Stortinget - Møte torsdag den 10. juni 2021 *

Dato: 10.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 643 L (2020–2021), jf. Dokument 8:293 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 9 [12:00:22]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni og Torhild Bransdal om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy (Innst. 643 L (2020–2021), jf. Dokument 8:293 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ynske frå kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Karin Andersen (SV) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Jeg hadde ønsket meg like ryddige forhold i den forrige debatten som vi forhåpentligvis skal ha i denne. Nå tror jeg alle har fått en erkjennelse av at det må ryddes opp i sparkesykkelkaoset som hersker mange steder. Det har vært tvil om kommunene har hjemmel til å regulere utleie og bruk. Jeg vil takke for godt tverrpolitisk samarbeid i komiteen, og jeg vil takke for samarbeid både med kommunal- og moderniseringsministeren og med samferdselsministeren i arbeidet med denne saken.

Det vi gjør nå, er at vi foreslår en egen lov for å legge til rette for utleie av sparkesykler og for å bedre framkommeligheten og tryggheten i det offentlige rom. Det tror jeg alle er enige om. Sparkesykler har kommet for å bli, men de må reguleres mye bedre enn det gjøres i dag.

Denne loven gir kommunene en hjemmel til å lage forskrifter for disse kjøretøyene. I de forskriftene er det to muligheter. Den ene er en forskrift som kan si noe om steder og soner på offentlig grunn for utplassering, for bruksreguleringer, hastighetsbegrensninger og bruksforbud på enkelte områder, tidsperioder det kan skje utleie, angitte standarder om batteritid og miljømessige batterityper – det er viktig, sånn at det ikke blir mye bruk og kast av disse sparkesyklene – og også krav til den teknologien disse syklene skal utrustes med for at de f.eks. skal kunne reguleres med «geofencing» og lignende.

I tillegg foreslås det en tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy, som vi kaller det i denne loven, der man kan sette tak på hvor mange kjøretøy man maksimalt kan plassere på offentlig grunn for utleie, hvor mange utleiere som maksimalt kan få tillatelse, og andre vilkår for tillatelsen. Det er to ulike ordninger. I tillegg foreslår vi at kommunen i forskrift kan gi gebyr som dekker kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for og tilsyn og kontroll med denne utleievirksomheten.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV mener at man også må utrede muligheten for å ta gategrunnutleie nå. Regjeringspartiene i komiteen mener at dette skal vurderes i forbindelse med en evaluering av loven. I tillegg lages det nå regler for fjerning og forvaring av disse sparkesyklene.

Stein Erik Lauvås (A) []: Arbeiderpartiet er selvsagt ikke imot elsparkesykler. Det kan man jo ha fått inntrykk av i deler av debatten, men slik er det absolutt ikke. Elsparkesyklene kan være et fornuftig framkomstmiddel i nær sagt både by og bygd.

Men denne loven var etterlyst og er nok også påkrevet og nødvendig. En skal jo ikke ha gått mange skrittene, i hvert fall ikke gjennom Oslos gater, de siste månedene eller det siste halvannet året for å se at det til tider flyter av jernskrot, for å bruke det uttrykket, over hele fortauet, det er vanskelig å passere med barnevogn og ikke minst for dem som kanskje har en synshemming, som gjør det vanskelig å oppdage det som ligger og flyter rundt omkring. At kommunene nå får en mulighet til å ta noen grep, få ryddet opp og stilt noen helt rimelige krav til hvordan disse utleiesakene skal fungere, er nok helt riktig.

Jeg hadde håpet at vi kunne fått et flertall også for forslaget om gategrunnleie allerede nå i dag, men det ser det altså ikke ut til å bli. Det får vi da komme tilbake til.

Olemic Thommessen (H) []: Utleievirksomheten av elsparkesykler har økt drastisk de siste årene. Virksomheten i de store byene har tiltatt betydelig, og utbredelsen har vi nå også i de mindre byene.

Elsparkesykkelen er et populært fremkomstmiddel for mange. Det er kjapt, fleksibelt og lettvint til bybruk, men omfanget og mangelen på kjøreregler har også medført betydelig irritasjon og urovekkende mange skader. I lys av dette har behovet for å gi kommunene reguleringsadgang vært iøynefallende, og et bredt flertall i komiteen, alle utenom Fremskrittspartiet, har samlet seg om forslaget som nå legges frem. Jeg vil vise til saksordførerens gjennomgang av hva dette dreier seg om i sine enkeltheter. Det var en fin gjennomgang.

Fra Høyres side vil vi særlig understreke at kommunene selvsagt må forvalte dette regelverket i henhold til EØS-avtalens rammer og tilfredsstille kravene til likebehandling av aktørene. Dette innebærer bl.a. at kommuner som ønsker å innføre en tillatelsesordning, ikke kan forskjellsbehandle aktører på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat. Vi foreslår også at utleierne skal stille data til rådighet, slik at også denne virksomheten inngår i det større bildet kommunene arbeider i når det gjelder samferdsel og byplanlegging.

Noe av det som har irritert mest, utover engstelsen for ulykker, er nok det faktum at syklene ligger strødd utover – nær sagt alle steder – særlig til ulempe for svaksynte, men også for beboere og vanlige forbipasserende. Å finne frem til løsninger på dette handler dels om regulering og dels om å innarbeide en bedre brukerkultur. I tillegg til de reguleringene kommunene vil innføre, er det altså viktig å appellere til alle oss som bruker slike sykler, om å utvise forsiktighet og hensyn. Ikke alt kan styres med regulering, noe ansvar må vi også ta på oss som borgere.

Vi har i mange år hatt gode rutiner for bruk av sykkel. I prinsippet burde det ikke være så mye vanskeligere å håndtere elsparkesykkelen. Jeg håper og tror at kommunene vil benytte de hjemlene vi nå har gitt dem, på en fornuftig måte, og at vi finner frem til et godt balansepunkt mellom regulering og brukerkultur, slik at vi i fremtiden kan se på elsparkesykkelen som et positivt bidrag eller innslag i bybildet – i stedet for at den er en torn i øyet på mange.

Helge André Njåstad (FrP) []: Tidlegare i dag var representanten Limi oppe her og sa «Asker og Bærum» veldig mange gonger for å få ein fin statistikk i Budstikka. Eg lurer litt på om representanten Thommessen får ein statistikk når han bruker ordet «regulering» så mange gonger som han gjorde i det føregåande innlegget. Eg synest det er litt spesielt av ein Høgre-representant å avslutta sesjonen og åtte år med blått fleirtal med å applaudera nye reguleringar, men heldigvis var han hyggjeleg nok til å seia at det var eitt parti som ikkje stilte seg bak den rørande einigheita som heile salen er prega av, nemleg Framstegspartiet, og eg får då anledning til å gjera litt greie for vårt syn.

Først må eg seia at dette er ein litt spesiell måte å behandla ei lov på. Vanlegvis pleier ein først å ha ei grundig høyring i departementet for nye lover som blir innførte i dette landet. Denne lova er komen som eit benkeforslagsinitiativ frå Stortinget, så det har ikkje vore høyring i forkant i departementet, og det har vore ei kort skriftleg høyring i Stortinget. Eg synest det er uvanleg å behandla eit forslag som er så inngripande for næringsaktørar, på ein sånn måte. Men stortingsfleirtalet skal sjølvsagt alltid få moglegheit til å fremja sine ting, og det gjer dei her òg.

Me forstår veldig godt at det er utfordringar med elsparkesyklar som ligg strødde og tek opp fortausplassen, men det jobbar jo Statens vegvesen med, og departementet har nettopp fastsett nye retningslinjer. Me meiner at ein må la dei få verka før ein går til nye, inngripande reguleringstiltak.

Det er mange grunnar til at Framstegspartiet er skeptisk til dette. Éin av grunnane er at me ønskjer at aktørane som er på denne marknaden, skal likebehandlast, og at ikkje kommunane kan pressa ut enkeltaktørar. Då veit me at det fort kanskje er dei norske gründerselskapa som blir skadelidande, til fordel for store utanlandske aktørar som har moglegheit til å innfri vilkåra som kommunen stiller. Me veit kven som blir taparane då. Prisen for forbrukarane går opp når konkurransen går ned, og innovasjonen går ned når ein ikkje har mange nok aktørar som konkurrerer med kvarandre. Det siste året har me sett at prisane har gått ned, og me har sett at produktet dei tilbyr, er betre. Det får ein til når ein har fri konkurranse og ikkje for mykje regulering.

Avslutningsvis skjøner me at denne saka for oss, med eit så stort engasjement og fleirtal frå alle andre, ser ut til å vera tapt. Me håper at kommunane forvaltar dette på ein klok måte, og at ein unngår masse rettssaker og ESA-utfordringar. Men me stussar litt over at forslaget vårt om at me ber departementet laga ein rettleiar, på eit område som er så lite kjent og greidd ut, ikkje ser ut til å få fleirtal. Så me appellerer til dei andre partia om å vurdera forslaget vårt om at ein lagar eit rundskriv, slik at iallfall departementet får anledning til å fortelja kommunane korleis ein skal forvalta dette regelverket. Det burde ha fått fleirtal i dag, synest eg.

Eg tek opp forslaga frå Framstegspartiet.

Presidenten: Representanten Helge André Njåstad har teke opp dei forslaga han refererte til.

Heidi Greni (Sp) []: Etter at elsparkesykler ble introdusert i Norge for noen år siden, har de utviklet seg til å bli et enormt problem. Situasjonen er uholdbar, både for dem med barnevogn, rullator eller rullestol og ikke minst for blinde og svaksynte – men også for alle andre som skal ferdes i byen.

Kommunene har lenge etterspurt en hjemmel til regulering, men det har ikke skjedd noen ting. Derfor fremmet Senterpartiet forslag om å få på plass en ordning der kommunene kunne regulere dette, og en klassifisering av elsparkesykkel som kjøretøy, noe som kunne løse en del av de andre problemene. Det er heldigvis delvis fulgt opp ved at det er kommet et regelverk for elsparkesykkel, og vi må jo håpe at det fører til færre skader og færre konflikter med gående, og at det kan bli tryggere å ferdes i byene også for dem som ikke bruker disse.

Det var helt nødvendig å få på plass en lovsak for å få en hjemmel til kommunene for at de skal kunne regulere dette i egen kommune, og for oss var det viktig å få det på plass før sommeren. Vi kunne rett og slett ikke ha en sommer til med det samme kaoset. Denne formålsbestemmelsen legger til rette for at utleie av små, elektriske kjøretøy på offentlig grunn, for å sikre framkommelighet og trygghet i det offentlige rom og effektiv forvaltning, miljøvennlige løsninger og gode lokalmiljøer, skal være noe som kommunene skal få lov til å regulere.

Jeg er ganske overrasket over at Fremskrittspartiet, som av og til snakker veldig varmt om det kommunale selvstyret og at staten må slutte å overstyre, her ikke vil lytte til kommunene og tvert imot mener at staten skal overstyre kommunene, og at det skal være et fortsatt forbud mot at kommunene kan komme med slike reguleringer. Det overrasker meg. Senterpartiet er også imot detaljregulering, men vi mener at den foreslåtte loven utelukkende handler om å gi kommunen mulighet til i større grad enn i dag å kunne styre sin egen arealbruk.

Så er Senterpartiet uenig med regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i at kommunene ikke skal kunne ta leie for bruk av gategrunn. Det burde ha vært gitt hjemmel for det også i denne saken. Bruken av elsparkesykkel opptar akkurat like mye gateareal som om man setter opp en smultring- eller pølsebod, og de som disponerer kommunal grunn til næringsvirksomhet, må være villige til å betale.

Men det som hastet aller mest, var å få på plass en hjemmel til regulering, så vi slipper kaoset i sommer, og jeg er veldig glad for at vi har fått med oss et stort flertall på det. Så får vi eventuelt ta det med gategrunnleie i neste stortingsperiode.

Jon Gunnes (V) []: Venstre deltar ikke med noen representant i kommunal- og forvaltningskomiteen, det er derfor jeg tar ordet her nå. Jeg sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, som er nært beslektet med utfordringene vi tar opp her, i og med at det gjelder elsparkesykler, som under dagens lovgivning er sammenlignet med sykler. Nå er det spørsmål om hvordan kommunene kan forvalte dette.

I Venstre takker vi kommunal- og forvaltningskomiteen for å ta dette initiativet og sette opp et lovverk rundt det, for i løpet av de to–tre årene med elsparkesykler har det vist seg at det er en god del uheldige omstendigheter særlig rundt parkeringen.

Bruken av elsparkesyklene vil jeg skryte nesten uhemmet av – for det første fordi det er morsomt, og det er gledelig, og så er det nyttig fordi man faktisk kommer seg veldig raskt fram. Jeg tror at dette er et transportmiddel som bare kommer til å bli brukt mer og mer.

Jeg tror at de forslagene som ligger til behandling i dag, er viktige og riktige. Jeg bor selv i Trondheim, jeg bor omtrent midt i byen og ser disse elsparkesyklene overalt. At de er veldig til bry i det vanlige gatelivet og det vanlige bylivet, tror jeg ikke. Men for enkelte grupper ser også jeg at det er store problemer, særlig når elsparkesyklene slenges på fortau og andre offentlige steder, slik at de er til hinder for andre. Det er det vi må få regulert, slik at det blir en ordning på dette. Hvis disse utleierne ikke klarer å håndtere det, kan de altså bøtelegges, og ikke minst kan man kanskje si klart ifra om at man ikke er ønsket når man ikke klarer å håndtere sitt eget utleiemarked. Jeg håper at dette hjelper, og så skal vi etter hvert evaluere hvor strenge tiltak som må til, ikke minst dette med gateleie, men foreløpig synes jeg dette ser veldig lovende ut.

Statsråd Nikolai Astrup []: La meg først få lov til å takke komiteen og ikke minst komitélederen for et veldig godt samarbeid om denne saken. Regjeringen mener at elsparkesykler er et innovativt og positivt tilskudd til mobilitet i byene, og at de er kommet for å bli. Samtidig viser erfaringer at elsparkesykler også fører med seg en del utfordringer når det gjelder både sikkerhet og fremkommelighet for andre trafikantgrupper. Vi har f.eks. sett et stort antall personskader – en del av dem alvorlige – og vi ser at det er flere ulemper for bl.a. blinde og rullestolbrukere. Flere kommuner har også etterlyst strengere regulering av elsparkesykler. Jeg er derfor glad for at et bredt politisk flertall nå går sammen om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å regulere utleie av små, elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Regjeringen har hele tiden ment at det ligger innenfor kommunenes eierrådighet å regulere utleie av elsparkesykler på kommunal grunn. Det er imidlertid sådd tvil om dette er tilfellet, bl.a. i en avgjørelse i Frostating lagmannsrett – dommen er ikke rettskraftig. Vi ser derfor at det er behov for å presisere og tydeliggjøre kommunenes adgang til å regulere utleie av elsparkesykler. Lovforslaget som behandles i dag, er ikke lagt frem i en proposisjon fra regjeringen, men regjeringen har gitt lovteknisk bistand og svart på spørsmål om innspillene fra komitéhøringen. Brevene er vedlagt komitéinnstillingen.

Elsparkesykler i bybildet fører med seg både fordeler og ulemper. For regjeringen har det hele tiden vært viktig å veie de ulike hensynene mot hverandre. Vi må finne fornuftige løsninger som ivaretar alle som blir berørt. Jeg mener at Stortinget og regjeringen nå har funnet en god balanse. Loven vil gi kommunene et godt rettslig grunnlag for å regulere utleievirksomheten på offentlig grunn og vil være et godt supplement til trafikkreglene.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Jan Bøhler (Sp) []: Jeg vil gjerne spørre statsråden om punkt 2 i § 3 i den nye loven, om adgangen for kommunene til å gi forskrift. Der heter det at forskriften bl.a. kan gi bestemmelser om «områder på offentlig grunn der det innføres bruksreguleringer slik som hastighetsbegrensninger og bruksforbud». Hvis vi ser på Oslo indre by, som jeg kjenner best: Der er det jo mange som går på fortauene, og det er en slags slalåmkjøring – jeg opplever det daglig – på kryss og tvers av gående. I undersøkelser og meningsmålinger i Oslo sier åtte av ti at de opplever økt utrygghet på fortau i Oslo, og det er åpenbart et problem i indre by.

Vil denne bestemmelsen, altså denne adgangen for kommunene i forskriften om bruksforbud, kunne innebære at Oslo kommune f.eks. vil kunne nedlegge et forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortauene innenfor Ring 2 i Oslo, som er indre by?

Statsråd Nikolai Astrup []: Jeg oppfatter i hvert fall at det gir en mulighet til å innføre bruksforbud i enkeltområder, men jeg vil ikke nå på stående fot gå inn på hvor stort et sånt geografisk område eventuelt må være. Men hvis representanten ønsker det, kan jeg gjerne komme tilbake med en vurdering av det konkrete spørsmålet som her stilles.

Jan Bøhler (Sp) []: Selv om det ikke var et endelig svar, var det et interessant svar, for det står lite om det i lovforslaget og i innstillingen. Det står at det kan være områder med særlig mye trafikk eller ansamlinger av mennesker, og jeg anser de områdene i indre by, f.eks. på Karl Johan, hvor det er veldig tett med mennesker som går, og hvor det kjøres på kryss og tvers, som den typen områder. Så dette er et viktig spørsmål, for det vil avgjøre hva vi kan løse med den loven som vi får vedtatt i dag, og hva som eventuelt gjenstår å løse. Det store problemet for befolkningen i Oslo, i hvert fall sånn som jeg kjenner den, er, i tillegg til antallet elsparkesykler som er henslengt rundt omkring, konflikten med gående på fortau og gangveier.

Statsråd Nikolai Astrup []: Nå skal jo samferdselsministeren holde innlegg etter meg, men jeg oppfatter at konflikten med gående på fortau også er noe som Samferdselsdepartementet har vært veldig opptatt av gjennom å innføre nye trafikkregler i forskrift som gir kommunene anledning til å skilte og regulere dette på en annen måte enn før. Men det er jeg helt sikker på at samferdselsministeren vil komme nærmere inn på.

Jeg oppfatter at denne lovteksten, slik den nå foreligger, vil åpne for at man i bestemte områder kan si at her er det ikke lov å kjøre elsparkesykkel. Representanten spurte om hele området innenfor Ring 2 i Oslo, og det er jo en litt annen problemstilling enn f.eks. nedre del av Karl Johan, hvor det er veldig mange gående, så jeg tror jeg må komme tilbake til representanten om akkurat det spørsmålet. Men jeg ville nok ikke, hvis jeg satt i bystyret, være innstilt på å regulere hele området innenfor Ring 2 som ett område.

Tor André Johnsen (FrP) []: Den 18. mai innførte Astrups gode kollega i Samferdselsdepartementet ganske strenge regler for håndheving og bruk av elsparkesykler. Det ble bl.a. innført en mulighet for å utstede parkeringsgebyr, det ble skilt for å etablere parkeringsfrie soner, fartsgrenser, bruksforbud, forbud mot å være to på ett kjøretøy, med ganske høye bøter, 6 km/t som maksbegrensning på hastighet bl.a. på fortau, og at trafikkreglene ikke skal begrense kommunal selvråderett. Det ble heldigvis ikke innført noe forbud fra Hareides side.

Jeg oppfatter egentlig at det som behandles her i dag, er litt sånn smør på flesk, så jeg lurer på hvorfor kommunalministeren ser behovet for å ha denne saken i det hele tatt, og hvorfor det ikke er nok med de reglene som allerede er innført av Samferdselsdepartementet. Jeg håper virkelig ikke at Astrup selv ønsker noe forbud, slik vi vet noen i denne salen ønsker.

Statsråd Nikolai Astrup []: Representanten glemte å ta med at det fortsatt er lov å tygge på lakrispipa når man kjører på sparkesykkelen, så alt er ikke forbudt – selv om statsråden er noe mer glad i forbud enn representanten er, det tror jeg vi kan fastslå.

Når det er sagt, har representanten helt rett. For veldig mange kommuner vil dette være smør på flesk. Veldig mange kommuner har ikke behov for å regulere denne virksomheten, veldig mange kommuner har ikke et problem med det. Jeg er opptatt av det lokale selvstyret, og vår innstilling til dette har vært at kommunene har hatt mulighet til å regulere dette på offentlig grunn. Så har altså Frostating sådd tvil om det er tilfellet. Da er det bra at Stortinget har tatt initiativ til denne lovhjemmelen, som gir de kommunene som har behov for det, muligheten til å regulere dette på en hensiktsmessig måte, ut fra lokale forhold. Jeg er opptatt av lokalt selvstyre, og det håper jeg at representanten også er.

Tor André Johnsen (FrP) []: Det er beroligende å høre at vi fortsatt kan ta med oss lakrispipa på elsparkesykkelen. Det er vel andre ting samferdselsministeren eventuelt vil forby.

Jeg skjønner fortsatt ikke behovet for ytterligere reguleringer og tiltak, siden Astrup tydeligvis er så opptatt av å få igjennom denne loven. Det er det med forbud, som heldigvis ikke er regulert av Samferdselsdepartementet eller åpnet for, og så er det det med eventuelt anbud. Det kan dessverre favorisere store, internasjonale aktører som har muskler og finansiell styrke til å tilfredsstille ganske omfattende krav som vi vet at rød-grønne kommuner kan komme med, som da vil ekskludere både nye, norske aktører og mindre aktører.

Jeg lurer fortsatt på: Hva er det som er så viktig å åpne for å innføre, utover det som allerede er innført?

Statsråd Nikolai Astrup []: Jeg har som sagt tillit til at det lokale selvstyret fungerer som det skal. Det betyr at man lokalt bør ha muligheten til å regulere dette på en måte som er hensiktsmessig ut fra de forholdene som er i den enkelte kommune. Jeg har oppfattet tidligere at representanten har vært veldig opptatt av det lokale selvstyret. Særlig i byggesaker og innsigelsessaker har det vært en gjennomgangsmelodi fra representanten og hans parti. Jeg tenker at vi også skal ha tillit til at kommunene kan klare å finne gode måter å forvalte elsparkesyklene på der hvor det er behov for det. Det er ikke alle kommuner som har utfordringer med dette.

Jeg er tydelig på at jeg er positiv til elsparkesykler, men jeg mener det er bra at det kommer inn i ordnede former, for det er reelle utfordringer, ikke minst for svaksynte og andre grupper som påvirkes negativt av at disse sparkesyklene ligger henslengt nær sagt overalt, er trafikkfarlige og utgjør en fare for personskade for gående og andre trafikanter.

K arin Andersen (SV) []: Det har vært et veldig godt samarbeid om å få på plass disse lovbestemmelsene, og komiteen har hatt et godt samarbeid om innspillene som har kommet. Det jeg tror alle er interessert i, er at dette må evalueres, for dette er et nytt område. Det kom litt sent i år også, så flere kommuner vil nok ha problemer med å få på plass disse forskriftene som de nå får hjemmel til, hvis de mener de har behov for det.

Spørsmålet er hvilken tidshorisont statsråden ser for seg for en sånn evaluering. Jeg mener at man ikke kan vente i flere år med å gjøre det. Nå har vi altså endringene som har kommet fra Samferdselsdepartementet, og vi har denne loven. Det kan jo være at det er behov for å justere noe på dette ganske raskt, så spørsmålet er: Hvor raskt tror statsråden det kan være mulig å få tatt en evaluering?

Statsråd Nikolai Astrup []: Jeg er helt enig i at det kan være behov for å evaluere loven relativt raskt. Samtidig, for å kunne evaluere den, må den virke litt, hvis ikke har en evaluering ingen hensikt. Jeg tenker at vi i hvert fall bør få mulighet til å se hvordan denne loven virker i praksis i løpet av en sparkesykkelsesong. Nå får vi se hvor raskt kommunene klarer å regulere dette i kommunal forskrift. Jeg ser at f.eks. Oslo kommune allerede har sendt ut på høring utkast til forskrift, og det betyr at det kan komme på plass relativt raskt. Da vil vi vinne erfaring med hvordan dette fungerer. Jeg er helt enig med representanten i at det kan være behov for å justere på loven når vi har fått litt erfaring med den. Jeg tror vi alle er opptatt av at dette skal være velfungerende både for brukerne, for kommunen og for tilbyderne, og da kan det absolutt være behov for å justere loven.

Heidi Greni (Sp) []: Regjeringspartiene vil ikke gå inn på dette med gategrunnsleie. Kan statsråden si lite grann om hva som er vurderingen? Dette er jo områder som blir stilt til disposisjon for næringsdrivende på lik linje som at man stiller områder til disposisjon for en salgsbu, f.eks. Hva er vurderingen om at det akkurat når det gjelder elsparkesykler, ikke skal være mulig å ta gategrunnsleie, men har man en pølsebu, en smultringbu eller noe annet, er det helt greit at kommunen får kompensert for at noen får disponere gategrunnen?

Statsråd Nikolai Astrup 12:33:44: Det kan godt hende at det med tiden kan være fornuftig å gi kommunene anledning til å kreve gategrunnsleie. Mitt utgangspunkt har vært at jeg tror det er klokt at spørsmålet gis en nærmere vurdering når loven har fått virke litt og vi ser effekten av de endringene vi nå gjør. Det avhenger av hvordan gategrunnsleie innrettes. Det kan ha ganske store konsekvenser for tilbudet til brukerne og hva slags type tilbydere vi får i markedet. Det viktigste nå har vært å løse de trafikale utfordringene, utfordringene i bybildet med at mange sparkesykler ligger henslengt og er til sjenanse og direkte volder skade for andre – noe vi nylig så da en 83-åring brakk nakken etter å ha snublet i en elsparkesykkel.

Dette har vært det viktigste, og så får vi komme tilbake til spørsmålet om gategrunnsleie etter hvert.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Kommunalminister Nikolai Astrup starta innlegget sitt med å gi ein takk, og eg sluttar meg fullt og heilt til den takken.

Dette er eit veldig godt initiativ, og det er eit veldig godt arbeid som er gjort. Komitéleiaren innleidde med å seie at her har det vore tvil om grunnlaget. Den tvilen blir no rydda bort, og det meiner eg er eit gode for alle involverte.

Så er det ikkje tvil om at elsparkesyklane er vortne veldig populære. Det er ein klima- og miljøvenleg måte å transportere seg på, og ikkje minst i ein pandemisituasjon trur eg mange har hatt gleda av dette. Men eg har lyst til å seie at det er minst to store utfordringar knytte til den bruken me har sett.

Det eine er talet på skadde og hardt skadde. Berre ved Oslo skadelegevakt har me sidan 2019 hatt 2 500 skader, og mange av dei er svært alvorlege. Me veit òg at faren ved å bruke ein elsparkesykkel opp mot ein vanleg sykkel er ti gonger større på ein elsparkesykkel. Hovudskadar er veldig overrepresenterte. Når me no ser på tala og berre samanliknar 2021 med 2020, ser me ei dobling i talet på skader berre på det eine året.

Det andre, som mange har tatt opp her, er det som går på parkering, at det er uoversiktleg, og at mange sårbare grupper slit med framkomsten på grunn av dette.

Så er det riktig som det òg har kome fram i debatten, at Samferdselsdepartementet har kome med reglar som er med på å gjere dette betre. Når det gjeld parkering, blir det no gitt gebyr på 900 kr for feilparkerte syklar. Det skal vere berre éin person på ein sykkel. Er det to eller fleire, blir det gitt ei bot på 3 000 kr. Det er utfordringar ikkje minst knytt til fortausbruken. Me ser at presset på fortaua er blitt betydeleg større. Det er viktig å vite at det er dei gåande som eig fortaua, og me som syklar, har lov til å bruke fortauet viss me ikkje er til sjenanse for dei som går der.

Me er heller ikkje ferdig med arbeidet vårt. Me jobbar òg med promillegrense og følgjer opp det. Eg ser allereie no at Oslo er i gang med den lokale reguleringa, og eg synest det er bra at me eksempelvis høyrer om nattestenging i Oslo. Det trur eg vil vere veldig bra med tanke på skadeomfanget, og eg trur òg ei antalavgrensing er nødvendig.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Eirik Sivertsen (A) []: I likhet med statsråden er jeg opptatt av at det allerede har skjedd ulykker – ganske alvorlige ulykker – og sånn vil det være når vi ferdes med fart. Et av de spørsmålene som diskuteres i forbindelse med lovforslaget, men som ikke har fått noe endelig svar, er spørsmålet om ansvarsforsikring. Særlig når vi snakker om utleie av elsparkesykler, er det et felt der det er uklart hvordan ansvarsforholdene faktisk er. Noe av det statsråden har svart i brev til komiteen, er at man vurderer tiltak med hensyn til det. Kan statsråden være mer konkret på hvilke krav og hvordan man ser for seg å regulere dette forholdet? Vil det stilles krav til dem som leier ut elsparkesykler om at de må ha ansvarsforsikring for eventuelle skader som følger av utleievirksomheten?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg kan svare tydeleg ja på det. Som eg òg sa frå talarstolen, og som eg er sikker på at representanten Sivertsen fekk med seg, er me ikkje ferdige med alt arbeidet. Derfor er dette noko me no ser på, og da vil det først og fremst gjelde dei kommersielle aktørane og krav om dette. Me har hatt ulykker der det har blitt stilt spørsmål nettopp om problemstillinga rundt forsikring, og derfor er dette noko me ser på. Me er ikkje ferdige med arbeidet, men det går føre seg eit arbeid i Samferdselsdepartementet på det.

Tor André Johnsen (FrP) []: Jeg hadde egentlig tenkt å skryte litt av samferdselsministeren nå, men jeg tror jeg må ombestemme meg etter innlegget til Hareide, for han begynte å snakke om at han vil ha promillegrense i tillegg. Spørsmålet mitt gikk egentlig på hvor langt ministeren vil gå, for han har egentlig gjort en god jobb med de reglene som har kommet på plass nå. Det er faktisk veldig mye regulering som ligger der. Ministeren sa selv at det er meget høye bøter. 3 000 kr i bot for å være to på én sykkel, selv når man er edru, er for to ungdommer dyrt. Da lønner det seg nesten å kjøpe seg en elsparkesykkel selv.

Promillegrense håper jeg virkelig ikke er noe ministeren vil prioritere. Jeg ser bare for meg, f.eks. på en campingplass, et eldre ektepar som putrer litt rundt omkring – de går jo ikke fort de elsparkesyklene, de går tross alt bare i 20 km/t – og besøker venner og bekjente på campingplassen om sommeren og har tatt seg en øl. Det ønsker tydeligvis Hareide å sette en stopper for. Så jeg lurer egentlig på hvor langt ministeren vil gå i å regulere, forby og ødelegge gleden ved å kjøre elsparkesykkel.

Statsråd Knut Arild Hareide []: No blei eg litt overraska, for ein av dei første som i det offentlege rommet peika på behovet for promillegrense da eg var til stades, var representanten Siv Jensen. Me var saman i TV 2s studio og diskuterte denne problemstillinga. Representanten Siv Jensen peika da på at ei promillegrense kunne vere ein klok måte å angripe dette problemet på. Eg synest ofte det er god grunn til å lytte til representanten Siv Jensen og tok det med meg, og jobbar no med det.

Me veit at om me skulle fått ei promillegrense allereie no, måtte me hatt ei omklassifisering, altså til eit køyretøy, og det ville hatt følgjeverknader. Da ville det blitt ei promillegrense på 0,2. Eg synest da det kan vere vel verd å diskutere kva som er rett promillegrense. Det synest eg me naturleg nok bør ha ei høyring på. Eg har ikkje nøyaktig svar på kva som er den riktige grensa, men eg trur at å jobbe vidare i tråd med det er riktig når me ser skadeomfanget.

Tor André Johnsen (FrP) []: Vi er helt enig i målet om å sørge for at det selvfølgelig ikke er ulykker og å få orden på parkeringen. Det er vi alle enige om. Men jeg opplever kanskje at ministeren har tatt litt vel mye Möllers tran hvis han har behov for å pøse på med tiltak på tiltak før han ser effekten av de tiltakene som allerede er innført.

Jeg håper og lurer litt, og mitt spørsmål til ministeren er: Er det ikke klokt kanskje å vente og se litt, for nå har det kommet veldig mange tiltak? Dessverre blir denne loven som kan begrense bruken av elsparkesykkel enda mer, vedtatt i dag. Burde man ikke se effekten av de tiltakene før man engasjerer departementets byråkrati til å utrede, vurdere og jobbe med enda flere nye påbud og restriksjoner?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Noko av forskjellen mellom dei tiltaka som Samferdselsdepartementet har kome med, og det som blir vedteke her i dag, er at Samferdselsdepartementets reglar gjeld heile landet – naturleg nok. Men her vil byar og kommunar kunne vurdere litt forskjellig. Me ser at dette ikkje minst er eit stort problem i dei aller største byane. Som eg òg sa: Eg synest at Oslo tenkjer klokt når dei no ser på ei regulering. I f.eks. min heimkommune, Bømlo, er det ikkje sikkert at den same reguleringa som Oslo føreslår, er riktig der. Eg ser for meg at klokka to om natta på Bømlo ville eg blitt litt irritert om ikkje elsparkesykkelen gjekk, for eg trur ikkje problemstillinga er så veldig stor der. Men eg er veldig einig i tenkinga til byrådet i Oslo når dei no ser på nattestenging her, ut frå dei tala og dei problemstillingane som me ser. Eg trur det er bra at me kan ha eit lokalt sjølvstyre i denne problemstillinga.

Jan Bøhler (Sp) []: Apropos det den forrige representanten sa om at disse ikke går fort, kan man bare lese annonser for privatsolgte elsparkesykler. Der står det 20 km/t og i parentes «lovlig», og i flere av annonsene står det 100 km/t «ulovlig». 100 km/t er det altså en del av disse som kan kjøre i.

Når det gjelder denne typen salg av privateide elsparkesykler – som ikke omfattes av saken i dag, som gjelder utleiefirmaer i kommunene – selges de med kapasitet til å kjøre opp til 100 km/t. På de aller fleste er det ikke fartssperrer, slik jeg forstår det. Jeg ser at forhandlere har sagt til Avisa Oslo at de ikke kan selge med fartssperre, for da taper de i konkurransen om salget, og det er altså solgt 240 000. Vil statsråden se på regler for at det må være fartssperrer på de som selges privat?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det er noko eg vil sjå på. Det er slik at me no gjennomfører mange kontrollar. Da er det viktig å kontrollere syklane. Berre dei siste vekene har me hatt mange kontrollar i denne byen for å avdekkje om elsparkesyklane er ulovlege. Eg veit at politiet, i samarbeid med Statens vegvesen, gjer den typen kontrollar av elsparkesyklar nettopp for å avdekkje ulovleg bruk, for det er jo ulovleg bruk dersom ein har oppheva fartssperra. Det er klart at det er ein gråmarknad der, og ulykkesstatistikken viser dessverre det. Den problemstillinga som representanten Jan Bøhler tar opp, er det viktig at me ser på og går grundig inn i.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg er veldig enig med statsråden i at ulykkene er en stor bekymring, men det er jo sånn at etter at man ønsket at flere skulle sykle, var det det samme som skjedde – ulykkene gikk kraftig opp. Det er vel egentlig ikke så stor forskjell på det.

Men det jeg egentlig har lyst til å spørre statsråden om, er noe annet. Han sier han er veldig glad for det forslaget som kommer nå, men dette er jo en kritikk av statsråden, som har lagt fram og laget nye regler, fra et stortingsflertall bestående av partiene fra hans egen regjering. Ser ikke statsråden at dette tydelig virker som om han ikke har gjort nok? Jeg mener at han har gjort veldig mye, men han burde latt det virke. Det er spesielt at man fra hans eget parti i Stortinget fremmer et forslag som egentlig sier at statsråden ikke har gjort den jobben han skal gjøre.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det er Stortinget som har tatt dette initiativet, men det er eg glad for. Det ligg òg der at det ikkje nødvendigvis er enkelt å sjå føre seg kva som er rett, for tar ein elsyklar, som i realiteten har langt større hastigheit, skulle ein tru at ein der hadde fått mange ulykker. Det har me ikkje fått. Når det gjeld elsyklar, som kan gå i 40–50 km/t, har me ganske få ulykker. Men på elsparkesyklar, som maks kan gå i 20 km/t, i alle fall utleigedelen, har me hatt veldig mange ulykker og langt fleire enn òg eg trudde.

Ja, eg tar gjerne litt sjølvkritikk på at eg burde vore enda tidlegare ute med noko av dette arbeidet, men me har jobba kontinuerleg i løpet av i alle fall det siste året. Eg seier til Stortinget at me jobbar vidare, for eg trur det er heilt nødvendig å følgje utviklinga. Promillegrense er ei problemstilling og ansvarsforsikring ein annan av dei tinga me må følgje opp, for me er ikkje i mål.

Heidi Greni (Sp) []: Vi som rusler et par ganger om dagen gjennom Slottsparken, ser at noen av disse elsparkesyklene kan gå vanvittig fort, kanskje ikke de som leies ut, men de private, og at de er en stor fare både for gående og for en selv. Vi har sett at ulykkesstatistikkene er ganske skremmende, og det er veldig alvorlige ulykker, på tross av at de skal ha en lav fart.

Jeg er litt overrasket over statsrådens argument for at man ikke vil klassifisere dette som et kjøretøy. Når de private kan gå opp i 80 km/t, er det helt tydelig at det er et kjøretøy. Da kunne vi også ha fått regulering på f.eks. promillegrense, som jeg i utgangspunktet er veldig positiv til, for jeg ser jo at kjøreferdighetene ikke blir noe bedre utover natta. Er det en forutsetning for å på plass en promillegrense at det er klassifisert som kjøretøy, og vil det være mulig å ha en differensiert promillegrense på det og det som er ellers i trafikken?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det å sjå på klassifisering meiner eg er noko me bør gjere framover, men det er klart at med ein gong ein omklassifiserer frå ein kategori til ein annan, får det nokre følgjeverknader. For eksempel er ein elsparkesykkel ikkje alltid velkomen på fortauet, men er det betre å ha den typen hastigheiter i vegbanane rundt om i heile landet? Det er ikkje nødvendigvis den beste løysinga der. Ein må sjå den heilskapen, for det er noko med at omklassifisering medfører ein del følgjeverknader. Ei løysing kunne vore å ha ei mellomklassifisering. Da må me sjå på den typen løysingar. Eg meiner at å gå frå ein kategori til ein motorkategori har nokre verknader for verkemiddelbruken på elsparkesyklar, som blir brukte veldig mykje overalt, men det har òg nokre positive sider. Om dei i ein distriktskommune ikkje skulle fått lov til å gå på fortaua, ville det òg vore noko spesielt.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Dei talarane som heretter får ordet, har òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Tor André Johnsen (FrP) []: Det har vært litt fram og tilbake om gjennomføringen av de to sakene vi har om elsparkesykler i dag, så jeg bare bruker tiden nå til å takke transportkomiteen i samme slengen for godt samarbeid, selv om det ble litt rart. Mange merknader ble trukket, og det ble bare vist til behandlingen i kommunalkomiteen, men jeg tror nok i hvert fall at både kommunalkomiteen og transportkomiteen er helt enige om at det er behov for å rydde opp – det er det ikke noen tvil om.

Det er litt uenighet om hvor langt man skal gå, hvordan man skal rydde, og hva som er nødvendig for å rydde opp. Der er det nok litt forskjell, og der skiller nok Fremskrittspartiet seg ut fra resten, for norske politikere er dessverre – spesielt de på venstresiden – veldig glad i forbud, påbud, reguleringer og restriksjoner. Jo mer byråkrati vi kan få, og jo mer skatter og avgifter vi kan få for å flå innbyggerne våre, jo bedre er det, virker det som. Det er dessverre litt typisk, og det ser vi også i denne saken.

Fremskrittspartiet står for det motsatte, og det gjør vanligvis Høyre også. Til og med Venstre og Kristelig Folkeparti pleier å være opptatt av det; de pleier å være glad i forenklinger, effektivisering, reduksjon i offentlig sektor og mindre byråkrati og å prøve å kutte i det, men tydeligvis ikke i denne saken. Det bekrefter egentlig Hareide også, og jeg må si at det var litt skuffende å høre ministeren si at han vil gå enda lenger. Han er ikke fornøyd, og han har allerede innført meget strenge regler som regulerer elsparkesykkelmarkedet. Kommunalkomiteen vil gå enda lenger, men Hareide er dessverre fortsatt ikke fornøyd og skal gå enda lenger med nye påbud og forbud.

Det eneste lille lyspunktet jeg så – jeg håper jeg ikke misforsto, men jeg forsto ministeren sånn at det er en åpning for at på Bømlo, på bygda og på campingplasser, er det fortsatt mulig å kunne ta seg en øl og kjøre elsparkesykkel, men ikke i Oslo. Det var i hvert fall min tolkning av ministerens innlegg i stad – at det er forskjell på by og land. Det er klart at muligheten for å kanskje krasje og kjøre inn i noen på bygda er litt mindre enn i fullpakkede storbyer med masse fotgjengere som kan bli påkjørt og skadet.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene i denne saken har alliert seg med SV og forbudsdronningen Karin Andersen og indirekte innfører et forbud mot noe som er så populært, som fungerer, og som folk faktisk vil ha. Det var Fremskrittspartiet i regjering som åpnet for elsparkesykler, i et godt samarbeid med Høyre, som vi hadde et meget godt samarbeid med i forrige periode. Det er også andre vidunderlige transportmidler – det er ikke bare elsparkesykler, men elsparkesykler har tatt mest av, det er det som har blitt mest populært. Folk har tatt det imot med åpne armer og stor begeistring, og det er ikke så rart, for elsparkesyklene er et genialt transportmiddel. Det tar liten plass, det er fleksibelt, det støyer ikke, det forurenser ikke, det bråker ikke, det er ikke noe svevestøv, og det tar en dit man vil, når man vil – det tar en fra A til B raskt og effektivt. Det er helt perfekt og helt fantastisk. Men det er et stort men, det er vi alle enige om. Det har vært en del problemer med ulykker og også en del problemer med at syklene ligger strødd rundt omkring, og det kan jeg komme tilbake til litt senere.

Presidenten: Eg vil gjerne opplysa representanten om at på Bømlo finst det verken sparkesyklar eller camping og knapt nok øl. (Munterheit i salen.)

Jan Bøhler (Sp) []: Den 8. april fremmet vi i Senterpartiet et representantforslag her på Stortinget om klassifisering av elsparkesykler og kommunenes adgang til å regulere utleiefirmaene, de som leier ut elsparkesykler. Bakgrunnen for det var at en statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde sagt til NRK den 20. mars at han ikke trodde regjeringen ville komme til å rekke å levere nye regler for elsparkesykler før sommeren. Vi så behov for at noe måtte gjøres, og derfor er vi veldig glad for at det førte til at det ble laget – om det førte til det eller ikke, det var sikkert mange grunner – et forslag her i kommunalkomiteen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og dette forslaget behandler vi i denne saken i dag. Det kommer en sak senere i dag også.

Det vi behandler i dag, dekker i stor grad punkt to i representantforslaget vårt om kommunenes adgang til å regulere virksomheten. Jeg vil bare si når det gjelder situasjonen, og særlig i Oslo, er det nå anslag om at det vil være opp mot 25 000 elsparkesykler til utleie i Oslo denne sommeren. Det begynte med 4 000 sommeren 2019, så det har økt veldig fort. Hvis man sammenligner med andre europeiske land, hvor gjennomsnittet i hovedstedene ligger på 35 elsparkesykler per 10 000 innbyggere, så ligger altså Oslo over 300 og opp mot 350 per 10 000 innbyggere, altså et ni–ti ganger høyere nivå enn gjennomsnittet i andre europeiske land. Den totale mangelen på regulering har ført til en helt annen situasjon her enn i andre europeiske storbyer.

Vi har bare sist helg fått en melding fra skadelegevakten i Oslo om 33 skader på to dager – 33 med alvorlige skader på to dager. Jeg er glad for det som blir gjort gjennom kommunalkomiteens innstilling i dag. Vi får gjort noe med antallet som leies ut, at kommunene kan regulere det. Vi får gjort noe med at de ikke kan slenges overalt, altså parkeringsforholdene, og at folk ikke skal snuble i dem. Vi kan få gjort noe med bruken nattestid.

Det vi ikke får gjort noe med, er privateide. Det blir mye press på foreldre om å kjøpe elsparkesykler til barn og unge, noe jeg stadig får høre om, og det annonseres med hastigheter opptil 100 km/t – i parentes «ulovlig», men uten sperrer. Hvis regjeringen mener alvor med at det er farlig å la barn kjøre på kjøretøy med den typen mulige hastigheter, mener jeg at man bør gripe inn med regler med hensyn til salget.

Vi kommer tilbake senere i dag til klassifisering av elsparkesykler, og da vil jeg også følge opp dette med kjøring på gangveier og fortauer.

Kirsti Leirtrø (A) []: Det kan fort bli litt uoversiktlig når regulering av elsparkesykler blir behandlet i flere komiteer. Derfor henviser vi i transportkomiteen til dette Dokument 8-forslaget som blir behandlet i kommunalkomiteen.

Vi i Arbeiderpartier ser at dette kjøretøyet er fleksibelt og gjør det enkelt å komme seg raskt fram ved at det er lett tilgjengelig, og det kan redusere biltrafikken i byene våre, men vi ser også at det er behov for regulering, og at kommunene har behov for å styre dette utover de forskriftsendringene som er relatert til veitrafikkloven og trafikkreglene.

Flere medieoppslag sier oss at endringene i regelverk noen ganger får utilsiktede konsekvenser for andre områder enn det det var tiltenkt. Det er viktig at man ivaretar trafikksikkerheten for alle trafikanttyper på en god måte, og at man sikrer framkommeligheten for alle.

Jeg vil vise til forslaget fra helsekomiteen som ble behandlet tidligere denne uka, om forsikringsansvar, at de som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader – og mener at virksomheter som driver utleie av elsparkesykler, har et særlig ansvar for at en uskyldig tredjepart ikke skal bli økonomisk skadelidende ved eventuelle ulykker. Forslaget gikk ut på at man ber regjeringen innføre krav om ansvarsforsikring. Dette ble det dessverre ikke flertall for, men jeg registrerer at samferdselsministeren åpner opp for å vurdere dette. Det er også henvist til en voldsom vekst i antall ulykker, og at det bare i Oslo var over 800 ulykker fra 2019 til 2020, og det har vokst enda mer etter dette.

Saken skal opp igjen senere i dag med transportkomiteen. Vi fremmer i den saken et forslag der vi ber regjeringen utarbeide en klassifisering av elsparkesykler som en type kjøretøy, sånn at kommunene kan regulere parkering og øvrig regelverk for bruken på linje med andre kjøretøyer. Jeg regner med at vi må ta opp det forslaget når den saken kommer på dagsordenen.

Nils T. Bjørke hadde her teke over presidentplassen.

Karin Andersen (SV) []: Denne saken handler om å legge til rette for at man skal kunne kjøre sparkesykkel, og at det blir gjort på en måte som gjør at alle har frihet i bybildet. Fra noen høres det ut som om dette er et forbud, og det er det slett ikke. Men for flertallet, og for SV, er det veldig viktig at alle skal kunne bruke det offentlige rom, og at den friheten skal være like stor for den som kjører rullestol eller er svaksynt, som for den som bruker elsparkesykkel eller annen sykkel, eller bil for den del.

Jeg ser dette tidlig om morgenen, for jeg er ofte ute da. Det rare jeg ser, er den rangordningen som er i trafikken, nemlig at når det ligger strødd med sparkesykler på fortauet, som jeg klarer å hoppe over, så synes folk det er greit. Men hvis det ligger en sparkesykkel ute i veibanen, da hiver folk den inn på fortauet. Det forteller meg litt om den rangordningen som er i trafikken, nemlig at det er bilene først, og så kommer antageligvis sykler og sparkesykler, og til sist kommer gående. Og det bør egentlig være motsatt.

En av grunnene til at det trengs regulering av dette, er at byene våre ikke er bygd for at gående eller syklende eller sparkesykler skal ha plass. Der foregår det en ganske tøff kamp mange steder for å gi litt bedre plass nå til dem som velger å bruke f.eks. sparkesykkel, som jeg synes ser fryktelig morsomt ut, men på grunn av alder og frykt for lårhalsbrudd har jeg ikke tort å prøve ennå. Men jeg skjønner at dette er et veldig allright framkomstmiddel, men det må reguleres der det er voldsomt stor bruk nå, og der det er veldig trangt om plassen, fordi alle skal ha frihet til å bruke byrommet vårt og kunne transportere seg, enten det er til fots, i rullestol eller på sparkesykkel eller sykkel, og de bør i hvert fall kunne bruke det meste av byrommet. Bilene er vi nødt til å begrense etter hvert. Så det er grunnen.

Dette skjer på overtid. Jeg hører Fremskrittspartiet klager veldig. Vel, de har sittet med samferdselsministeren veldig lenge. Dette kunne Fremskrittspartiet ha fått orden på, hvis de hadde villet. Dette har kommet etter et veldig tett samarbeid mellom komiteen og to departement. Så det er gjennomarbeidet. Vi skulle ønske dette hadde kommet før. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke er veldig bekymret for å fremme ganske omfattende forslag rett inn i Stortinget, som de mener skal behandles nesten over bordet, så jeg tror dette handler mer om en motstand mot alt dette.

Til slutt vil jeg understreke det viktige som handler om ansvarsforsikringer og ansvarsforhold. Det må på plass raskt.

Nils Aage Jegstad (H) []: Dette er en sak som går i to komiteer. Jeg synes denne debatten kanskje er den mest kompliserte og den viktigste å være med på. Så jeg begynner innlegget mitt med å si: Listen carefully, I shall say this only once.

Når det gjelder elsparkesykkel, er det tre forhold vi diskuterer.

Det ene er klassifisering av kjøretøyet. Det er en sak som man setter på vent, fordi man mener det er en mye mer komplisert sak. Så får departementet komme tilbake med det på et senere tidspunkt. Vi vil ikke legge noe press på det. Derfor stemmer vi mot det forslaget som kommer i den andre saken.

Det andre er bruk av kjøretøyet. Der har statsråden allerede sørget for at vi fikk en forskrift 18. mai, som på en måte regulerer mye av bruken av dette kjøretøyet på kort sikt.

Det tredje gjelder kommunenes rett og mulighet til å rydde opp i kaoset, og sørge for at dette fungerer som det skal for alle trafikanter.

Elsparkesykkel er et positivt framkomstmiddel som bidrar til effektiv og miljøvennlig transport. I utgangspunktet er dette en gladsak, hvis man kan si det.

Men så er det ulykker. Vi er stilt overfor en situasjon der vi er nødt til å rydde opp. Det er behov for å rydde opp. Dette går på for det første hvordan man skal stille dem opp. Det er snakk om kaos her – det gjelder ikke bare hvor de skal starte, men også hvor de skal stoppe, og hvor de skal være i mellomtiden. Jeg er sikkert påvirket av at jeg kjører rundt i Oslo og ser at disse syklene ligger overalt. Det er et problem.

Sparkesyklene har også vist seg å være trafikkfarlige. Det er kanskje først og fremst fordi det er uvettig bruk. Det er noe jeg har tenkt på i mange henseender, det gjelder for så vidt både sykkel og elsparkesykkel, det at de trafikantene som bruker dem, ikke har noe særlig forhold til trafikkregler, kanskje fordi de ikke har sertifikat, de har ikke blitt opplært. Skolen har ikke mulighet til å lære opp. Men det er faktisk, etter min vurdering, uvettig bruk. Man må sørge for at man håndhever de reglene man nå innfører, slik at man får et trygt forhold til det. Men man må også forvente at en på elsparkesykkel følger de samme reglene som en bilist, en syklende eller en gående må gjøre. Det er vikeplikt. Det er hastighetsbegrensninger. Og man må sørge for at man er i en tilstand der man kan vurdere sin egen sikkerhet, og andres.

Eirik Sivertsen (A) []: Jeg skal starte med å si tusen takk til foregående taler, Jegstad, for en klar framstilling av at det er tre forskjellige perspektiver vi diskuterer samtidig her. Men jeg deler det synet som mange har gitt uttrykk for, at dette er et gode. Elsparkesykkelen er et gode. Det er et teknologisk framskritt, og som de fleste teknologiske framskritt gir det nye muligheter til beste for innbyggerne.

Men som ved mange teknologier er det også noen ulemper. Særlig når vi snakker om hvordan det påvirker allmennhetens muligheter, hvor den enes frihet kan innskrenke den andres, er det faktisk et anliggende for både oss og kollegaer rundt om i det ganske land å sørge for å balansere og gjøre de nødvendige avveiningene. Og da skal jeg benytte anledningen til å si at jeg tar avstand fra den måten å karakterisere både navngitte medlemmer av Stortinget på, i dette tilfellet komitéleder Andersen, og generelt karakterisere politikere rundt om i det ganske land som gjør denne typen avveininger, på den måten som representanten Johnsen gjorde i sitt innlegg. Det synes ikke jeg hører hjemme i denne debatten.

De problemstillingene vi diskuterer her, er ikke nye problemstillinger. Dette har flere av oss diskutert, f.eks. under Arendalsuka for flere år siden, og bransjen holdt da fram at her er det ikke nødvendig med reguleringer, dette skal vi ordne opp i selv. Men som vanlig viser det seg at det lar seg ikke gjøre, for det er ikke fri konkurranse som er målet, det er lik konkurranse og likeverdig konkurranse. Det er avveining av ulike hensyn. Derfor må det reguleringer til. Det illustrerer et annet poeng, at teknologien kommer først, og så må reguleringene komme etterpå. Det er vanskelig å regulere noe man ikke har tenkt på – det er det ingen som har et ønske om. Derfor er jeg veldig glad for at alle som har vært involvert, har klart å gire om to hakk, ikke minst Stortinget, som nå har tatt sitt ansvar som lovgiver og på kort tid fått satt fram en lov.

Jeg har merket meg og lest gjennom dommen fra Frostating lagmannsrett, som faktisk også henviste til det representantforslaget som Stortinget har til behandling i dag, så det er noen forhold her som vi må komme tilbake til. Jeg tror vi skal ha respekt for også, som statsråden har vært inne på, at her har det gått fort – det er fortsatt ting som er uavklart. I innstillingen omtaler vi at denne loven faktisk ikke gir grunnlag for innføring av gategrunnsleie. Nei, men det er kanskje sånn at eierrettigheter gir den anledningen. Det må belyses bedre, og det arbeidet må på plass. Dommen fra Frostating lagmannsrett gir ikke noe entydig svar på det, så langt jeg klarer å se. Vi har diskutert ansvarsforsikring. Det har statsråden sagt at han skal komme tilbake til.

Et annet forhold som ligger i kjømda av dette, er en diskusjon som bl.a. er reist fra Oslo kommune: Hvilken anledning har vi til å stille krav og vilkår til dem som drifter den virksomheten, f.eks. knyttet til arbeidstakeres rettigheter, arbeidsvilkår osv.? Det er også et forhold som må følges opp i det videre arbeidet.

Tor André Johnsen (FrP) []: Det er behov for å rydde opp. Det er noe som gjentas fra veldig mange representanter fra denne talerstolen – og der er vi alle enige, som jeg sa. Men jeg har lyst til å følge opp igjen de to hovedproblemene som egentlig er årsaken, slik vi i Fremskrittspartiet ser det, til at vi står her i dag. Det er det med ulykker og at syklene ligger strødd rundt omkring. Men det som overrasker oss, er at det virker som om noen i denne salen tydeligvis ikke helt har fått med seg at Hareide og departementet jobbet med regler, og at det kom regler. For de to forslagene som vi har til debatt og behandling nå, ble fremmet litt før reglene kom.

Poenget vårt fra Fremskrittspartiets side er at de hovedargumentene som blir brukt mot elsparkesykler, og som blir gjentatt i denne salen gang på gang nå, at syklene ligger strødd rundt og at det er ulykker, blir ivaretatt med de reglene som nå er innført. Vi må bare vente og se effekten av dem. Jeg leste et intervju – det var vel i Romerikes Blad – med politiet om nettopp dette temaet, og da sa den lokale politisjefen at de ikke helt hadde hatt tid til å sette seg inn i det ennå. Det er klart at det er kanskje ikke en topp prioritert oppgave å begynne å ha fartskontroll og sjekke elsparkesyklister – det ville ikke jeg ha prioritert hadde jeg vært i politiet i hvert fall, når man ser mye annet i det kriminalitetsbildet vi har. Man har knappe ressurser, og det er utfordringen. Hadde de hatt mye penger, ville det være lett å håndheve alle de reglene som politikere krever at politiet skal følge opp.

Poenget er at når man får begynt å følge opp reglene, vil det gå seg til. Kommunene får rammer for dette, det har de fått mulighet til i dag. De aktørene som er i næringen, forstår også sitt eget ansvar og tar det ansvaret. Da vil mye av kritikken bli borte, og da trenger man ikke flere restriksjoner.

Det er parkeringsgebyr, det er inntauingsgebyr. Inntauingsgebyret i Oslo er så vidt jeg vet, 1 590 kr – det er ganske mye penger. Statsråd Hareide sa vel i stad at det var 900 kr i parkeringsbot. Det er store, strenge bøter som svir. Det er klart at får du et par sånne bøter, skjerper du deg. Da blir det ikke lenge man fortsetter med kaos og sykler som ligger strødd rundt omkring.

Derfor skjønner vi egentlig ikke poenget med å behandle de to sakene her i dag – beklager, men vi gjør ikke det. Vi ser absolutt ikke behovet for å gå lenger og innføre enda flere påbud, forbud og restriksjoner. Vi opplever at det egentlig er en skjult agenda, at det rett og slett er et ønske om å gi kommunene mulighet til å forby elsparkesykler. Det er litt synd, for jeg opplever også å høre mange her i denne salen fra flere partier skryte av elsparkesyklene og si at det er et godt transportmiddel, det er et positivt transportmiddel, det er et fornuftig transportmiddel.

Det som er vår bekymring fra Fremskrittspartiets side, er at alle de forbudene, påbudene og restriksjonene som stortingsflertallet nå tydeligvis ønsker å pøse på med samtidig, sannsynligvis – og dessverre – vil gjøre elsparkesyklene mindre attraktive og da mindre populære, for da mister man den fleksibiliteten og den friheten man har. Det er litt av poenget at sykkelen er der når man trenger den. Skal man begrense det med veldig få parkeringer, sånn som i Trondheim, som vil ha seks eller fire parkeringsplasser, blir det ikke lenger fleksibelt.

Karin Andersen (SV) []: Denne saken handler om å gi kommunene forskriftshjemler som de sjøl mener de har bruk for, som begge departementene har sagt at det kan være grunn til at de trenger, og som Frostating lagmannsrett – det er ikke en rettskraftig dom – har dømt en kommune for å forsøke å regulere. Da er det litt vanskelig å skjønne hva som skal være beveggrunnen for at man ikke vil gi kommunene en slik mulighet til å rydde opp og gjøre det å bruke disse sparkesyklene på en slik måte at det er til glede for alle.

Noen prøver å lage et inntrykk av at dette er en forbudssak. Det er det slettes ikke. Dette er en sak som handler om at vi bare ønsker å få det regulert på en så god måte at det blir – som jeg sa i mitt forrige innlegg – frihet for alle, og at når det gjelder det knappe godet som byrommet og fortauene er mange steder, kan byen sjøl eller kommunen sjøl lage noen regler for hvordan dette skal foregå på best mulig måte, slik at det blir plass til alle.

Jeg mener dette er et viktig skritt i riktig retning, som vil gjøre at jeg tror det sinnet mot sparkesyklene som i hvert fall jeg får i min postkasse, også kanskje kan dempes. Jeg har ikke noen tro på noe forbud mot dette i det hele tatt. Jeg har ikke noen tro på at dette er en teknologi som forsvinner. Men det må gjøres på en fornuftig måte, som gjør at det blir plass til alle på likeverdige vilkår.

Så litt til det som står i § 3, som handler om angitte standarder, som krav til batteri og miljømessige batterityper. Det er nødvendig at man når man skal drive med dette i stor skala, har det, for det er ikke miljøvennlig, dette heller, hvis det er noe ræl som kastes etter hver sesong. Det blir et stort søppelproblem når man har teknologier som ikke er gode.

Det er også viktig, det som er punkt 5 i § 3, som handler om at det må stilles krav til teknologi og oppfyllelse av krav, altså muligheter til begrensning. Der er det da muligheter til å sette krav om at denne fartssperren også skal være til stede. Det er helt nødvendig. Det er, som representanten Bøhler var inne på, et stort privatmarked, som er vanskeligere å regulere. Men hvis vi gjør dette på en god måte når det gjelder de profesjonelle utleierne, og dette er ordentlig og tilbudet er godt, vil det være, tror jeg, det foretrukne for mange mot at man må drive og bære med seg en sparkesykkel ut og inn der de skal være, og ta ansvaret for at den blir parkert trygt og sikkert og ikke blir stjålet.

Jan Bøhler (Sp) []: Jeg vil gjerne følge opp det jeg spurte kommunalministeren om i replikkordskiftet i stad angående den nye loven § 3, punkt 2, om at forskriften som kommunene kan fastsette, bl.a. kan gi bestemmelser om områder. Punkt 2 lyder:

«områder på offentlig grunn der det innføres bruksreguleringer slik som hastighetsbegrensninger og bruksforbud».

Det sies, som sagt, ikke så mye i lovforslaget om hva et slikt bruksforbud kan omfatte, men det nevnes områder med særlig mye trafikk eller ansamlinger av mennesker. Så spurte jeg kommunalministeren i replikkordskiftet i stad om dette vil innebære at f.eks. Oslo kommune kan nedlegge bruksforbud i et område hvor mange går på fortauene, og hvor det kjøres i et slags slalåmløp med elsparkesykler mellom folk på fortauene. Det skaper stor utrygghet og mange ulykker.

Statsråden, kommunalministeren, svarte positivt at dette var noe man må vurdere og ikke kan svare eksakt på nå, men han viste også til at samferdselsministeren muligens hadde vurderinger av det. Det vil være viktig for oss å vite når det gjelder den diskusjonen om hvilke andre ting det er behov for å gjøre, for jeg ser at hvis vi ikke får gjort mer med slalåmkjøringen på fortauene blant mye folk, lever den utryggheten videre. Det handler ikke bare om hvor mange som er skadd, men også om at folk ser seg over skulderen. Mange av oss er blitt sneiet av elsparkesykler som kjører i veldig høy hastighet – sikkert privateide – langt over 20 km/t. Vi har behov for å få tilbake den tryggheten på fortauene som mange i Oslo, over 80 pst. i meningsmålingene, etterlyser.

Jeg vil også nevne at Oslo politidistrikt i sin høringsuttalelse om de nye reglene sier at hvis vi ikke løser dette med gangveier og fortauer, har vi ikke løst problemet. De foreslo klassifisering av elsparkesykler som kjøretøy, men de tar samtidig det mellomstandpunktet om at elsparkesykler bør kunne brukes i sykkelfelt, sykkelveier og den typen, og også i kombinerte sykkel-/gangveier. Det er ikke bare å sende dem ut i veibanen, som samferdselsministeren var inne på i sitt innlegg.

Hvis det hadde vært mulig for samferdselsministeren å si noe om dette nå, ville det vært nyttig for den andre delen av forslaget, hvor det er denne problemstillingen som gjenstår.

Bård Hoksrud (FrP) []: Det siste Jan Bøhler tok opp, er jeg veldig enig med ham i. Det er ikke bare å sende dem ut i den vanlige veien, og så har man løst problemet. Jeg tror man da fort kommer til å se at vi kommer til å få store utfordringer. Hvis alle skal ut og kjøre sammen med alle andre trafikanter i sentrum, tror jeg det kan bli en utfordring.

Debatten her er ganske lik debatten der ute, og jeg har stor forståelse for at mange er bekymret, og jeg mener at en del grep må tas. Men jeg opplever også at det er en bransje hvor de aller fleste, hvis ikke alle, er ganske opptatt av å prøve å være seriøse, prøve å legge til rette på en god måte. Det er tatt initiativ, også fra bransjens side, for å finne gode løsninger. Når jeg hører enkelte representanter på denne talerstolen si det er et enormt problem, at jernskrap ligger strødd rundt, er det å dra det ganske langt. Det gjør at denne debatten blir enda mer polarisert – litt slik som den er ute. Når man vet at det er aksjonsgrupper som prøver å sette syklene i et mest mulig dårlig lys ved å reise rundt og plassere dem slik at de er til skade og sjenanse for folk, gjør ikke det at denne debatten blir enklere.

Som representanten Johnsen var inne på: Noen sa at det har gått fort igjennom Stortinget, at det har vært et kjapt lovarbeid. For noen som er glad i at ting går fort, er ikke det nødvendigvis galt, men det er kanskje andre saker vi heller burde brukt den effektiviteten på enn akkurat denne – ikke fordi jeg ikke har forståelse for noen av de tingene som kommer her, men med bakgrunn i at det allerede er gjort en del grep for å rydde opp. Statsråden redegjorde litt for det også.

Statsråden sier at de ikke har sett den samme utfordringen med elsykkel. Det tror jeg ikke er så veldig unaturlig, det er nesten litt som med Segway. Da vi sa ja til Segway – jeg kan mye om det, for jeg var statssekretær da vi sørget for å gi tillatelse til det – tror jeg det var 51 eller 52 høringssvar. Alle var negative, med unntak av to, og det var de to som skulle selge det – ikke så veldig rart. Men et høringssvar sa det ville flomme over av Segway-er rundt omkring på fortau og over alt. Det ble ikke helt slik. Men det er klart, vi så kanskje ikke helt omfanget. Elsparkesykler er kanskje det som kom etter at man gjorde om reguleringen og gjorde det litt enklere.

Jeg håper og tror det er kommet for å bli, og at de tingene som allerede er gjort, vil gjøre det enklere og redusere konfliktnivået. Det er det som er viktig. Jeg mener at noe av det Stortinget i dag fatter vedtak om, er å skru til enda litt mer og være enda tøffere, noe man kanskje ikke hadde behøvd å være.

Presidenten: Representanten Tor André Johnsen har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

Tor André Johnsen (FrP) []: Representanten Andersen er inne på hvorfor ikke gi kommunene mulighet til å rydde opp. Der er vi faktisk enige, men det vi ikke er enige om, er tydeligvis forståelsen av hva Samferdselsdepartementet og Vegvesenet allerede har innført. For de gir kommunene mulighet til å rydde opp. Det er det som er hele poenget. Det kravet er innfridd. Det blir mulighet til å utstede bøter, parkeringssoner, forbudssoner, fartsgrenser.

Statsråd Hareide har selv vært ute på fartskontroll for å ta elsparkesyklister. Jeg humret litt da jeg leste det oppslaget, men det er faktisk allerede kontroll med hastigheten på elsparkesykler. Da reagerer jeg litt på innlegget til Bøhler om at man kan få elsparkesykler som går i 100 km/t. Det ser jeg på som ren skremselspropaganda. Jeg har brukt litt tid nå i løpet av debatten for å prøve å finne ut hvor man kan få kjøpt det, og jeg finner ingen som har det eller har hørt om det. Så jeg tar sterkt avstand fra slike skremselsbilder.

Men at noen kjører fort, har jeg registrert. De kjører sannsynligvis i 30 km/t. Jeg opplever også noen ganger at det suser noen forbi meg. Det er klart at hvis man går i 6 km/t og noen kommer helt inntil en i 30 km/t, oppleves det som fort, men det er ikke 100 km/t.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg vil takke for ein god debatt og svare på nokre av dei utfordringane som har kome i denne debatten.

For det første vil eg seie at regulering er ikkje noko negativt om me ønskjer at elsparkesyklane skal fungere godt i bybildet og på vegane våre. Det vil berre vere ein fordel å ha ei god regulering. Eg har lyst til å seie, og det er kanskje ikkje ei heilt presis samanlikning, at me har regulering av bompengeprosjekt og kvar me kan setje opp bommar. Me kan ikkje setje dei opp over alt. Det er eit regelverk, og det trur eg Framstegspartiet er glad for. Det er kanskje ikkje ei kjempegod samanlikning, men me treng orden, og me har sett at me treng meir orden i samband med denne problemstillinga.

Så tar representanten Bøhler opp problemstillinga knytt til Oslo by. Det som denne lovreguleringa her tar opp, er at det kan bli byområde som kan ha forbod mot elsparkesyklar. Det kan også vere byområde som har lågare hastigheit enn 20 km/t. Det kan vere ned mot 10 km/t, det kan vere 6 km/t, der det er gode grunnar for det. Men det me har sagt, er at me ønskjer at den typen område skal vere skilta, slik at det er tydeleg kvar det er, og at det skal følgjast opp. Det vil nok seie at eg er noko skeptisk til å seie at kommunar kan ha eit forbod mot å bruke dei på fortau, for det går meir inn i trafikkregelverket.

Så trur eg at presset på fortaua har blitt betydeleg større med elsparkesyklar. Det kan godt vere me skal sjå på dette, og eg meiner derfor at ei omklassifisering er ei litt for enkel problemstilling å ta opp i juni 2021. Men at me må jobbe vidare med dette, er eg ikkje i tvil om. Noreg er eitt av få land som har den opninga for syklar generelt på fortaua, og me ser at presset har blitt større. Eg ønskjer ikkje å endre det no, men eg synest det er naturleg at me følgjer det opp vidare.

Karin Andersen tar opp det at me må ha kvalitet. Me veit at det er ei utfordring at mange av desse syklane dessverre har veldig kort levetid. Me er opptatt av at dette er ein klima- og miljøvennleg måte å opptre på i bybildet, og da må det også vere berekraftig med den strukturen me har. Det ligg også føringar her til å følgje det opp.

Presidenten: Representanten Jan Bøhler har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

Jan Bøhler (Sp) [] Jeg vil ikke hjelpe representanten Johnsen fra Fremskrittspartiet med å kjøpe elsparkesykkel som går i 100 km/t, men jeg fant lett en annonse hvor det står: 100 km/t, «ulovlig» i parentes, og 20 km/t lovlig, til 17 999 kr. Jeg skal ikke oppgi firmaet, men det var lett å finne. Jeg hjelper ikke han, men jeg har den her, hvis andre vil se det! (Munterhet i salen.)

– Det var det. Ellers, når det gjelder kjøring på fortau og klassifisering av dette som kjøretøy, hadde jeg håpet at det at kommunen kan nedlegge type bruksforbud, kunne innebære at Oslo kommune kunne bestemme at i indre by, i de og de gatene, kan man ikke bruke elsparkesykler på fortau. Jeg oppfattet kommunalministeren i sitt svar som litt mer åpen for å se på det, mens samferdselsministeren svarte litt annerledes. Men jeg håper at det er en ting som kommunene kan prøve å diskutere videre med Samferdselsdepartementet.

Bård Hoksrud (FrP) []: Ofte pleier det å være andre som kommer inn i transportkomiteens debatt, men nå var det vi som krasja inn i kommunal- og forvaltningskomiteens debatt.

Jeg har lyst til å si i hvert fall det siste jeg mener at man skal ha med seg. Jeg opplever at det kanskje er nesten 10–1 her i salen; det er de som er veldig kritiske, og så er det kanskje én på den siden som synes at dette er et veldig bra transportmiddel. Man skal ha med seg at det er ganske mange som synes det, for hvis det ikke hadde vært slik at dette var et transportmiddel som folk ville ha, hadde det ikke vært noen utleie, og da hadde det ikke vært noen som hadde drevet med det. Så jeg synes også det er et viktig poeng å ha med.

Så er det ikke tvil om at når det er utleie, er forholdene kanskje litt annerledes enn hvis det var ens eget, jf. det statsråden var inne på med elsykler kontra elsparkesykler.

Jeg mener at det er viktig med kontroller. Der har man nå sett at man har satt i gang og gjennomført noen kontroller. Det tror jeg er bra, for jeg tror at i det øyeblikket man har gjort det noen ganger, kommer det til å skje ting.

Jeg skal ikke bruke mer tid nå, men bare si at jeg synes det har vært en morsom og fornøyelig debatt. Og så til Bøhler: Jeg tror vi skal holde oss til dem som går i 20, og det er jo det utleieselskapene kommer til å gjøre. Så vil det nok helt sikkert alltid være sånn at det er noen som trimmer bil, det er noen som trimmer moped, og det er noen som kommer til å trimme elsparkesykkel. Sånn er det. Men det beste vil være om folk følger de reglene som er der.

Jeg håper også at de som kjører – enten det er på elsparkesykkel eller man bruker andre framkomstmidler – tar det ansvaret de i henhold til lovverket har for å forholde seg til andre trafikanter og vise aktsomhet og være varsom i trafikken. Jeg mener at vi har veldig god opplæring i Norge, men kanskje må vi ha enda litt bedre opplæring. Når man kjører på elsparkesykkel, må man oppføre seg på en skikkelig og ordentlig måte, for det er andre man skal ta hensyn til.

Karin Andersen (SV) []: Det siste representanten Hoksrud sa nå, er jeg helt enig i. Jeg er glad for at det blir sagt, for dette handler om at vi må ta hensyn til hverandre. Det har vært litt sammenligning med elsykler i debatten. Jeg tror bruksområdet for elsykler og elsparkesykler er veldig forskjellig. Brukersnittet – heter det vel – tror jeg er ganske forskjellig. Derfor har man ikke fått de samme effektene av elsykler som man har fått av elsparkesykler.

Grunnen til at jeg tok ordet, var for å presisere at det denne loven regulerer, er utleie, det er utleiebiten. Flere av de temaene som har vært oppe under debatten nå, ligger ikke til dette området. Alt som handler om de private syklene, må reguleres gjennom trafikkregler og andre instrumenter enn det som ligger i denne loven. Men jeg er helt sikker på at når vi får på plass gode reguleringer for dette, vil det kunne fungere mye bedre, til glede for flere og til mindre plage for mange.

Jeg håper hele Stortinget er enig med meg i at de som i dag trenges ut av det offentlige rom fordi de f.eks. har bevegelsesnedsettelser – at man er blind, svaksynt, kjører rullestol eller på andre måter har behov for å bruke plassen på fortauet på en rolig og fredelig måte for å kunne bevege seg – har akkurat like stor rett til å bruke byområdet som de som står på en sparkesykkel. Det er vårt ansvar å sikre at det blir slik, og vi prøver i hvert fall å ta noen steg med denne loven. Samferdselsdepartementet har tatt noen steg med det de har gjort, og så får vi evaluere det og se hvilke tiltak som må til videre for at dette skal fungere for alle trafikanter.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering, se voteringskapittel