Stortinget - Møte torsdag den 10. juni 2021 *

Dato: 10.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 648 S (2020–2021), jf. Prop. 193 S (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 15 [16:46:38]

Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane (Innst. 648 S (2020–2021), jf. Prop. 193 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletiden – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Helge Orten (H) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Takk til komiteen for godt samarbeid og rask behandling av proposisjonen nå på tampen og i innspurten til sommeren.

Dette er en samleproposisjon som gir en god orientering både om framdriften på en del prosjekt, behov for nye kostnadsrammer og oppfølging av anmodningsvedtak.

Det er en samlet komité som fremmer tilrådingen. I tillegg er det et mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som jeg regner med at disse partiene vil redegjøre for selv. I tillegg til å slutte seg til forslagene fra regjeringa i I og II, fremmer en samlet komité forslag knyttet til framdriften når det gjelder flyplassen i Mo i Rana og videre kjøp av flytilbud ved Stord Lufthamn.

Jeg skal kommentere noen av de sakene som er behandlet i proposisjonen.

Først av alt er det gledelig å se at vi har en god framdrift i byggingen av lufthavnen i Mo i Rana. Det er nå satt av 85 mill. kr til planlegging i revidert nasjonalbudsjett, og Avinor har fått ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Det er et sterkt lokalt engasjement knyttet til utviklingen av lufthavnen i Mo i Rana, og det er lagt til grunn 600 mill. kr i bidrag fra Rana kommune og næringslivet i regionen. Komiteen slutter seg til framdriftsplanen og legger til grunn at flyplassen skal være ferdig til å kunne åpnes i 2025. Det er også viktig for komiteen å slå fast at de øvrige flyplassene i regionen skal bestå selv om det nå kommer en ny flyplass i Mo i Rana.

I proposisjonen legges det inn justerte kostnadsrammer for flere prosjekt. Jeg skal ikke gå igjennom alle, bare nevne et par. Jeg ser at utbedring av E16 Lærdalstunnelen er et svært krevende prosjekt, særlig fordi det er nødvendig å opprettholde trafikk i tunnelen i anleggsperioden. Kostnadsrammen er tilpasset, og komiteen legger også stor vekt på at prosjektet må gjennomføres i tett samarbeid med både kommunene, næringslivet og ikke minst transportnæringen.

Intercityprosjektet Sandbukta–Moss–Såstad blir vesentlig dyrere enn forutsatt, bl.a. på grunn av svært krevende grunnforhold i Moss. En kostnadsøkning på om lag 70 pst. er mildt sagt urovekkende, og det er grunn til å evaluere dette nøye og se hvilke læringspunkt det er mulig å trekke ut av dette prosjektet, ikke minst for å sikre at beslutningsgrunnlaget for kommende prosjekt blir bedre. Samtidig er det viktig å være tydelig på at prosjektet må gjennomføres, slik at vi nå kan få på plass denne viktige jernbanestrekningen i regionen og ikke minst bidra til at området blir grundig sikret, noe som også vil ha positiv betydning utover selve jernbaneprosjektet.

Jeg skal ikke bruke mer tid på denne proposisjonen nå, men vil gjerne understreke at det er en samlet komité som står bak tilrådingen – og det er i grunnen en god avslutning.

Øystein Langholm Hansen (A) []: Jeg er enig med saksordføreren og vil også takke for et godt samarbeid i denne saken. Det er nesten full enighet om de forslagene som fremmes, men på ett punkt er det uenighet. Arbeiderpartiet mener at når det gjelder den nye flyplassen i Mo i Rana, har lokale myndigheter og næringsliv allerede brukt mye midler til å planlegge og legge til rette for å komme i gang med utbyggingen. Det har kostet både tid og penger. Derfor foreslår Arbeiderpartiet at de kostnadene som har gått med til dette, inngår i det lokale tilskuddet til utbyggingen på 600 mill. kr. Nå er det, som saksordføreren sa, Avinor som holder i saken. Prosessen med oppdatering av forprosjektet fra 2015 er i gang, og vi og Senterpartiet mener det er rimelig at det arbeidet som er gjort, kan gå inn i det lokale tilskuddet.

Så over til den andre flyplassen som er omtalt i innstillingen, Stord Lufthamn. Det er flott at det er en enstemmig komité som står bak tilrådingen om å videreføre flytilbudet på lufthavnen utover den avtalen som går ut i juni 2021. Lokalt ser vi at ruter trenger noe mer tid for å opparbeide kundegrunnlaget igjen. Det er allerede nå en god bedring i passasjerantallet, men en ønsker lokalt å beholde kjøp av flyruter ut året. Det har vært samtaler mellom departementet og lokale interesser, så de har nok selv fått argumentert direkte for ønsket sitt. Men det er veldig viktig for næringslivet på Stord at det er et flytilbud der, for det et næringsliv som er både nasjonalt og internasjonalt rettet, og de er avhengige av at det er mulig å komme seg effektivt både ut av og inn til regionen. Derfor er undertegnede særdeles glad for at det er en enstemmig komité som anbefaler dette.

Jeg fremmer det forslaget vi er en del av i saken.

Presidenten: Representanten Øystein Langholm Hansen har tatt opp det forslaget han refererte til.

Bård Hoksrud (FrP) []: Dette er en sak der det i stor grad er enighet i komiteen om de sakene som ligger der. Jeg har lyst til å kommentere et par små ting – selvfølgelig Ryfast og det som gjelder innkreving, der man altså nå må bruke 120 mill. kr. Hadde man ikke hatt bompenger i det hele tatt, hadde ikke dette vært noe problem. Da hadde man spart de pengene.

Det andre gjelder Ålgård–Hove og delstrekningen Osli–Hove, som vi også har hatt oppe i Stortinget. Det har vært bred enighet om dette, og man har sagt til regjeringen at man ønsker å komme i gang så raskt som mulig. Statsråden svarer ut om dette, og det er bra.

Så har jeg lyst til å presisere og påpeke at i forbindelse med ny flyplass i Mo i Rana har også komiteen et romertallsvedtak, III, om at man skal sørge for at lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund består etter utbyggingen av ny flyplass i Mo i Rana. Det opplever jeg at komiteen står helhjertet bak. Derfor synes jeg også det er viktig å presisere at det er en viktig forutsetning at man sikrer å opprettholde de andre flyplassene.

Den flyplassen vi for andre gang gir klar tilbakemelding til regjeringen og statsråden om å få på plass og sikre et tilbud, er Stord lufthamn, som statsråden kjenner veldig godt til. En av kollegaene våre måtte løpe litt før debatten kom opp. Han hadde nok tenkt å ta ordet, Magne Rommetveit, men han måtte reise for å rekke flyet til Stord. Det betyr iallfall at han bidrar til at det er passasjerer på flyet. Dette er en sak der man lokalt har et veldig stort engasjement. Det er mange som har engasjert seg. Derfor er det bra at en enstemmig komité får på plass et vedtak som klart og tydelig sier at her skal man sikre å bidra til at det tilbudet opprettholdes.

Ellers viser jeg til Fremskrittspartiets merknader i saken.

Siv Mossleth (Sp) []: Jeg vil takke for samarbeidet i denne saken. Tilrådingen i denne saken er fremmet av en samlet komité, og prosjektene som finansieres innenfor økt kostnadsramme, er etterlengtet lokalt.

Men å øke kostnadsrammene gir grunn til bekymring. Særlig bekymringsverdig er situasjonen med store kostnadsoverskridelser på flere jernbaneprosjekter, som nå intercity Østfoldbanen. Dette setter Stortinget i en vanskelig situasjon. Det er nærmest umulig å stoppe prosjekter i en sluttfase selv om milliardene ruller. Kostnadsoverskridelser på enkelte store jernbaneprosjekter gjør at det ikke bygges mer jernbane for pengene. De økte bevilgningene bare forsvinner i manglende styring. Det er fortsatt jernbanestrekninger som mangler penger til etterlengtede oppgraderinger, godspakker og miljøforbedringer, som nullutslippsløsninger. Senterpartiet beklager derfor at det ikke ble flertall for vårt forslag nr. 3 i Innst. S 55 om å foreta en gjennomgang av ansvarsforhold mellom aktørene i jernbanesektoren, og særskilt forholdet mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, er jeg veldig fornøyd med at det er en enstemmig komité som samtidig vedtar at regjeringen skal sørge for at lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund består etter utbyggingen. Dette vedtaket er etterlengtet for kommunene sør for Korgfjellet, og alle medlemmene i komiteen hadde nok fått med seg Helgelandsrådets bemerkninger og uttalelsen fra 56 partilag på Midt- og Sør-Helgeland. Det er også grunn til å være fornøyd med at en samlet komité ber regjeringen legge til grunn at ny lufthavn i Rana skal åpnes i 2025. Det er en tydelig anmodning.

Et forslag som ikke fikk flertall under komiteens behandling, er forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at de medgåtte kostnadene til planlegging og konkurranse for ny lufthavn i Mo i Rana inngår i det lokale bidraget på 600 mill. kr. Forslaget viser en skillelinje i praktisk politikk.

Et tilstrekkelig flytilbud på Stord er også et viktig lufthavnsvedtak i dag. Godsterminalen på Vossebanen, E16 Lærdalstunnelen, E39 Osli–Hove og kostnadsrammene for 30 nye lokaltog er også viktige saker, som enstemmig løses i dag.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg vil takke komiteen for eit godt arbeid.

Eg vil kommentere kort nokre av dei sakene som er her. Eg er glad for den tilnærminga som ein samla komité òg har til dei sakene som ligg her.

Eg vil starte med Mo i Rana. Dette er ein flyplass som vil gi denne regionen moglegheit til å få ein storflyplass. Dette er ein av få regionar i Noreg som ikkje har den typen flyplass, og det får dei no i Mo i Rana. Eg har lyst til å seie at lokalt næringsliv og kommunen har spelt ei veldig viktig rolle for å drive fram dette prosjektet, og dei har tatt eit stort løft med å stille lokale midlar til disposisjon. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har vore heilt avgjerande i arbeidet. Det er viktig at dei lokale aktørane no arbeider vidare med å sikre at dette prosjektet blir ein suksess.

Så vil eg peike på at òg staten har tatt eit stort ansvar. Den forventa kostnaden har auka med nesten 50 pst. under planlegginga, og staten har tatt denne kostnadsauken. Staten og Avinor vil òg ta risikoen for kostnadsauke i utbyggingsperioden. Dersom det arbeidet som er gjort lokalt, kan medverke til å redusere Avinors planleggingskostnader, er dette noko dei lokale aktørane eventuelt må ta opp med Avinor.

Eg vil òg kommentere Stord lufthavn. Eg registrerer dei føringane som er komne frå komiteen her. Me hadde nok sett for oss at det var tilstrekkeleg å vareta behova til næringslivet med eit noko anna tilbod, men me følgjer sjølvsagt opp det som eit samla storting ber oss om i denne saka.

Så vil eg peike på, som òg representanten Mossleth gjer, at det er urovekkjande med dei kostnadsaukene me har, ikkje minst på jernbane. Men me er jo no i gang med å gjere nettopp det representanten Mossleth ber oss om: å sjå på heilskapen, sjå på samarbeidet mellom Bane NOR, Jernbanedirektoratet og departementet. Det bekymrar oss naturleg nok med dei store kostnadsaukene me ser, på 70 pst., knytte til prosjektet i Østfold. Med ein gong me blei kjende med at det ville bli kostnadsauker, la me fram ei melding til Stortinget, i fjor vår. Da trudde me ikkje at kostnadsauken skulle bli så stor. Når me no fekk dei oppdaterte tala i løpet av denne våren, har me òg gått til Stortinget med det så fort som mogleg.

Me såg òg ein kostnadsauke på Lærdalstunnelen i Vestland fylke. Det er viktig òg å få gjort det arbeidet som gjeld tunnelsikkerheit.

Svein Harberg hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Kjell-Idar Juvik (A) []: Det er en gledens dag i dag på Helgeland og i Rana, og jeg vet faktisk at flaggene også er heist. Det skal statsråden ta med seg.

Så til kostnadene her: Vi kom inn i en pandemi. Det ligger en betydelig finansiering fra lokale aktører her – 450 mill. kr fra kommunen og 150 mill. kr fra næringslivet. Næringslivet og kommunen har allerede brukt store ressurser på den jobben som er gjort til nå, og det de ber om, er at dette også skal inngå i de bidragene som er betydelige, og som er en naturlig dekning av kostnader. Dessverre ser jeg at det er et mindretall som har gått inn for det, men oppfatter jeg statsråden rett når han sa at det kunne ligge en åpning for at også de medgåtte kostnadene kunne bli dekket hvis man kom under kostnadsrammen?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg deler den gleda representanten Juvik har med det me har opplevd no på Helgeland. Dette er ein av få regionar som ikkje har den type flyplassar som gir moglegheit for å få større fly til å lande, så eg deler fullt og heilt det.

Eg veit òg godt om denne problemstillinga, for eg veit det er betydelege kostnadar som både kommune og aktørane har hatt her. Det eg sa, er at dersom det arbeidet som er gjort lokalt, kan medverke til å redusere Avinor sine planleggingskostnadar, er dette noko dei lokale aktørane kan ta opp med Avinor.

Eg synest nok at det prinsipielt er sånn at når ein no har sagt ein vil stille med eit lokalt bidrag på 600 mill. kr – det er eg veldig glad for, og det er imponerande korleis dei har greidd å løfte dette – er det viktig at me står ved det når me har inngått den type avtalar. Derfor meiner eg at når ein bidreg med det lokale bidraget, veit me garantert at denne flyplassen kjem.

Kjell-Idar Juvik (A) []: Jeg syns statsråden var positiv og ga en åpning der. Jeg vet at Avinor allerede har vært på Mo i Rana og befart – og sågar kanskje før vedtaket er gjort her, har tatt sine første spadetak. Jeg tror nok de bretter opp ermene og ønsker å løse dette på en god og rimelig måte.

Salen her, og regjeringen, skal i hvert fall være klar over at hvis man ikke ser muligheten for å dekke noen av de ekstrakostnadene man har tatt, kan det i realiteten faktisk bety at man ikke bare går inn med 600 mill. kr, men kanskje opp mot 700 mill. kr. Dette er egentlig midler man helst skulle hatt til å utvikle en region etter at det kommer en flyplass, men jeg er overbevist om at de står ved at de skal være med på spleiselaget, og da ser jeg at det kan være en åpning for at noe av dette kan bli dekket.

Så til tidsløpet: Kan statsråden slutte seg til det som Stortinget sier her når det gjelder framdriften, som kanskje ikke var like tydelig i saken fra regjeringen?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Ja, det kan eg. Vårt mål er at med dei vedtaka som no blir gjort, ønsker me å sluttføre planleggingsarbeidet denne hausten, og me håpar at me kan starte arbeidet våren 2022, heilt i tråd med det Stortinget ber om.

Siv Mossleth (Sp) []: Når det gjelder kjøp av transporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes, er det inngått en tilleggsavtale med Hurtigruten for de to første kvartalene i 2021. Fem skip med godskapasitet er brukbart, selv om det noen plasser gir noen forskyvninger som kan være litt komplisert for eksempelvis fersk fisk.

Havila Kystruten AS er forsinket og har fått fritak fra å stille med erstatningsskip, under forutsetning av at selskapet kan sannsynliggjøre at de to første skipene er klare i løpet av tredje kvartal 2021 og de to siste senest i mai 2022.

Men jeg har fanget opp bekymringer for Havilas manglende kapasitet på gods og dårlig eller manglende kapasitet for kjøle- og frysevarer. Er det noen grunn til bekymring?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg deler den beskrivinga som representanten Mossleth her gir over situasjonen på kystruta. Hurtigruten har fem skip i gang. Eg veit dei òg jobbar med eventuelt å auke den kapasiteten, men dei er opptatt av korleis sommarmarknaden blir. Me ser no at vaksineringa går veldig godt, og derfor har dei òg tru på at aktiviteten kanskje vil vere enda større, men det vil vere Hurtigrutens vurderingar.

Når det gjeld Havila, veit me at dei har hatt utfordringar knytt til korona og med å få ferdigstilt skip. Det er heilt riktig som representanten Mossleth peiker på, at me håpar ein del vil skje i løpet av tredje kvartal. Men eg er ikkje kjend med at det er utfordringar knytt til godsdelen når det gjeld Havila. Det skal eg ta med meg, men eg opplever at når deira skip er på plass, vil det vere i tråd med avtalen. Me veit at nettopp gods frå Tromsø og nordover er ein veldig viktig del av avtalen.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Kjell-Idar Juvik (A) []: Først: Jeg var så heldig å få være med i replikkordskiftet, og det er ikke verst for en som det var 15 måneder sist var i salen her.

I dag er det en stor dag for mange på Helgeland og spesielt i Rana-regionen. Jeg har fått mange meldinger i dag om at flaggene faktisk er heist.

Helgeland er den største regionen i Nord-Norge som ikke er på stamnettet til SAS, Norwegian og charterselskapene i dag. Dette har vært et stort hinder for utvikling og vekst i regionen.

Det har også vært en lang prosess. Allerede i 2007 ble denne ideen lansert for Nordland fylke, og man må vel kunne si at det har vært både en lang og kronglete vei til der vi er i dag – ja, 14 år.

Det er brukt store midler lokalt. Ikke minst har både Rana kommune og næringslivet i lang tid lagt ned store ressurser, og skal nå også inn med ytterligere 600 mill. kr.

Jeg registrerer at det er uenighet om de medgåtte kostnadene skal inn i de lokale bidragene, selv om jeg registrerte en åpning nå fra statsråden. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV mener at de medgåtte kostnadene til planlegging og konkurranse skal inn i det lokale bidraget på 600 mill. kr. Dette burde være et rimelig krav, så jeg er litt skuffet over at flertallet ikke vil støtte dette.

Da Stortinget behandlet NTP i 2017, gikk et samlet storting for at dagens småflyplasser i Sandnessjøen og Mosjøen skulle beholdes. Dette ble også gjentatt i den siste eierskapsmeldingen til Avinor, i 2017, og gjentas i dag. Så dette burde også berolige dem som er bekymret for sin lokale flyplass.

Jeg er glad for at Stortinget har forsterket innstillingen fra regjeringen med klare føringer på framdriften med byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 2025. Dagens vedtak om bygging av ny flyplass i Mo i Rana vil ha stor betydning for Helgeland og spesielt Rana-regionen, og vi ser allerede økt aktivitet og optimisme. Denne etableringen har også avgjørende betydning for at regionen skal lykkes med de store næringsetableringene som er på gang.

Når jeg er så heldig å få lov å stå på denne talerstolen, vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å få dette på plass. Jeg har stått noen ganger på denne talerstolen, og det skal sies at jeg kanskje ikke er den som oftest farer med skryt av regjeringen, men det vil jeg gjøre i dag. Jeg vil også skryte av Stortinget, som samlet går for dette og har lagt klare føringer på framdriften. Så nå vil jeg bare ønske oss alle og ikke minst Avinor og lokale aktører lykke til med jobben, og jeg ser fram til åpning i 2025.

Jon Gunnes (V) []: Det er veldig gledelig å høre representanten Juvik ha et sånt engasjement for en sak, og da flyplassen i Mo i Rana. I «nokre saker» fra Samferdselsdepartementet er det litt sånn at det er både gladsaker og kanskje noen dårligere. Men jeg skal fortsette litt på gladsaken.

Jeg synes også det er veldig viktig det komiteen har påpekt, at det er ingen flyplasser på Helgeland – det gjelder både Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund – som skal legges ned på grunn av det som skjer i Mo i Rana. Men til lykke med dagen, for å si det sånn!

Det jeg ville kommentere litt, er en gladsak på Vossebanen, som faktisk blir noe billigere, forstår jeg, og blir gjennomført noe raskere. Det kan jo alle togpassasjerer få lov til å glede seg over. Kanskje det blir en høyere frekvens på denne banen, og det blir klart bedre forhold for jernbanen i Bergen.

Så er det beklagelig, selvfølgelig, at vi får disse kostnadsoverskridelsene på Østfoldbanen. Vi begynner å bli litt vant til dem, og vi begynner å bli vant til bakgrunnen for at det blir såpass store kostnadsoverskridelser. Jo, det er grunnforhold. Men det som står, som vi skal merke oss litt i denne saken, er de utfordringene som Moss by har med disse grunnforholdene. Vi berger ikke bare jernbanen, men vi fundamenterer faktisk for hele infrastrukturen i Moss – jernbanen er kanskje først ute – ved at det oppdages før det blir en katastrofe, og at man kanskje får avverget en naturkatastrofe der ved at man gjør den jobben nå. Så vi får dra det rundt og prøve å få det også til å bli en gladsak.

Så har jeg også en jernbanesak i Namsos og i Valdres. Der skal det altså legges ned, men det er vel ingen som husker på at det har vært en jernbanestrekning mellom Steinkjer og Namsos og på Valdresbanen. Dette er altså gamle strekninger som nå blir frigjort til andre formål. Det som er viktig der, tror jeg, er komiteens merknad om at her må man virkelig ha en skikkelig dialog mellom de lokale interessene, gjerne da selvfølgelig på politisk nivå i de kommunene som er berørt av dette, slik at man kan få en god utnytting av disse områdene til andre formål, og ikke minst at jernbanen skal betale kostnadene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15.

Votering, se fredag 11. juni