Stortinget - Møte tirsdag den 13. april 2021

Dato: 13.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 16 [15:47:15]

Referat

 • 1. (414) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 (Lovvedtak 76 (2020–2021))

  • – er sanksjonert under 9. april 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (415) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å gjennomføre vedtak om å oppheve krav om helseattest for eldre bilførere (Dokument 8:202 S (2020–2021))

Presidenten: Presidenten foreslår at Dokument 8:202 S behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, altså at det avvises.

Representanten Bård Hoksrud har bedt om ordet.

Bård Hoksrud (FrP) []: Vi er uenig i den anbefalingen fra presidenten og foreslår at saken skal behandles i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Karin Andersen (SV) []: SV støtter også komitébehandling av saken.

Sverre Myrli (A) []: Her er jeg faktisk uenig med presidenten, så også jeg vil råde Arbeiderpartiets representanter til å sende saken til behandling i komité, altså støtte forslaget fra Hoksrud.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Det voteres da over behandlingsmåten for Dokument 8:202 S.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Bård Hoksrud ble forslaget bifalt med 48 mot 38 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.49.00)

 • 3. (416) Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense) (Prop. 138 L (2020–2021))

 • 4. (417) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet) (Prop. 153 L (2020–2021))

 • 5. (418) Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.) (Prop. 154 L (2020–2021))

 • 6. (419) Endringer i folketrygdloven (Adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger) (Prop. 170 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7. (420) Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011 (Prop. 163 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (421) Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (Prop. 141LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt B, som sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9. (422) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur (Meld. St. 29 (2020–2021))

 • 10. (423) Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser) (Prop. 160 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 11. (424) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven (Prop. 133 L (2020–2021))

 • 12. (425) Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame) (Prop. 134 L (2020–2021))

 • 13. (426) Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.) (Prop. 135 L (2020–2021))

 • 14. (427) Lov om Opplysningsvesenets fond (Prop. 144 L (2020–2021))

 • 15. (428) Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) (Prop. 150 L (2020–2021))

 • 16. (429) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson og Freddy André Øvstegård om en langtidsplan for barn og unge (Dokument 8:208 S (2020–2021))

 • 17. (430) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om å innføre en fravikelig samboerlov (Dokument 8:209 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 11–17 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 18. (431) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2020 (Dokument 9 (2020–2021))

 • 19. (432) Statens pensjonsfond 2021 (Meld. St. 24 (2020–2021))

 • 20. (433) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om rettferdig boligpolitikk (Dokument 8:195 S (2020–2021))

 • 21. (434) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Sivert Bjørnstad, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Kjell-Børge Freiberg, Terje Halleland, Himanshu Gulati, Roy Steffensen, Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen om å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på næring (Dokument 8:196 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 18–21 sendes finanskomiteen.

 • 22. (435) Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen (Prop. 147 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 23. (436) Endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond (Prop. 155 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24. (437) Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.) (Prop. 162 L (2020–2021))

 • 25. (438) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om regionale odontologiske kompetansesentre (Dokument 8:198 S (2020–2021))

 • 26. (439) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre verdige og tilrettelagte tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep eller har odontofobi (Dokument 8:200 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 24–26 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 27. (440) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021-2027) (Prop. 173 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt II, som sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28. (441) Melding for året 2020 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Dokument 6 (2020–2021))

 • 29. (442) Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon) (Prop. 139 L (2020–2021))

 • 30. (443) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse) (Prop. 142 L (2020–2021))

 • 31. (444) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.) (Prop. 146 L (2020–2021))

 • 32. (445) Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.) (Prop. 152 L (2020–2021))

 • 33. (446) Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.) (Prop. 158 L (2020–2021))

 • 34. (447) Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.) (Prop. 159 L (2020–2021))

 • 35. (448) Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse) (Prop. 161 L (2020–2021))

 • 36. (449) Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning) (Prop. 165 L (2020–2021))

 • 37. (450) Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling) (Prop. 166 L (2020–2021))

 • 38. (451) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen om å avvikle lov om tomtefeste (Dokument 8:210 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 28–38 sendes justiskomiteen.

 • 39. (452) Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller) (Prop. 143 L (2020–2021))

 • 40. (453) Midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av varighet) (Prop. 148 L (2020–2021))

 • 41. (454) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (Prop. 156 L (2020–2021))

 • 42. (455) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.) (Prop. 157 L (2020–2021))

 • 43. (456) Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) (Prop. 169 L (2020–2021))

 • 44. (457) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Hanne Dyveke Søttar, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Roy Steffensen og Sivert Bjørnstad om en kritisk gjennomgang av vernebestemmelser for å forenkle byggeprosesser og styrke eiendomsretten (Dokument 8:197 S (2020–2021))

 • 45. (458) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim og Christian Tybring-Gjedde om å sikre norsk råderett over egen innvandringspolitikk og si nei til EUs «New Pact on Migration and Asylum» (Dokument 8:206 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 39–45 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 46. (459) Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020 (Meld. St. 26 (2020–2021))

 • 47. (460) Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav) (Prop. 140 L (2020–2021))

 • 48. (461) Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin) (Prop. 149 L (2020–2021))

 • 49. (462) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati og Erlend Wiborg om å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for sekstenåringer (Dokument 8:199 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 46–49 sendes næringskomiteen.

 • 50. (463) Endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 og 236/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 og forordning (EU) 2018/1212 (Prop. 136 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 51. (464) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027) (Prop. 171 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 52. (465) Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester (Meld. St. 28 (2020–2021))

 • 53. (466) Endringer i vegtrafikkloven (motorsport) (Prop. 151 L (2020–2021))

 • 54. (467) Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.) (Prop. 167 L (2020–2021))

 • 55. (468) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å avvikle prikkbelastningssystemet i veitrafikken (Dokument 8:201 S (2020–2021))

 • 56. (469) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Nils T. Bjørke om å tillate at bestått førerkort klasse T og B skal gi rett til førerkort klasse BE (Dokument 8:203 S (2020–2021))

 • 57. (470) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug om å legge til rette for salg av bensin- og dieselbiler også etter 2025 (Dokument 8:204 S (2020–2021))

 • 58. (471) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Bengt Rune Strifeldt og Tor André Johnsen om å avvikle nullvekstmålet (Dokument 8:205 S (2020–2021))

 • 59. (472) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg og Helge André Njåstad om å innføre 120 km/t fartsgrense på motorvei (Dokument 8:212 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 52–59 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 60. (473) Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021 (Prop. 164 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 61. (474) Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid 19 (forlengelse av lovene) (Prop. 137 L (2020–2021))

 • 62. (475) Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.) (Prop. 145 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 61 og 62 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 63. (476) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av "Erasmus+": EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) (Prop. 172 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 64. (477) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) (Prop. 175 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, unntatt II, som sendes utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 65. (478) Nordisk samarbeid (Meld. St. 27 (2020–2021))

 • 66. (479) Samtykke til inngåelse av avtaler mellom henholdsvis Norge og Danmark/Færøyene og mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen, begge av 30. oktober 2019 (Prop. 168 S (2020–2021))

 • 67. (480) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet (Prop. 174 S (2020–2021))

 • 68. (481) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om norsk initiativ til opprettelse av en internasjonal straffedomstol for IS-terrorister og å hindre at tusenvis av potensielle terrorister emigrerer til Norge og Europa (Dokument 8:207 S (2020–2021))

 • 69. (482) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om å gjøre kampen mot ulikhet og skatteparadiser til en hovedsatsing i norsk utenriks- og utviklingspolitikk (Dokument 8:211 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 65–69 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av