byvekstavtale og at bompengeordningen og samferdselspakke fase 2 overføres til denne avtalen.

Vi viser også til dagens garantiordning og den belastningen det blir for fylkeskommunene, og legger til grunn at Stortingets vedtak om statlig bompengegaranti også vil gjelde dette prosjektet. Nå inngår prosjektet Ytre ringvei rundt Kristiansand sentrum i Nye Veier AS’ portefølje, og vi forventer at det blir en god dialog mellom Nye Veier og Statens vegvesen, sånn at framkommeligheten blir best mulig ivaretatt også i utbyggingsperioden.

Vi behandler samtidig et representantforslag fra Fremskrittspartiet om nedskalering av Gartnerløkka og om å legge det inn i Nye Veiers portefølje. Dette er vi i Arbeiderpartiet uenige i, og vi mener at Kristiansand og regionen rundt har ventet lenge nok på et vedtak om en helhetlig løsning for byen og regionen sin.

Svein Harberg hadde her overtatt presidentplassen.

Gisle Meininger Saudland (FrP) []: I januar i år sto jeg sammen med kollegaer fra Fremskrittspartiet på E39 vest for Kristiansand og feiret at bompengeinnkrevingen var slutt. For en Fremskrittsparti-politiker var det nydelig å se 0 kr i bommen, men dessverre kunne samferdselsministeren love at gleden ble kortvarig, og at han ville fremme et forslag til ny bompengeordning i Kristiansand. Det har han gjort.

En verkebyll i Kristiansand er den mye omtalte Gartnerløkka, som vi behandler i dag. Det er altså et byutviklingsprosjekt, med tomtekjøp, flytting, bygging av nye gater, sykkelveier, rundkjøring osv., til 3,4 mrd. kr. Det er mye penger, og mesteparten kommer til å bli betalt av bilistene. Men hva er det som gjør at så veldig mange i Kristiansand ønsker å dra i nødbremsen? Og jeg sier veldig mange, for det er ikke sånn at det er en bred lokal tilslutning til Gartnerløkka. Faktisk er Gartnerløkka på agendaen i et ekstraordinært bystyremøte i Kristiansand neste uke. Strengt tatt burde vi ha utsatt saken til de har behandlet den. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men vi burde det for å få det riktig.

La meg forklare hva som er problemet med Gartnerløkka: I løpet av de neste årene vil det stå ferdig en firefelts motorvei både vest og øst for Kristiansand. Den bygges i rekordfart på grunn av Fremskrittspartiet og opprettelsen av Nye Veier AS. Når man kommer til Kristiansand, vil man bli møtt av anleggstrafikk midt i navet mellom E18, E39, Kristiansand sentrum og rv. 9 til Setesdal. Det er ingen mulighet for omkjøring, og beredskapsmessig er det et mareritt. Beredskapsansatte i fylkeskommunen har advart mot det. Lastebilnæringen vet ikke sin arme råd, og de har sagt det til sørlandsbenken mange ganger. Derfor er det ingen tvil om at man må gjøre flere ting. Man bør overføre Gartnerløkka til Nye Veier AS, sånn at de kan kutte kostnadene og se det i sammenheng med Ytre ringvei, som de har ansvar for å bygge. Så bygger man Ytre ringvei først, noe som gjør at man har en omkjørings- og avlastningsvei på plass før man setter spaden i jorda på Gartnerløkka, og så nedskalerer man Gartnerløkka siden mye av trafikken vil bli tatt av ringveien framfor Gartnerløkka, som ligger i Kristiansand sentrum. Til og med direktøren i Statens vegvesen har uttalt at man må bygge Ytre ringvei først. Men likevel tviholder Høyre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, med skiftende støtte fra Senterpartiet, på den dårlige gjennomføringsplanen av dette prosjektet, selv om det åpenbart finnes bedre måter å gjøre det på. Dette innrømmer til og med lokale stortingsrepresentanter fra noen av disse partiene, som sier at de ønsker at det var en annen rekkefølge på utbyggingen av dette.

Jeg er videre glad for at SV og Senterpartiet har kommet Fremskrittspartiet delvis i møte på noen punkt. Vi kommer subsidiært til å støtte forslag nr. 2, fra Senterpartiet, som i hvert fall er bedre enn ingenting, og forslag nr. 3, fra SV.

Til slutt vil jeg si at siden det har vært påske, vil jeg minne om fjellvettregelen om at det aldri er for seint å snu, og jeg håper at noen vil komme Fremskrittspartiet i møte i denne saken. Med det tar jeg opp vårt forslag i saken.

Presidenten: Representanten Gisle Meininger Saudland har tatt opp det forslaget han refererte til.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Vi i Senterpartiet er fornøyd med at fase 2 av Samferdselspakke for Kristiandsandsregionen endelig kommer til politisk behandling i Stortinget. Vi er kjent med at det ikke har vært rett fram, men selv om det ikke har vært rett fram, må det etter hvert tas en beslutning.

Forslaget innebærer delvis bompengefinansiering av samferdselspakken. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss ved Vestre Strandgate, fergeterminalen og rv. 9, del av ny havnegate med adkomst til containerhavn, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei. E18/E39 fungerer både som en lokal, regional og nasjonal vei. Utbyggingsstrekningen er om lag 1,4 km og har en økonomisk ramme på om lag 3,5 mrd. kr, som er en høy pris. Utbyggingen vil skje i regi av Statens vegvesen. Samtidig omhandler denne innstillingen et forslag fra Fremskrittspartiet om nedskalering av Gartnerløkka og helhetlig samferdselsplanlegging i Kristiansand.

Det er vedtatt å bygge en ytre ringvei rundt Kristiansand sentrum, et prosjekt som inngår i Nye Veier AS’ portefølje. Vi forventer en god dialog med to statlige aktører, Nye Veier og Statens vegvesen, slik at framkommeligheten blir best mulig ivaretatt i utbyggingsperioden.

Veisystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøy og er overbelastet i rushperioder morgen og ettermiddag. Det medfører forsinkelser på veinettet inn og ut av Kristiansand sentrum, for gjennomgående øst-vest-rettet trafikk på E18/E39 og for trafikken inn til Norge via ferger på E39. Få omkjøringsmuligheter gjør veinettet i Kristiansand sentrum svært sårbart for hendelser som trafikkulykker, uforutsett trafikkstans mv. Det er svært viktig å løse de trafikale problemene som Kristiansand har opplevd over lang tid.

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er viktig for utvikling av et robust veisystem i Kristiansands-regionen, med sammenhengende standard og satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette må også medføre en snarlig framforhandling av byvekstavtale og at bompengeordningen og Samferdselspakke fase 2 overføres til denne.

I likhet med andre samferdselspakker eller byvekstavtaler belastes bilister for byutviklingsprosjekter og/eller tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Senterpartiet vil understreke behovet for kostnadskontroll og nøktern pengebruk når det kreves inn så mye bompenger i slike prosjekter. Innsparingene må medføre lavere bompengeavgifter. Det er viktig at E39 Ytre ringvei og E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen ses i en sammenheng. Med ferdig utbygd Ytre ringvei blir det lavere årsdøgntrafikk og mindre behov for utbygging av prosjektet Gartnerløkka–Kolsdalen.

Vi fremmer vårt forslag.

Presidenten: Representanten Bengt Fasteraune har tatt opp det forslaget han refererte til.

Arne Nævra (SV) []: SV er enig med Fremskrittspartiet akkurat når det gjelder dette prosjektet, at det bør nedskaleres, men er uenig i at prosjektet skal overføres til Nye Veier. Så her skilles altså våre veier – eller «nye veier», om en vil.

Det er et enormt kostbart prosjekt, som bidrar til høyere bompengebelastning i Kristiansands-regionen – selvfølgelig gjør det det – og som åpenbart vil føre til trafikkvekst. Alt som gjør det lettere for biler å komme fram, gjør at en får trafikkvekst – det er elementær kunnskap i trafikkteori. Dette prosjektet er overdimensjonert og unødvendig, og det svarer ikke helt på de utfordringene som er i regionen. Nullvekstmålet, som jeg håper flertallet her i salen fortsatt holder fast ved, må ivaretas også i denne utbyggingen, og dersom eksisterende infrastruktur hadde blitt gjenbrukt, ville utslippene også kunne reduseres.

SV mener at de statlige bevilgningene i størst mulig grad må prioriteres til å legge til rette for bedre kollektivtilbud og lette framkommeligheten for syklister og gående, heller enn til motorveier. Det er en tendens i denne salen til å undervurdere sykkel og ganges betydning. Fortsatt er det sånn at sykkelen blir undervurdert som transportmiddel, også i bynære strøk – nesten systematisk blir den undervurdert, også etter at elsykkelen har blitt født og er blitt tatt i bruk i stor grad.

Så en liten kommentar til slutt til representanten Meininger Saudland i Fremskrittspartiet, som hyller Nye Veier. Det gjør Fremskrittspartiet, det er på et vis et ektefødt barn av Fremskrittspartiet, og det som er litt tragisk, er at det er mange i salen som hyller Nye Veier. Også her blir det sagt: Det er Nye Veier som burde tatt over Gartnerløkka og tatt over denne utbyggingen, for de gjør det billigere. Jeg vil benekte at de kan gjøre det billigere i et område som dette. Det Nye Veier ofte gjør, er at de går på jomfruelig terreng, uten noen særlig hindre. De har altså ikke gamle infrastrukturer å ta hensyn til, som fordyrer kolossalt. Og hvis de får det til billigere, går det på bekostning av noe. Det har vi sett så mange ganger nå, men flertallet her i salen lukker øynene for det det går på bekostning av. Det er grunner til at de gjør det 15–20 pst. billigere i noen prosjekter. Jeg har påvist det mange ganger her fra talerstolen, sist på E18-prosjektet for kort tid siden.

Jeg vil ta opp SVs forslag.

Presidenten: Da har representanten Arne Nævra tatt opp de forslagene han refererte til.

Jon Gunnes (V) []: Gartnerløkka i Kristiansand tror jeg har vært til bry for mange, for å si det sånn, ikke bare for dem som bor i den regionen, men for dem som har kjørt igjennom en eller annen gang. Det er en stor trafikkmaskin der i dag, og det er nesten utrolig at den ikke har vært bygd ut tidligere. Men det har vært mye tvil om bl.a. hvor ferja skulle ligge, kanskje den skulle flyttes, kanskje noen andre tiltak skulle gjøres – det har vært en voldsom debatt i Kristiansand om dette.

Jeg tror det er på tide. Med den løsningen som er der nå, er det faktisk et robust veisystem, med løsninger for sykkel og gange, for kollektivtrafikken og den enorme biltrafikken som går der. Så tror jo jeg at på sikt må ringveien bygges. Jeg skal innrømme at når jeg har jobbet med denne Gartnerløkka-saken sammen med Kristiansand Venstre, har vi vært veldig inne på om vi ikke kunne ha bygd den først – men det har jo vært i porteføljen til Nye Veier, og den har jo sitt eget liv, for å si det sånn – for å se hvilke effekter den kunne gi sett i forhold til Gartnerløkka.

Men jeg tror at det prosjektet som nå forhåpentligvis blir vedtatt i Stortinget, og som også følges opp ved at man ønsker å ha det i Kristiansand, er et godt prosjekt, med tanke på at man endelig får en god løsning for kollektivtrafikk, gange og sykkel. Biltrafikken må ned på sikt i Kristiansand uansett, for det er altfor mange biler som går igjennom, og ved enighet om en byvekstavtale er det helt klart at et nullvekstmål bør innføres i Kristiansand. Jeg tror man har et kjempepotensial når det gjelder både høyere vekst i sykkelbruken, og ikke minst kollektivtrafikken. Man skal være klar over at Kristiansand leder norgesmesterskapet i sykkelbruk for tiden. De har gått forbi Trondheim, og det liker ikke vi trøndere, så vi skal nok kjempe om å få det tilbake, men Kristiansand har helt klart et kjempepotensial, både at man ligger der man ligger, og med tanke på kollektivtrafikken. Det ser jeg fram til blir løst med Gartnerløkka, som et prosjekt som vedtas nå.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Dette er en gledens dag. Det har lenge vært et behov for å løse de trafikale problemene som Kristiansand og omegn har opplevd over tid. Med en årsdøgntrafikk, ÅDT, på 40 000 og en stadig betydelig overbelastning av trafikken, ikke minst i rushtid, viser det at det har vært et presserende behov som trenger en løsning. Det påvirker både den lokale trafikken og ikke minst gjennomgangstrafikken og fergeforbindelsene ut av landet. Med få omkjøringsmuligheter er veinettet i Kristiansand sentrum svært sårbart når det gjelder ulykker og andre hendelser, som flere allerede har vært inne på.

Det er et svært viktig prosjekt som nå endelig finner sin løsning. Det var en stor seier å få dette prosjektet inn i dagens NTP, for fire år siden. Det er derfor enda mer gledelig at saken kan behandles i dag. Jeg vil gjerne minne representanten Meininger Saudland om at dette stemte også Fremskrittspartiet for i 2017, selv om de nå har valgt å snu. Det bør en legge merke til.

Utbyggingen vil bety mye for utviklingen av et robust veisystem i regionen. Innkjøringen til Kristiansand fra vest er en flaskehals, noe som er uheldig for miljøet, men også for framkommeligheten. Prosjektet innebærer en sammenhengende standard, flaskehalsene tas bort, men det blir også en økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er flott med konkurranse, som representanten Gunnes minner om, og det er fint at Trondheim tar opp konkurransen med Kristiansand, men foreløpig konstaterer vi at Kristiansand leder. Ikke minst vil det gi en helt annerledes og forbedret adkomst til viktige knutepunkt, som jernbanestasjon, ferge- og containerhavner. Ferdigstillelse av Gartnerløkka–Kolsdalen vil bety svært mye, ikke bare for Kristiansand, men for hele landsdelen. La meg minne om at den er prioritert på topp fra Kristiansand og omkringliggende kommuner, sammen med Agder fylke.

Det har vært ulike meninger om prosjektet, det skal vi være enige om – størrelsen på det og rekkefølgen på utbyggingen. Ja, det fikk nok også betydning for valgresultatet i lokalvalget i Kristiansand i 2019. Det er ingen tvil om at det som vedtas i dag, er en helt nødvendig utbygging som må til for å løse mange av Kristiansands trafikale utfordringer. Når det gjelder prosjektet Ytre ringvei, er det et godt prosjekt, men det overflødiggjør ikke Gartnerløkka-prosjektet. Å hevde det er fullstendig skivebom. Derimot er det riktig at de samlet legger godt til rette for en helt nødvendig, framtidsrettet forbedring av trafikkmønsteret i Kristiansands-regionen. Vi er stolte av at det vi får til i dag, kan vedtas av et flertall her på Stortinget. Det er et stort framskritt for landsdelen, og det bygger landsdelen på en helt ny måte.

Per Espen Stoknes (MDG) []: Selv om jeg ikke kommer fra Agder, har det vært interessant å følge diskusjonen om Gartnerløkka i Kristiansand. Miljøpartiet De Grønne, SV og andre er mot utbyggingen fordi dette er et trafikkøkende veiprosjekt. Det er åpenbart at når målet er å bedre framkommeligheten, legger man til rette for mer bilkjøring, i strid med nullvekstmålet som Kristiansand og staten har forpliktet seg til. Gartnerløkka-prosjektet er ikke planlagt med kollektivfelt, og det viser klart hvilke interesser som er lagt til grunn når dette er planlagt. Det står også rett ut i proposisjonen:

«det er beregnet at prosjektet vil bidra til en svak økning i trafikken gjennom regionen.»

Fordi dette er et bevisst trafikkøkende veiprosjekt, blir det en fornøyelse for oss å stemme mot.

Samtidig er det andre partier, først og fremst Fremskrittspartiet, som er mot Gartnerløkka-utbyggingen fordi den er bompengefinansiert, og fordi de gjerne vil ha bygget Ytre ringvei. Ytre ringvei er imidlertid omtrent dobbelt så dyr som Gartnerløkka-prosjektet, minst fem ganger så lang og forutsetter lange tuneller og en ukjent mengde utslipp av klimagasser i byggefase. Ytre ringvei gir ingen – null – forbedringer for gående, syklende og kollektivtrafikken, og den skal også finansieres med bompenger. Man kan jo lure litt på Fremskrittspartiets prioriteringer her.

Miljøpartiet De Grønne kommer derfor til å stemme mot Fremskrittspartiets forslag om å overføre Gartnerløkka til Nye Veier AS. Dette skyldes både at vi ønsker å legge ned Nye Veier, og at vi ikke ønsker å hjelpe Fremskrittspartiet til å framskynde Ytre ringvei. Subsidiært vil Miljøpartiet De Grønne stemme for SVs forslag om nedskalering, men vi mener primært at prosjektet bør rykke tilbake til start dersom vi skal få et realistisk og framtidsrettet alternativ på bordet.

Noen legger vekt på at vakre Kristiansand har fortjent å få gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Vi i Miljøpartiet De Grønne legger mer vekt på at vakre Kristiansand fortjener å få en framtid uten springflo og ekstremvær, og i klimakrisens tid er det rett og slett ikke forsvarlig å bygge enda mer ny og kapasitetsøkende motorvei rundt byen. Det tristeste med dagens proposisjon fra regjeringen er den gammeldagse tenkemåten. Ikke bare skal en finansiere et kapasitetsøkende motorveiprosjekt igjen. Vi skal også opprette en bompengeordning hvor stort sett alle pengene går til enda mer motorveiutbygging. Dette er ikke en framtidsrettet samferdselspolitikk.

Med det tar jeg opp forslaget til Miljøpartiet De Grønne.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har tatt opp det forslaget han refererte til.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg er einig med dei som seier at dette er ein «gledens dag», og eg har lyst til å takke komiteen for eit veldig effektivt og godt arbeid. Det er ikkje så mange veker sidan Prop. 95 S kom til Stortinget, og me kan i dag vedta denne proposisjonen. Eg er veldig glad for at vi får eit fleirtal, og eg vil takke dei partia som stiller seg bak innstillinga, som seier nettopp det. Innanfor ei ramme på om lag 3,5 mrd. kr prioriterer me utbygging av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen og midlar til bl.a. tiltak for sykkel, gange og kollektivtiltak i Kristiansands-regionen.

Eg synest nesten det er litt rart å høyre at det er nokre som meiner at vi skulle vente enda lenger på dette prosjektet, som er så viktig. Eg vil vel seie at det sanneleg er på tide at vi får vedtatt dette, fordi E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen skal bidra til ein samanhengande standard og betre fordeling av trafikken i Kristiansand by og til og frå E18/E39. Prosjektet skal gi betre trafikkavvikling, spesielt i rushtida, betre tilgjengelegheit til ferjeterminalar, betre løysingar for kollektivtrafikk og sykkelekspressveg.

Det er viktig å løyse dei trafikale problema som Kristiansand over lang tid har opplevd. Gartnerløkka–Kolsdalen og Ytre ringvei er to ulike prosjekt, og det er lagt til grunn at prosjekta skal kunne gjennomførast uavhengig av kvarandre. Ytre ringvei ligg i Nye Vegar sin portefølje og vil prioriterast for utbygging i samsvar med selskapets mandat for prioritering av porteføljen. Prosjektet er førebels ikkje prioritert for utbygging.

Bygging av ringvegen vil føre mykje av gjennomgangstrafikken bort frå dagens trasé gjennom byen. Men E18/E39, slik det er i dag, vil framleis vere hovudveg mellom indre bydelar, til og frå sentrum, ferjehamner, jernbanen og containerhamna og for kollektivtrafikken.

Det vil framleis vere behov for ei kapasitetsforbetring i Gartnerløkka-krysset, sjølv om Ytre ringvei blir bygd. Kvadraturen i sentrum av Kristiansand er målpunkt for svært mange trafikantar.

Gartnerløkka-prosjektet er viktig for god byutvikling i Kristiansand, med løysingar for både gåande, syklande og kollektivtrafikken. Eg er derfor glad for at vi får vedtatt dette prosjektet.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Kari Henriksen (A) []: Statsråden er godt kjent med Arbeiderpartiets engasjement i denne saken og med vår utålmodighet for å få dette på plass og for å få det til å bli en god løsning som byen kan stille seg bak. Som representanten Leirtrø sa, har vi ventet lenge nok. Men nå blir det heldigvis en realitet. Det er vi svært glade for, og vi er også veldig fornøyd med statsrådens arbeid for å få dette på plass.

Jeg har lyst til å stille statsråden et litt hypotetisk spørsmål. Hvis Fremskrittspartiets forslag om at Nye Veier skulle overta porteføljen for Gartnerløkka, hvilke konsekvenser mener statsråden det ville ha fått for framdriften og trafikken i Kristiansand? Statsråden var så vidt inne på noe av det i sitt innlegg, men jeg vil gjerne utfordre ham på om han kan konkretisere litt hva han tenker om den løsningen.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Dette er jo eit hypotetisk spørsmål. Men det vil jo bety at me vil setje dette prosjektet ut i tid, utan at me veit når me vil kunne gjennomføre det. No står altså Statens vegvesen, som har jobba veldig godt med dette prosjektet, klare til å gå i gang. Det er eit godt prosjekt, det er eit heilskapleg prosjekt, og eg synest det er vanskeleg når ein ser på trafikkutfordringane i Kristiansand, å gå imot dette prosjektet. Da viser ein ikkje god kjennskap til dei lokale forholda. Eg vil sterkt åtvare mot å gjere vedtak som set dette prosjektet i reell fare. Det handlar om tid, og, som eg sa, eg synest sanneleg det er på tide at me kjem i gang. Eg synest det er vanskeleg å forstå at nokon ønskjer ei ytterlegare utsetjing av eit så godt prosjekt, som eit stort fleirtal i Kristiansand og regionen ønskjer.

Kari Henriksen (A) []: Det var jo et opplysende svar for eventuelle kristiansandere som lytter til denne debatten – å høre at det da ville vært både skutt ut i tid og vi ikke ville hatt noen tidshorisont å forholde oss til.

Det har jo også tatt litt tid å få dette endelig avgjort, så jeg lurer på om statsråden også kunne si litt om hva det er som i disse siste omgangene har gjort at det faktisk har tatt så pass lang tid at vi er blitt veldig utålmodige i Kristiansand.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det er eit stort prosjekt, og det er klart at det ikkje var heldig at me fekk ein mellombels stopp både i bompengar og i byutvikling. Det var ikkje mitt ønske. Likevel synest eg me no har fått ein god heilskap som sikrar framdrift. Eg synest òg det er viktig at me ser framover. Eg ønskjer at me skal få ein byvekstavtale for Kristiansand, og eg opplever at det er ein god dialog med Kristiansand for å få til det. Eg ser for meg ein fase 3 – det er fase 2 me vedtar her – og fase 3 bør vere enda meir ambisiøs for byutvikling og for utviklinga av Kristiansand, kombinert med ein byvekstavtale. Det vil vere min ambisjon, og eg opplever at det er Kristiansand klar for – den positiviteten til å tenkje byvekstavtale òg der. Og me legg jo i NTP nettopp planar i tråd med den visjonen eg presenterer no.

Gisle Meininger Saudland (FrP) []: Som en ansvarlig statsråd regner jeg med at samferdselsministeren lytter til fagfolk når de kommer med innspill. Jeg vil lese et sitat:

«Ytre ringvei bør bygges først. (…) Det er et lite område som vil belastes med stor anleggstrafikk i lang tid og da bør man ta det i rett rekkefølge.»

Man skulle tro at sitatet var hentet fra lokalpartiprogrammet til Fremskrittspartiet, men det er det ikke. Det kunne ha vært det, men det er veidirektør Ingrid Dahl Hovland som uttaler det. Og det er ikke lenge siden, mange år siden. Hun sa det i forrige måned. Så spørsmålet mitt er: Hvorfor lytter statsråden mer til lokale Kristelig Folkeparti-politikere som vil bygge Gartnerløkka, enn til sin egen veidirektør, som så tydelig advarer mot det regjeringen nå gjør?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Som eg sa tydeleg, er dette to ulike prosjekt. Så kan det godt vere at viss me hadde planlagt, hadde me bygd ringvegen først – no er ringvegen ein del av porteføljen til Nye Vegar, og det er Nye Vegar som bestemmer når han kjem. Det veit ikkje eg. Eg ønskjer ikkje å forandre politikken knytt til Nye Vegar. Eg synest det Framstegspartiet har gjort, har vore fornuftig – å gi handlefridomen til Nye Vegar, og det forandrar den politikken. Eg er opptatt av å få gjort det som er nødvendig i Kristiansand. Det vil vere nødvendig både å få Gartnerløkka og på sikt ringvegen. Det eg har ansvar for, er å få gjort noko med Gartnerløkka. Det er det utan tvil behov for, og det trur eg representanten Meininger Saudland kjenner veldig godt til. Når han skal frå Oslo og heim til Flekkefjord, veit han om nokre av dei utfordringane som bl.a. Kristiansands-regionen opplever, ikkje minst i rushtida. Derfor er eg glad for at me får landa dette, og så får me følgje utviklinga til Ringvei 3. Det er Nye Vegar som har fått ansvaret for det prosjektet, og det ansvaret skal liggje der.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Det er en interessant diskusjon, dette. Vi behandler nå egentlig to saker i denne innstillingen: Det er Gartnerløkka–Kolsdalen, som vi nå mest sannsynlig får besluttet å finne en løsning på, og så er det denne ytre ringveien, som også er dratt inn i diskusjonen. To statlige selskap – alle sier at dette må ses i sammenheng. Noen er veldig tydelige på at det ene prosjektet bør gjennomføres før det andre, men samtidig er det slik at med Nye Veier lever det da sitt eget liv, som representanten Gunnes sa. Det er egentlig ganske treffende sagt.

Dette er et byutviklingsprosjekt med kollektivtrafikk, sykkel og gange og mange andre gode tiltak for Kristiansand. Samtidig er det basert på bompenger. Hvis man ønsker å ha en kostnadskontroll, vil statsråden gjøre noe som helst for å koordinere disse prosjektene i tid og rom?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg deler den beskrivinga som representanten Fasteraune gir av prosjektet Gartnerløkka. Det er eit heilskapleg og godt prosjekt, og eg er sikker på at dersom Nye Vegar landar på utbygging av ringveg, vil det vere ei god koordinering mellom Statens vegvesen og Nye Vegar. Men eg trur at den arbeidsdelinga som ligg der, er klok, at Nye Vegar har fått ansvaret for Ytre ringvei, og at det er Statens vegvesen som skal ha ansvaret for Gartnerløkka. Eg kjem iallfall ikkje til å ta initiativ til å endre på det.

Det eg kan styre, og som eg meiner eg bør styre, er Gartnerløkka. Det er eit prosjekt som det vil være behov for både om Ytre ringvei kjem snart, eller om det tar lengre tid før han kjem. Me veit jo at han ligg inne i porteføljen til Nye Vegar, så han vil jo kome. Og eg er sikker på at når Nye Vegar bestemmer seg for ringvegen, så vil dei koordinere godt, slik at me får ei mest mogleg effektiv og optimal utbygging av begge prosjekta.

Arne Nævra (SV) []: Først må jeg si at det er jo ikke bare Arbeiderpartiet eller Kristelig Folkeparti som har kontakt med sine lokale representanter. Det har selvfølgelig SV også, og vi er et av de få partiene som er ganske enige horisontalt og vertikalt. Det er det jo ikke alle partier som kan si.

Men i alle fall vil jeg spørre statsråden om dette med trafikkvekst: Er statsråden enig i at dette prosjektet vil øke biltrafikken inn mot byen? I så fall, er ikke dette da i strid med den gode logikken vi har om nullvekstmål for biltrafikk inn til byen?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det svarer me i realiteten på i proposisjonen; me seier at det er ein marginal auke gjennom dette prosjektet. Men det meiner eg det er behov for med dei trafikale utfordringane som er der. Derfor synest eg det er viktig at me får på plass ein byvekstavtale i ein region som ønskjer ein byvekstavtale, til å sjå heilskapen på ein betre måte. Me veit at me no har fått fire byvekstavtalar, med dei fire største byområda i Noreg, og det har vore ein stor suksess. Det eg opplever at Kristiansand seier, er at dei ønskjer å nå dei same målsettingane. Da meiner eg at me bør bidra til det, og det er det me legg opp til i NTP. Eg ser fram til ikkje minst å kome i gang med byvekstavtalar med Tromsø-regionen og med Kristiansands-regionen, dei to regionane som eg opplever no verkeleg er klare for å gå i gang med det. Og det som er kjekt å sjå, er den lokale entusiasmen som ligg til grunn for tenkinga rundt byvekstavtalar, bl.a. i Kristiansand og i Tromsø no.

Bård Hoksrud (FrP) []: Det er artig å høre at statsråden snakker om den «entusiasmen» som er lokalt, for jeg opplever vel ikke nødvendigvis at det er en jublende entusiasme hos alle. Mange er bekymret, spesielt næringslivet. Transportnæringen er bekymret for at man nå velger å gjøre dette, å gå for Gartnerløkka før man har bygd Ytre ringvei, og konsekvensene av det.

Hvordan ser statsråden på problematikken under utbyggingen når man nå først skal bygge ut Gartnerløkka, med tanke på den trafikken som skal gjennom og forbi, og da spesielt transportnæringen, som kommer til å stå mye i kø, kork og kaos under utbyggingen? Hvis man hadde tenkt og sett dette i sammenheng, og kanskje bygd Ytre ringvei først, kunne man faktisk sørget for å unngå det og på den måten både fått bedre trafikkflyt og fått mindre problemer for alle dem som bor langs veien, og ikke minst alle dem som er avhengig av å bruke veien.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det er alltid slik at når me gjennomfører store prosjekt, er det nokre utfordringar mens me byggjer og arbeider, men det trur eg folk lever greitt med når dei ser at det kjem noko som er nytt, noko som er betre. I går hadde eg gleda av å vere med på oppstart av Bjørum–Skaret, eit stort prosjekt på E16. Ja, det kjem til å vere utfordringar mens me byggjer, og mens me gjer eit arbeid der, men så veit ein at det blir betre. Det er akkurat det same eg trur folk i Kristiansand opplever no. Eg trur det hadde vore meir frustrerande for Kristiansands-regionen å vente og oppleve problem – utan at det vil bli betre. Dei veit at det dei neste åra kjem til å vere utfordringar, men dei veit òg at det kjem til å bli betre, at det vil løyse dei problema som er der i dag. Opplevinga mi er at når dei ser at dette går i riktig retning, så kan ein òg leve med nokre utfordringar undervegs, sjølv om det alltid er krevjande mens anleggsarbeidet går føre seg. Men når Gartnerløkka står ferdig, trur eg det vil fryde Kristiansands-regionen.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.

De talere som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Kari Henriksen (A) []: En partikollega av meg har omtalt Gartnerløkka som den gordiske knuten. Det var knuten i Zevs’ tempel som ikke kunne knytes opp før Aleksander den store kom og hogde den tvers av. Nå skal ikke jeg sammenligne verken samferdselsministeren eller ordføreren vår med Aleksander den store, men vi har i hvert fall fått løst en stor utfordring med dagens vedtak.

Gartnerløkka er blitt vanskeligere enn det burde være. La meg slå fast at Arbeiderpartiet i Kristiansand sammen med et bredt flertall, inkludert Fremskrittspartiet, har sluttet opp om denne politikken og stemt for løsningen helt fram til Fremskrittspartiet gikk ut av regjering og ga fra seg samferdselsministerposten – ja, jeg tror det var da. Å ha makt er ikke enkelt, det er helt tydelig.

Nå vil Fremskrittspartiet igjen ha oss til å tro på at de vil så mye mer enn det de fikk til i regjering. Det har aldri vært innbetalt så mye bompenger som med Fremskrittspartiet i regjering. Med Fremskrittspartiet i regjering har utgifter til byråkrati og administrasjon, også i samferdselssektoren, nådd nye høyder – og med en skattepolitikk som gir enorme summer til folk som kan kjøpe seg kanskje en Porsche hvis de vil, mens vanlige folk, familier med barn og bruktbil, har fått skattekutt som ikke engang dekker økningen regjeringa har innført for barnehageplasser.

Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig samferdselspolitikk og en politikk som gir bedre løsninger for folk. Det er litt underlig at Fremskrittspartiet ikke lenger vil jobbe for en praktisk løsning som gir bedre framkommelighet for helt vanlige folk i Kristiansand.

Gartnerløkka er nemlig nødvendig for at vanlige folk i Kristiansand skal kunne slippe å stå timevis i kø i Baneheitunnelen fra Vesterveien til Bjørndalssletta, ja, ofte helt ned til Varoddbrua. Fremskrittspartiet vil at vanlige folk skal fortsette å stå i den køen på ubestemt tid. De vil at vanlige folk som tar buss og kollektivtransport, skal stå i den køen i enda noen år.

Det kan være at Nye Veier kan overta – eller Statens vegvesen, sånn som SV vil – men ikke de nærmeste årene. Det er bevilget penger til oppstart av Gartnerløkka, og skal vi nå vente på Ytre ringvei, vil det være for usikkert. Vi vil få flere år med stor belastning for folk som kjører bil, buss eller lastebil i Kristiansand.

La det ikke være tvil om at Arbeiderpartiet vil ha en ytre ringvei. Den må komme på plass, sånn at vi får et godt veinett rundt Kristiansand også. En forutsetning er at Statens vegvesen og Nye Veier samarbeider om planlegging og trafikkutvikling i byggeperioden, og at de har tett kontakt med Lastebileierforbundet for å unngå at nyttetrafikken får for store belastninger.

Norunn Tveiten Benestad (H) []: Gartnerløkka er navet på hele Sørlandet. Her møtes E18, E39, rv. 9, trafikken fra Østlandet til Rogaland, fra Setesdal til kysten, fra Europa til Sør-Norge. Gjennomgangstrafikken møter lokaltrafikken til alle byens hjørner. Biler, kollektivtrafikk, sykkel og gange, ferje og tog møtes i et trafikksystem som ikke er godt for noen, og utbedringen av Gartnerløkka kommer i tolvte time.

Disse planene har ligget på tegnebordet i en årrekke. I dag får vi nøkkelen til å komme videre. For de av oss som krysser Gartnerløkka daglig, som regel i rushtida, er dette en god beslutning. Sørlandet har sett at samferdselssatsingen under denne regjeringa har vært historisk, at infrastrukturen bygges ut i et høyt tempo, og at vi fornyer og forbedrer veisystemene våre til nytte for hele landsdelen. Dette prosjektet vil bidra til å sikre at Gartnerløkka som trafikknutepunkt får bedre løsninger for alle brukerne. Det vil tjene også kollektivtrafikken og de myke trafikantene. Ikke minst vil prosjektet gi en nødvendig opprydding og utbedring av sjøkanten på hele denne sida av Kristiansand, og det er bra.

Vi hører at det problematiseres at ikke Ytre ringvei bygges før Gartnerløkka. Ja, ideelt sett kunne kanskje flere ha ønsket det, dersom vi kunne gått tilbake i tid, til da planleggingsarbeidet startet. Det kan vi ikke. Nå har vi et gryteklart prosjekt med finansiering på plass, og da er det en dårlig idé å utsette Gartnerløkka i påvente av Ytre ringvei. Kristiansands-regionen trenger begge disse prosjektene, og de løser helt klart ulike utfordringer.

Vi må jo ha tillit til at Statens vegvesen og Nye Veier kan få etablert et godt samarbeid for gjennomføringen av prosjektene, og at de lager en god plan for trafikkavvikling og belastning på lokalmiljøet i byggeperioden.

Fremskrittspartiet mener at Nye Veier burde overta ansvaret for Gartnerløkka også. Men vi har hørt mer enn en gang at Nye Veier sier at deres viktigste bidrag er når de kommer tidlig inn i planleggingsfasen, fordi det er da så mange av premissene legges. Sånn vil det ikke bli om Gartnerløkka eventuelt skulle blitt overført til Nye Veier nå. Det vil bare bli en ny utsettelse på mange år – og fortsatt kø.

Jeg syns det er trist at Fremskrittspartiet, som har vært en viktig samarbeidspartner i samferdselssatsingen på Sørlandet, ikke støtter dette prosjektet. Men jeg er veldig glad for at vi nå, endelig, har kommet så langt at vi får nøkkelen til å komme videre med Gartnerløkka. Det haster for byens befolkning og for alle andre som bruker dette viktige trafikknutepunktet.

Gisle Meininger Saudland (FrP) []: Debatten har vel gått omtrent som forventet. Jeg begynte med å si at Fremskrittspartiet feiret at det var null kroner i bommen i Kristiansand i januar, men at gleden ble kortvarig, da samferdselsministeren varslet at han ville fremme forslag om å gjeninnføre bompenger.

Jeg må også minne om at når man sier ordet «gjeninnføre», høres det ut som om det skal være det samme som var. Men det er det jo ikke. Sannheten er både at prisen vil øke, og at det vil bygges ut flere bomstasjoner i årene som kommer, i en ring rundt Kristiansand. Det betyr at alle – uansett om man bor i Kristiansand, utenfor, innenfor, skal forbi, bare skal besøke en tante eller kjøre innom – må betale, uansett midler, uansett om man er rik, fattig, gammel eller ung. Det er midt i koronakrisen, og når det er mange som er arbeidsledige, og det er mange som egentlig trenger en håndsrekning, er regjeringens håndsrekning å sende en bompengeregning til vanlige folk som ikke har noe annet valg enn å bruke bilen for å kjøre inn og ut av Kristiansand eller bare forbi.

Så blir dette med Gartnerløkka problematisert igjen. Jeg skal komme så vidt innom det nå helt på slutten. Man sier bl.a. at dette er navet hvor E39, E18, rv. 9, vei til sentrum møtes. Ja, det er det. Men det er nettopp derfor vi mener at en omkjøringsvei må på plass før man bygger der – sånn som lastebilnæringen sier, sånn som Fremskrittspartiet har sagt i årevis, og sånn som til og med vegdirektøren, altså direktøren i Statens vegvesen, selv sier det burde bli gjort. Men regjeringen lytter ikke til Vegvesenet; de lytter ikke til næringen. Dette har blitt et lokalpolitisk prestisjeprosjekt, og det synes jeg er leit.

Helt til slutt: Det snakkes om hvem som har stemt for og mot. Fremskrittspartiet var en del av regjeringen i seks år, og det var noen bompengeløsninger vi stemte for, men på samme måte som Kristelig Folkeparti og Høyre måtte sluke kameler og stemme for firefelts motorvei, som Fremskrittspartiet foreslo og ønsket, og som Fremskrittspartiet har vært alene om å ville bygge hele veien, måtte Fremskrittspartiet også inngå noen kompromisser i den tiden vi var i regjering. Jeg må også minne om at dette var et forlik i 2017, og det begynner å bli mange år siden. Det er ennå ikke blitt bygd, og det er ikke for sent å gjøre endringer i et prosjekt som vil bety en stor bomregning til vanlige folk – si nei til det store prosjektet og bygge Ytre ringvei først og få en fornuftig løsning som både næringen og vegdirektøren sier er best.

Sverre Myrli (A) []: Nå skal jeg starte med å være litt personlig, for i 1996, altså for 25 år siden, ble jeg politisk rådgiver da Sissel Rønbeck ble samferdselsminister. Da bestemte vi oss ganske fort for at vi måtte reise til Kristiansand – jeg tror til og med det var den første reisen den nye samferdselsministeren dro på – fordi det var betydelige framkommelighetsproblemer i og rundt den flotte byen på Sørlandet. Så vi var i Kristiansand og hadde svært interessante møter. Det var en hyggelig Høyre-dame som var ordfører, hvis jeg ikke tar feil, Bjørg Wallevik, og vi hadde møter med Kristiansand kommune og andre interessenter for å finne løsninger for å ordne opp i de trafikale problemene i Kristiansand. Det ble lagt fram en proposisjon for Stortinget, som ble behandlet her våren 1997. Da fant en altså løsningen med å bygge ut det som da het Bjørndalssletta–Gartnerløkka, hvor en fikk en løsning fra øst i byen, nærmere Varoddbrua, og inn mot sentrum, med ny bru over Otra og delvis tunnel under Baneheia. Det var et svært godt prosjekt, som var svært viktig for å løse opp i de trafikale utfordringene i Kristiansand. Det er 24 år siden Stortinget vedtok den utbyggingen. Den var viktig å få på plass, men alle har jo fulgt med på utviklingen og sett at det er behov for videre utvikling i Kristiansand.

Jeg må si at jeg reagerer litt på bl.a. siste taler og en del som nå framstiller det som at stortingsflertallet ikke lytter til lokale myndigheter og lokale interesser. Transportkomiteen har vært i Kristiansand på en reise i denne perioden der dette var ett av temaene, og jeg vil si det var unisont, helt entydig i de møtene vi hadde i Kristiansand, at Gartnerløkka må bygges ut. Så hvem er det som lytter og ikke lytter? Det er nå en interessant diskusjon. Vi stilte til og med spørsmål, for da var det klart at Nye Veier hadde overtatt Ytre ringvei, og da er en i den situasjonen at en ikke vet når Ytre ringvei skal bygges ut. Det er jo Nye Veiers modell, de bestemmer den rekkefølgen og tidspunktet for utbygging. Det var like entydige svar tilbake, både fra Kristiansand kommune og fra fylkeskommunen: Vi kan ikke ta sjansen på å vente med å bygge ut Gartnerløkka. Så dette er et svært viktig prosjekt. Det er et viktig samferdselsprosjekt, og det er et viktig byutviklingsprosjekt.

Bård Hoksrud (FrP) []: Noen sa at Fremskrittspartiet vil at folk skal stå i kø. Nei, det vil definitivt ikke Fremskrittspartiet. Det er derfor vi vil bygge en skikkelig motorvei. Så selv om Arne Nævra sier at han er enig med Fremskrittspartiet her, tror jeg ikke vi er veldig mye enig, for å si det sånn, for vi vil bygge skikkelige veier, og vi vil bygge flere veier. Vi mener faktisk at det å bygge Ytre ringvei er viktig.

Det blir ganske spesielt å høre på representanten Henriksen når man prater om hvem som påfører vanlige folk avgifter og annet. I en sak for ikke veldig lenge siden var det vel slik at Arbeiderpartiet foreslo å øke CO2-avgiften kraftig, noe som får konsekvenser for vanlige folk som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil eller en nullutslippsbil, men som må bruke og kjøre gamle biler med høye bompengeutgifter gjennom bomstasjonene, som Arbeiderpartiet og flertallet stemmer for.

Jeg synes også man bør merke seg – og det tror jeg folk i Kristiansand bør merke seg – at man nå har en samferdselsminister som sier at han gjerne ser for seg den tredje pakken med mye byutvikling, byvekst osv. Da vet alle at man bør holde godt på lommeboken sin, for det kommer til å bli grisedyrt for vanlige folk. Sånn er det når man har et politisk flertall som synes at bompenger er det fint å bruke på noe helt annet enn veier – som kollektivtrafikk, sykkel og, som statsråden sa, også på byfornying. Det betyr altså at det er andre som skal betale for noe som politikerne gjerne vil ha.

Det er en bekymring, men det som er hele grunnen til at vi er litt skeptisk, for å si det forsiktig, har bakgrunn i at man nå har et flertall som ønsker å lage mye trøbbel for mange i lang tid, og vi har en næring som er veldig, veldig bekymret.

Når representanten Tveiten Benestad sier at vi ikke ønsker å bygge ut vei, tror jeg ikke hun har lest forslaget som Fremskrittspartiet har fremmet, der vi er veldig tydelig på at vi ønsker å bygge vei, vi ønsker å bygge mer vei, og vi ønsker å bygge mye vei. Derfor tror vi det er smart å overlate det til dem som kan gjøre det kjapt og effektivt, og som sørger for at vi får mer vei for pengene, nemlig Nye Veier, det kan være en veldig god løsning. Det er noe av begrunnelsen for Fremskrittspartiets forslag i dag.

Jeg ser også at Venstre er veldig opptatt av nullvekstmålet, og det burde man være opptatt av.

Og til representanten Sverre Myrli har jeg bare lyst til å si, når man snakker om hvem som lytter og ikke lytter: Ja, det kan man sikkert diskutere, men kanskje man også burde tenke litt på hvem man lytter til og ikke lytter til. Jeg tror nok at i Kristiansand har man god dokumentasjon på at det er mange mennesker som er opptatt av bompengebelastningen, som flertallet her på tirsdag kommer til å stemme over, og at det er mye bekymring hos mange av innbyggerne som bor der og skal bruke den veien i framtiden. Derfor er Fremskrittspartiet for at vi skal bygge vei, og vi skal bygge mye vei – Arne Nævra – med fire felt, men vi skal bygge det uten bompenger.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) []: Det tek tid å lande prosjekt, og historia om Gartnerløkka er ikkje unik. Det som Sverre Myrli sa og viste til, kan eg absolutt stille meg bak. Mange interesser vil kunne stå imot kvarandre, og det er ofte lange prosessar, men òg grundige utgreiingar bak.

Vedtaket frå bystyret i Kristiansand i 2015 viser at det berre var Miljøpartiet Dei Grøne som stemde imot detaljregulering for E18/E39 Gartnerløkka. Gartnerløkka blei òg omtalt i Meld. St. 33 for 2016–2017, Nasjonal transportplan 2018–2029, og låg inne med oppstart i første periode. Det er difor mange som har venta på dette, og at prosjektet no blir realisert, er kjærkome.

Ved overgang til fase 2 legg ein til grunn at eventuelle ubrukte midlar frå Samferdselspakke 1 blir disponerte i fase 2 og kjem i tillegg til ramma i fase 2. Tilsvarande skal forpliktingane knytte til fase 1 bli følgde opp i fase 2. Dette er eit prosjekt som løyser utfordringar, og som vil gje betre trafikkflyt, nye trygge løysingar for syklande og gåande og ny tilgang til det viktige ferjeleiet. Det er i tillegg eit byutviklingsprosjekt, som er viktig for Kristiansand som regionhovudstad.

Framstegspartiet sitt forslag om å overføre prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen til Nye Vegar AS og å be Nye Vegar AS om å skalere ned prosjektet vil etter Høgre si oppfatning setje dei store trafikale utfordringane til Kristiansands-regionen på vent. Reguleringsarbeid og vedtak tilbake til 2015 vil igjen bli utsette. Høgre er oppteke av at no må ein få gjennomført dette prosjektet, som så mange har venta på i så mange år.

Representanten Meininger Saudland viste i replikkordskiftet til utsegn frå vegdirektør Dahl Hovland i Statens vegvesen, og det er i eit intervju i Fædrelandsvennen 3. mars. Det direktør Dahl Hovland òg seier i det intervjuet, er at Statens vegvesen er innstilt på å samarbeide med Nye Vegar om prosjektet. Og administrerande direktør i Nye Vegar AS, Anette Aanesland, uttaler til Fædrelandsvennen i dette intervjuet:

«Vi ønsker ikke å uttale oss om rekkefølgen. Prosjektene løser forskjellige behov, og trenger nødvendigvis ikke settes opp mot hverandre.»

Desse utsegnene frå leiarane i desse to organisasjonane viser vilje til nettopp å sjå moglegheiter for samarbeid.

Arne Nævra (SV) []: SV ønsker selvfølgelig ikke utsettelser på å løse problemene i Kristiansand, det skulle bare mangle. SV lokalt har jobbet lenge med denne saken også. Men hva gjør vi? Vi ønsker et helt annet prosjekt. Og da står vi, sånn som her i salen i dag: Skal vi stemme for et prosjekt som vi synes er feil, for ikke å utsette saken, eller skal vi svelge en hel haug med kameler og gå inn for det? Det er det som er dilemmaet. SV ønsker ikke en utsettelse av et sånt problem som det rundt Gartnerløkka – overhodet ikke. Vi ønsker et annet prosjekt, med et helt annet utgangspunkt enn det som ligger i proposisjonen.

Det vi ser, er at sånn som det foreligger nå, vil biltrafikken øke. En velger en løsning som ligner litt på E18 Vestkorridoren. Vi står i kø. Ok, hvordan skal vi løse det? Jo, da må vi bygge ut, ikke sant? Og så øker biltrafikken inn mot sentrum. Dette har vært den samme metoden helt siden krigen. Vi fortsetter. Vi stiller ikke de fundamentale spørsmålene om dette er rette måten å angripe på – det gjør vi ikke.

Så er det en ganske interessant sak rundt dette med Nye Veier. Statsråden sier nå: Nei, vi kan ikke angripe Nye Veier, og en vet ikke helt når de vil sette i gang med dette prosjektet sitt. Dette er ganske oppsiktsvekkende og ganske avslørende, men det er jo ikke overraskende, for stortingsflertallet har innrettet det sånn med Nye Veier at de har fått den genierklærte porteføljestyringen. Det er mange fordeler med det, det ser også SV veldig klart, og vi er også inne på det både når det gjelder Statens vegvesen og jernbaneutbygging. Men det er haker ved dette som er skremmende avslørende akkurat i denne saken: Når en statsråd ikke kan påvirke rekkefølgen av to utbygginger som det er så sentralt å se i sammenheng, har vi på en måte avvæpnet en statsråd. Vi har avvæpnet de politiske myndighetene fra å ta grep i viktige samfunnsspørsmål. Det er det vi faktisk har gjort. De sidene av saken ber jeg de stortingsrepresentantene her i salen som hyller Nye Veier og det systemet, sette seg ned og tenke over. Det er blitt en slags ny liten stat i staten, med sitt eget liv, og som vi ikke helt klarer å styre. Var det sånn det egentlig var tenkt når viktige samfunnsspørsmål står på spill?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Jeg gir gjerne honnør til Fremskrittspartiet for at de sto bak og kjempet fram dette med etablering av Nye Veier. Det har vært en revolusjon innenfor veiutbyggingen, og vi har stått sammen med Fremskrittspartiet om det. Men når en husker etableringen av Nye Veier, var det etablert nettopp for å kunne bygge sammen regionsenter. Det var stamveier en skulle konsentrere seg om. Så forslaget i dag om å legge Gartnerløkka, et stort kryss midt i en forholdsvis stor by, inn i porteføljen til Nye Veier bryter jo med hele den bærende ideen om hva Nye Veier skulle være. Jeg må si jeg er veldig forundret over at Fremskrittspartiet velger den typen prosjekter som portefølje for Nye Veier. Da kunne en iallfall ha gjort det, og gitt det til kjenne, da en lagde porteføljen til Nye Veier, og samtidig lagt inn Gartnerløkka i NTP-en i 2017. Det valgte en ikke å gjøre.

Så har det kommet argumenter som at utbyggingen skaper problemer for næring, for trafikanter osv. Selvfølgelig gjør den det. Jeg kjører strekningen Lyngdal–Kristiansand nokså ofte. Jeg kjører gjennom fem ekstra rundkjøringer nå fordi de bygger denne stamveien. Det er kjempeflott. Det skjer noe. Vi får en framtidsrettet vei. Sånn er det ved enhver utbygging. En kan ikke skjerme seg mot konflikter eller problemer underveis når en skal gjøre så store grep som en her må gjøre.

Så synes jeg det er veldig betenkelig når en sier at en ønsker å bygge ut stamvei eller bygge ut trafikkmønster og gi bedre framkommelighet i en landsdel, at en velger å gå imot det prosjektet som står som nummer én fra en samlet landsdel. Da viser det at en setter andre hensyn framfor gode trafikale løsninger. I denne saken er det ikke tvil om at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at det er rene partitaktiske hensyn som handler om nei til bompenger, framfor å gi landsdelen gode, trafikkrettede løsninger som sparer liv, og som sparer klimaet. Jeg synes en skal være så ærlig å si det. Jeg vil gjerne håpe at Fremskrittspartiet også kan være ærlig på dette framover, sånn at vi kan se hvem det er som virkelig tar hensyn til de trafikkutfordringene vi har, og finner løsninger innenfor de rammer som vi har til disposisjon til dette formålet framover.

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Kari Henriksen (A) []: Jeg har bare lyst til å knytte noen kommentarer til dette med samarbeid mellom Vegvesenet og Lastebileierforbundet, for det er klart at det er en viktig problemstilling at en skal ha nyttetrafikk under byggeperioden som får minst mulig konsekvenser, som jeg også var inne på i mitt tidligere innlegg. Jeg syns det er veldig gledelig, og derfor har jeg lyst til å dele det med Stortinget også, at Kristiansands næringsforening har tatt initiativ til et pågående samarbeid med Vegvesenet om nettopp hvordan byggeperioden kan gjennomføres så skånsomt som mulig, og med færrest mulig hindre for nyttetrafikken. Lastebileierforbundet er invitert med i denne prosessen, og det er et veldig godt utgangspunkt.

Så er det snakk om at en vil utsette. Det som er realiteten i en utsettelse, er at det blir kø over mange år. Det som er alternativet hvis en utsetter, er helt i det blå. Statsråden svarte på mitt spørsmål at en ikke kan si noe om når det kan bli gjennomført, eller om en sluttdato eller en startdato, og en vet heller ikke om en kan få prioritert det opp i Nye Veier. Derfor er det forslaget et utopisk forslag som ikke er til gagn for Kristiansands befolkning. Noen ganger er det viktig å være pragmatisk for at også kristiansandere skal få bedre flyt i trafikken. Å stå i kø er dårlig for klimaet, det er dårlig for utslipp, det er dårlig for helsa til folk som bor i Kristiansand, og det er også dårlig for kollektivtrafikkens framkommelighet. Nå står altså bussene i de samme traseene og venter på å komme fram, og det er ikke en god løsning.

Til slutt litt om Fremskrittspartiets argumenter: Det er nesten som om de har glemt at de har hatt samferdselsministeren og innflytelse i regjering i syv år. Ytre ringvei er ikke noe som har kommet og noen har funnet på nå i 2021, den har vært på bordet i lang tid, den også, og en har prøvd å finne traseer. Jeg har ikke hørt at det har vært nevnt noe tidligere fra noen representanter fra Fremskrittspartiet om at her burde vi se noe i sammenheng. Nei, det har vært stemt for alt det som har ligget på bordet knyttet til Gartnerløkka, og det er realiteten. At Fremskrittspartiet håper å skåre poeng på dette fram til valgkampen, det skjønner jeg, men når de hele tida framholder at prosentvis oppslutning er en betingelse for prosentvis gjennomslag i en regjering, virker det nesten som om de ikke er interessert i å få innflytelse.

Norunn Tveiten Benestad (H) []: Jeg tror ikke jeg har sagt at Fremskrittspartiet ikke vil bygge vei, slik det ble referert til av representanten Hoksrud. I så fall beklager jeg det. Men det jeg har sagt, og som jeg mener, er at jeg synes det er synd at de ikke støtter dette prosjektet. Det viktige med dette prosjektet er hva det vil bety for regionen vår. Vi vil få bedre trafikkflyt med fire felt enn med tre, som i dag. Vi vil få en ny og bedre atkomst til Havnegata. Vi vil få nye, tryggere løsninger for syklende og gående, og vi vil sikre framkommeligheten til kollektivtrafikken på en bedre måte. Vi får en ny atkomst til ferjene, slik at vi unngår at europatrafikken kjører seg fast i første rundkjøring når de kommer til landet. Ferjekaier vil kobles til jernbanenettet, og det vil gi andre muligheter for å koble til jernbanen nedover i Europa. Og vi får ryddet området langs sjøkanten i denne delen av byen.

For vår region har det stor betydning at prosjektet kommer endelig på plass nå. Og for de av oss som har fulgt denne saken i mange år, må jeg si at det framstår som noe underlig med Fremskrittspartiets snuoperasjon den siste tida.

Da reguleringsplanen for Gartnerløkka ble behandlet i Kristiansand bystyre våren 2015, stemte Fremskrittspartiet for planen. Da forelå det tre kostnadsalternativer, og Fremskrittspartiet stemte for den valgte modellen, det som var en mellomløsning, og som ble valgt. Vi har hørt flere ganger nå at Solvik-Olsen var ansvarlig for den forrige NTP-en, og at Fremskrittspartiet også var med på å fremme Gartnerløkka-prosjektet.

Det er riktig at vi ved lokalvalget i 2019 så at motstanden mot prosjektet økte. Noen mente det var for stort. Noen mente Ytre ringvei måtte bygges først, andre var generelt mot prosjekter som ville kreve bompenger. Men det bildet som ble skapt, var at Gartnerløkka ville bli dyrt for bilistene, mens ringveien ikke ville kreve bompenger. Slik er det ikke. Ytre ringvei kommer også med bompenger. Det er ingen som liker bompenger, men det er en forutsetning for å få realisert prosjektet som Statens vegvesen nå sier er gryteklart. Da kan vi ikke gå tilbake til start og starte en ny og krevende planprosess med usikkert resultat og tidsperspektiv.

Det har også vært referert til artikkelen i Fædrelandsvennen med vegdirektørens utsagn, og som saksordfører Solveig Sundbø Abrahamsen refererte, ble det også sagt mer, og det gikk der tydelig fram at vegdirektøren mente at man måtte få til et godt samarbeid om gjennomføring av de to prosessene. Det må vi kunne stole på.

Det er heller ikke sånn at alle fasene i prosjektet innebærer like stor belastning på trafikkflyten og lokalmiljøet.

Sverre Myrli (A) []: Representanten Hoksrud er ikke helt etterrettelig når han gjengir medrepresentantene sine. Jeg har overhodet ikke prøvd å skjule at det er ulike oppfatninger om vegutbyggingen i Kristiansand – overhodet ikke. Jeg var i Kristiansand under kommunevalgkampen i 2019, og jeg vil si at det virkelig var fyr i debatten lokalt. Så det vil jeg ikke underslå, det er ulike oppfatninger.

Jeg har sett hva Norges Lastebileier-Forbund har uttalt. Det er svært interessant, og de har satt fingeren på hva som skjer med omkjøringsmuligheter når en skal i gang med utbyggingen på Gartnerløkka. Det er interessante tilbakemeldinger. Men fra det til å komme i en situasjon der kanskje utbyggingen på Gartnerløkka blir utsatt i mange år – ja, da er vi over i en ganske annen situasjon, og der er tilbakemeldingene fra kommunen, i hvert fall flertallet i kommunen, entydige: Vi kan ikke vente med den utbyggingen, vi må komme i gang.

Dette er samferdselspolitikk, og det er bypolitikk. Lokalt ønsker en å ha mindre biltrafikk i sentrum. En jobber for å få på plass mer sykkel, gange og kollektivtrafikk, og jeg vil si at det er svært viktig å få på plass en byvekstavtale for Kristiansands-regionen. Det er jo en sammenheng i alt dette.

Men jeg må også si til Hoksrud og Fremskrittspartiet, og Hoksrud var til og med statssekretær i Samferdselsdepartementet: Ytre ringvei ble lagt i porteføljen til Nye Veier. Da måtte en skjønne at en kunne komme i den situasjonen som en nå er i, at det ikke er samkjøring mellom et prosjekt som Statens vegvesen skal bygge, og et som Nye Veier skal bygge. Det er jo hele tankegangen med Nye Veier at de selv skal styre prosjektene sine og utbyggingsrekkefølgen. En kunne kanskje sagt som Fremskrittspartiet foreslår, at ja, da kan vi også legge Gartnerløkka til Nye Veier. Men resultatet av det er jo at da vil en heller ikke kunne si noe om når Gartnerløkka blir utbygd! Det er utfordringen.

Jeg gjentar igjen: Arbeiderpartiet og jeg mener at det er svært viktig å fortsette det gode arbeidet som er gjort for å finne løsninger på de trafikale utfordringene i Kristiansand. Det er svært viktig at vi fortsetter med utbyggingen, og det er ingen løsning å utsette utbyggingen. Derfor er det også et dårlig forslag at Gartnerløkka–Kolsdalen skal legges over til Nye Veier, slik Fremskrittspartiet argumenterer med. Nei, nå må vi komme i gang. Det er store utfordringer, og utbyggingen er sterkt etterlengtet lokalt.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Representanten Hans Fredrik Grøvan sa det veldig godt: Dette er regionens prioritering nummer éin. Derfor er eg glad for at det er eit så breitt fleirtal som sluttar opp om framlegget frå regjeringa. Det er likevel litt forunderleg å høyre at det er såpass mange som likevel vil at dette prosjektet ikkje skal kome – når det er ei så tydeleg prioritering lokalt.

Grunnen til at eg ville kommentere dette, var at representanten Arne Nævra sa at eg som statsråd var avvæpna. Eg trudde ikkje det at eg blei avvæpna, var noko stort problem for SV. Men paradoksalt nok kjenner eg meg langt frå avvæpna knytt til Nye Vegar, som leverer prosjekt med lågare kostnader enn me hadde føresett. Er det eit område eg kan kjenne meg avvæpna på, er det faktisk på jernbanesida, der eg leverte 6 mrd. kr ekstra i budsjettet for 2021, berre for å oppleve å ta ut kostnadsauken, ikkje nye prosjekt. Der kan me kjenne på det. Eg trur at det å ha ein politikk der «fagfolka» styrer meir og legg føringar, ikkje nødvendigvis er negativt for utviklinga.

Så seier representanten Bård Hoksrud at byvekstavtaler er så krevjande for Kristiansands-regionen. Eg forstår Kristiansands-regionen, som ønskjer dette. Det som da representanten Hoksrud åtvarar mot, er det som Framstegspartiet har gjennomført i Oslo-regionen, i Bergens-regionen, i Stavanger-regionen og i Trondheims-regionen. Det har gitt milliardsummar til disse regionane og er med på å sikre ei positiv utvikling. No ser Kristiansand at dette fungerer, dette er eit verkemiddel dei òg ønskjer seg. Eg er einig med dei som seier at det hastar å få byvekstavtaler òg i Kristiansand. Eg kan seie at Kristiansand og Tromsø er dei prioriterte områda eg meiner me bør jobbe vidare med, for det heng nettopp saman.

Eg ser fram til dei vurderingane Nye Vegar gjer knytte til ringveg rundt Kristiansand. Det er uansett to prosjekt me treng, men eg trur me skal stå på modellen bak Nye Vegar – han har vore ein suksess. Eg ønskjer faktisk å knyte den suksessen òg opp til jernbaneutbygginga, noko eg deler med Arne Nævra. Eg håpar nokre av dei same verkemidla kan kome òg jernbanen til gode.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Jeg vil bare presisere at vi støtter dette prosjektet. Vi sier nei til at Nye Veier skal overta prosjektet Gartnerløkka. Hvorfor gjør vi det? Det er fordi vi ikke vet når dette kan skje, når Nye Veier gjennomfører den delen av porteføljen sin.

Samtidig mener vi det må være et minimum når man gjennomfører et så stort prosjekt, eller to så store prosjekter, i Kristiansand, og det er bestemt at de skal gjennomføres når dette vedtaket er fattet, at noen klarer å koordinere dette. Det må være et minimum at man klarer å forlange det. Det er det vi fremmer i vårt forslag, dette må samordnes.

Så refererer man da til to direktører, som sier at dette prosjektet kan de gjennomføre uavhengig av det andre prosjektet. Så sier den andre at dette prosjektet, som ikke jeg er ansvarlig for, burde vært bygd først. Da må noen gå inn og styre det. Det mener vi er et minimum.

I Senterpartiet er vi prinsipielt imot at byutvikling ukritisk skal finansieres av bompenger – det er vi prinsipielt imot. Det hadde vært mye mer ryddig å kalle det noe annet og finansiere det på en annen måte. Det er nemlig slik at når sånne prosjekter blir bygd ute i distriktene ellers, blir enhver gang- og sykkelvei, ethvert fortau og enhver ekstra bro skrelt bort for å få redusert kostnadene med denne 20-prosenten. De blir skrelt bort, det er ingen som diskuterer slike løsninger.

Summen er 3,5 mrd. kr. Det er tre ganger så mye som det ligger inne i NTP-en for å utbedre rv. 3 fra Tynset til Elverum, eller rv. 15 fra Strynefjellet og ned til Otta. Det er mye penger, og da må det være et minimum at vi fra Stortingets talerstol kan si at disse prosjektene skal koordineres. Man skal få kostnadene ned. Når jeg har hørt på denne debatten, er det akkurat det det dreier seg om: Hvor mye skal vi legge inn i dette prosjektet – som folk skal finansiere med bompenger? Det må det være lov å spørre om. Men jeg gjentar det jeg sa i starten: Vi støtter dette prosjektet, for nå må vi en gang bli ferdig.

Presidenten: Representanten Gisle Meininger Saudland har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Gisle Meininger Saudland (FrP) []: Helt kort: Det har kommet fram en del interessante ting i debatten. Både fra Høyre og fra Arbeiderpartiet er det fra talerstolen i dag sagt at dette er et byutviklingsprosjekt. Ja, der kom jammen katta ut av sekken, for det er det man har fryktet lokalt: at det er et byutviklingsprosjekt, ikke et veiprosjekt, og at bilistene skal være med og betale for alt annet enn vei.

Det blir også sagt at det har en trafikksikkerhetsdimensjon, og at det fører til lavere klimagassutslipp. Jeg kan ikke skjønne at Gartnerløkka fører til lavere klimagassutslipp. Statsråden innrømte jo at det kommer til å øke biltrafikken, og ifølge NTP har det heller ikke noen særlig trafikksikkerhetsdimensjon.

Det jeg hadde lyst til å stille spørsmål om helt til slutt, er: Hva nå hvis bystyret i Kristiansand neste uke fatter et annet vedtak, hva gjør vi da? Tar vi opp saken igjen, eller sier vi at vi skal bygge uansett hva de bestemmer seg for lokalt? Neste uke er dette på sakskartet der, og vi bør være samstemte med dem som sitter lokalt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17.

Votering, se tirsdag 13. april