Stortinget - Møte mandag den 31. mai 2021 *

Dato: 31.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 133 (2020–2021), jf. Innst. 451 L (2020–2021) og Dokument 8:288 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 13 [12:31:45]

Stortingets vedtak til lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr) (Lovvedtak 133 (2020–2021), jf. Innst. 451 L (2020–2021) og Dokument 8:288 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Helge Orten har bedt om ordet.

Helge Orten (H) []: På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil jeg fremme en lovanmerkning til lovvedtak 119 om ikke å bifalle det lovvedtaket. Det ser ut til at Stortinget kanskje har gjort en liten feil i den voteringen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–13.