Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2020

Dato: 17.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Sak nr. 11 [13:50:44]

Interpellasjon fra representanten Nils Kristen Sandtrøen til justis- og beredskapsministeren: «Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 5 millioner kroner til felles norsk-svensk politistasjon på Morokulien. Stortingets forventing var at regjeringen skulle prioritere dette arbeidet slik at stasjonen står ferdig i løpet av et par år. Eidskog kommune har fått lite respons fra Politidirektoratet og regjeringen med tanke på framdrift. Svensk politi har fattet nødvendige vedtak. Sveriges innenriksminister Mikael Damberg (S) har uttalt at de ønsker felles politienhet så raskt som mulig. Det er avgjørende at lensmannskontoret på Magnormoen blir et reelt tjenestested med tilstedeværelse og ikke et «tomt» tjenestested uten politikraft. Eidskog kommune har investert i aktuell tomt for å kunne realisere felles politistasjon, og justisministeren har fått invitasjon til å besøke Morokulien. Kan statsråden garantere at norsk-svensk politistasjon nå kommer på plass raskt slik Stortinget legger til grunn»?

Talere

Nils Kristen Sandtrøen (A) []: Det har under koronaperioden blitt ekstra mye fokus på samarbeid ved grensen og politiets arbeid. Dette er en positiv sak hvor storting og regjering kan få opprettet en felles norsk-svensk politistasjon og dermed bidra til bedre politisamarbeid mellom nabolandene våre.

Det har vært gode planer over lengre tid for å få denne politistasjonen på plass. Ikke minst er det blitt gjort et grundig arbeid fra Eidskog kommune i Norge og Eda kommune i Sverige. Den svenske regjeringen ved innenriksminister Mikael Damberg er på sin side, som nevnt i interpellasjonsteksten, klar på at de ønsker å få politienheten realisert så raskt som mulig.

Det er veldig viktig å få kontroll på politisamarbeidet for å hindre eksempelvis tyvgods å komme over grensen og smugling. I området mellom Karlstad og Oslo er det stor trafikk i en normalsituasjon, og det å kunne gripe tak i utfordringer ved roten sparer også ressurser i hele landet vårt.

Spørsmålet er da kort og godt: Kan statsråden nå garantere at den norsk-svenske politistasjonen kommer på plass raskt, slik Stortinget legger til grunn? Dette er et arbeid der alle parter er klare, bortsett fra den norske regjeringen. Dermed ligger alt til rette for å få en vellykket etablering hvis vi får et tydelig svar fra justisministeren i dag.

Statsråd Monica Mæland []: Spørsmålet om å etablere en felles politistasjon på Magnormoen har vært aktuelt over noe tid. I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 5 mill. kr til å ta det første steget for å realisere en felles enhet på grensen mellom Norge og Sverige. Komiteens flertall la til grunn at enheten er ment opprettet gjennom et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter hvor utgiftene deles likt, og hvor det fordeles et likt antall polititjenestemenn på begge sider av grensen. Andre forutsetninger for opprettelsen av en grenseenhet mellom Norge og Sverige er at kommunene på begge sider av grensen omregulerer tomter til formålet, og at det nye bygget settes opp av en privat entreprenør.

Med disse forutsetningene fremmet flertallet et forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte med en plan, herunder økonomiske og administrative konsekvenser, for å opprette en felles politistasjon med svensk politi på Magnormoen. Utgiftene for både svensk og norsk politi må fremkomme. Stortinget ber regjeringen samarbeide med svenske myndigheter om planen for bygget, innretning på politisamarbeidet og fordeling av kostnader.»

Som ledd i arbeidet med å komme tilbake til Stortinget med dette spørsmålet har departementet gitt Politidirektoratet i oppdrag å utarbeide mulige alternativer, herunder økonomiske og administrative konsekvenser for å opprette en felles politistasjon med svensk politi på Magnormoen. I bestillingen til direktoratet ba vi om at det skal samarbeides med svenske myndigheter om alternativer for bygget, innretning på politisamarbeid og fordeling av kostnader. Vi ba også om at eventuelle juridiske problemstillinger må kartlegges, vurderes og tas hensyn til i utredningsarbeidet. Jeg venter at direktoratets anbefaling vil foreligge til sommeren, innen 30.juni 2021.

Byggingen av en felles politistasjon vil være avhengig av en del forutsetninger. Det framgår bl.a. av komiteens innstillingen. Det må være enighet med Sverige om en slik stasjon. Det må inkludere spørsmål om utforming, bemanning, drift og kostnader. I tillegg må etableringen av en slik stasjon ha et klart rettslig grunnlag. Eventuelle rettslige hindre må også identifiseres og håndteres.

Jeg kan forsikre interpellanten om at vi vil komme tilbake til Stortinget med en sak så snart vi har mottatt nødvendig informasjon fra Politidirektoratet. Det er viktig å understreke at politisamarbeidet med Sverige er veldig godt. Det er god kontakt over grensen, og det er et ønske om å videreutvikle det samarbeidet.

Når vi arbeider med planer for en felles politistasjon på grensen, må forutsetningen være at en slik stasjon vil bidra til enda bedre samarbeid. Politiet må gis effektive verktøy for å hindre at kriminelle drar fordeler av å krysse grensen mellom våre to land. En felles politistasjon vil kunne være et godt bidrag for å nå slike mål.

I tiden som kommer, mener jeg det er viktig at Politidirektoratet bruker tiden godt for å sikre at så vel norsk som svensk politi er klar på hvordan en slik stasjon kan styrke samarbeidet, og at etatene i våre to land er omforent om dette.

Justis- og beredskapsdepartementet er orientert om at det er kontakt mellom Politidirektoratet og deres svenske kolleger i dette spørsmålet, og at utredningsarbeidet er i gang. For min del avventer jeg derfor direktoratets vurdering og anbefaling og vil på bakgrunn av de anbefalingene jeg får, se hvordan vi best kan imøtekomme forutsetningen om å komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.

Nils Kristen Sandtrøen (A) []: Det vises av svaret at det har blitt gjort noe arbeid i senere tid, og det er bra, for her trenger vi fortgang. Spørsmålet som melder seg, er om det trengs ytterligere vedtak fra Stortinget for å få iverksatt denne saken. For Stortingets intensjon er i hvert fall – veldig tydelig uttrykt fra talerstolen ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett – at denne skal iverksettes raskt.

Det er også viktig å understreke nok en gang at politistasjonen og lensmannskontoret på Magnormoen må ha et reelt innhold. Det er jo oppgaven politiet skal løse, som er det viktigste, så det kunne jeg tenke meg at justisministeren kunne utdype litt i et senere innlegg.

Justisministeren har også fått en invitasjon til Magnormoen, og jeg lurer på om justisministeren kan tenke seg å avlegge et besøk – også for å bli kjent med de planene som både Eidskog kommune og Eda kommune jobber med, som bl.a. denne representanten har vært og hørt på. Jeg ble veldig, veldig overbevist og ikke minst imponert over de planene for samarbeid som foreligger for politiarbeidet, og kommunene som jobber så tett for å få realisert en sak som vil komme hele landet vårt og tryggheten til innbyggerne i hele Norge til gode.

Statsråd Monica Mæland []: Jeg oppfatter ikke at det er behov for ytterligere vedtak i Stortinget på dette tidspunkt. Det er fattet et vedtak i revidert budsjett, det er bevilget penger, og det er avsatt ressurser og mennesker til å gjøre dette arbeidet som nå er igangsatt. Så vil det være naturlig å komme tilbake til Stortinget med ytterligere behov for både vedtak og ressurser når det arbeidet foreligger, og der er fristen satt til 30. juni.

Det er riktig at jeg har fått en invitasjon. Jeg er veldig glad for alle invitasjoner, og jeg forsøker å reise mye rundt, men koronasituasjonen har jo begrenset den muligheten nokså mye. Men min statssekretær hadde et digitalt møte med kommunen for en liten uke siden – tror jeg, i hvert fall for ganske kort tid siden – hvor de hadde en god dialog, og hvor vi oppdaterte på status sett fra vår side. I tillegg er det altså kontakt mellom svensk og norsk politimyndighet om dette arbeidet.

Det naturlige nå er at vi kommer tilbake til det når vi har en tilbakemelding fra Politidirektoratets arbeid, og så vil jeg selvsagt reise ut når det byr seg en mulighet til det.

Tor André Johnsen (FrP) []: Jeg har lyst til å benytte anledningen til å takke representanten Sandtrøen for å løfte fram en veldig viktig debatt. Det er hyggelig å konstatere at også Arbeiderpartiet nå endelig har våknet når det gjelder denne viktige saken, denne politistasjonen på grensen. Jeg vil si at Sandtrøen egentlig har gitt en god beskrivelse av behovet for stasjonen, og jeg vil vel si at ministeren stort sett også har gitt et godt svar.

Etablering av svensk-norsk politistasjon på Magnormoen, som faktisk er Norges nest største grenseovergang, er noe Fremskrittspartiet har jobbet for veldig lenge. Jeg har selv vært på grensen og hatt møter med norsk og svensk politi og norske og svenske politikerkollegaer om denne saken veldig, veldig mange ganger. Alle Fremskrittspartiets tidligere justisministre har vært på møter på Magnormoen. De fleste av Fremskrittspartiets justispolitiske talspersoner, bl.a. Himanshu Gulati, som deltar i debatten i dag, har vært på møter på svenskegrensen med Eda kommune og Eidskog kommune og svensk og norsk politi.

Vi har alle fått det meget godt forklart og er blitt overbevist om at dette er viktig, at vi må få realisert det, for en felles norsk-svensk politistasjon vil gjøre Norge bedre rustet til å bekjempe internasjonal kriminalitet, en kriminalitet som vi ser er økende. De kriminelle kjenner jo som kjent ingen landegrenser. Det er ingen tvil om at politiet vil bli bedre rustet til å ta disse kriminelle, og det å få tettere og bedre samarbeid med svensk politi vil være positivt i den sammenhengen. Den felles politistasjonen vil være internasjonalt banebrytende. Den vil ikke bare bidra til bedre sikkerhet for Norge og kontroll på grensen til Norge, den vil også bidra til at vi får bedre kontroll på tyvegods og kriminelle som reiser ut av Norge.

Det er også viktig å presisere at denne saken ikke er viktig spesielt for Hedmark eller Eidskog isolert sett. Den er viktig for hele landet, for mesteparten av de kriminelle som krysser grensen på Magnormoen, skal videre inn i landet, de skal til Oslo-området, de skal til Bergen, de skal til Trondheim, de drar til de store byene hvor det er større marked. Det er mye narkotika og mye forskjellig kriminalitet som da ikke blir igjen i Eidskog, f.eks., men går videre inn i landet. Litt forenklet kan man si at hvis man bruker litt mer penger på grensen, får man det igjen mange ganger i kriminalitetsbekjempelse i andre deler av landet.

Da Wara var justisminister for et par år siden, ble det faktisk bevilget 1 mill. kr til planlegging av politistasjonen. De pengene har politiet i Norge brukt veldig klokt, så det er ikke behov for ytterligere millioner til konsulenter og utredninger. Det er ikke behov for å bruke mer penger på at politiet og andre dyre, innleide konsulenter skal bruke tid og penger på å utrede om det skal bygges en politistasjon, for slik jeg har forstått det, vurderes det nå tre alternativ: et nullalternativ, det vil si at det ikke bygges, et halvveis alternativ og et ordentlig alternativ. Jeg håper at ministeren vil prioritere det som vi alle er enige om, og det er å få realisert politistasjonen.

Så er det også viktig å huske på at politiet jo ikke skal bygge og eie dette. Det blir enten kommunene eller en privat aktør, så politiet skal bare leie. Den norske andelen blir ca. 10 mill. kr. Det er ti polititjenestemenn, og driftskostnadene for det er 1 mill. kr per person – det er en standard tommelfingerregel – per polititjenestemann. Dette er billig. Det er faktisk en politistasjon til halv pris, for her får Norge en viktig grensestasjon sammen med svenskene hvor kostnadene blir delt i to, siden svenskene skal ta sin andel av kostnaden. Billigere politistasjon tror jeg ikke vi klarer å få. Så mye valuta for pengene som vi får der, vil absolutt sette svenskehandelen i et nytt lys, for å si det på den måten.

Det er flertall på Stortinget, som Sandtrøen også har påpekt, for å realisere politistasjonen. Det er ikke flertall bare for å utrede, og eventuelt utrede et nullalternativ, det er flertall for at vi skal komme i gang og få bygd. Svenskene er klare; de venter bare på norske myndigheter. Så det er ingen grunn til å utsette denne viktige saken. Sånn sett er jeg veldig glad for at ministeren har framskyndet den med nesten et halvt år i forhold til det som opprinnelig lå i oppdraget fra POD. Det er positivt, men jeg vil jo håpe at ministeren også vil se på muligheten for å ta en tydelig beslutning og framskynde det enda mer enn det som ligger foreløpig, i dag.

Jeg må si, nå som vi har kontroll på grensen, at hver dag er politiet på plass på de største grenseovergangene. De gjør en kjempejobb for å trygge grensen, de gjør en kjempejobb for å ta vare på sikkerheten til norske borgere, men det er trist å se at de bare har en liten tilhenger til arbeidsplass, til brakke eller til bod. Det er en tilhenger på hjul hvor de kan gå inn og varme seg litt når det er kaldt og surt, og eventuelt kanskje steke seg en pizza i en mikrobølgeovn. Fasilitetene der er meget begrensede. Det er f.eks. ikke do. Det er ikke noen tvil om at politiet trenger bedre fasiliteter.

Husk på at det ikke er noen rettslige hindringer som står i veien. Politistasjonen skal stå på norsk side. Så hvis det er en del utfordringer som må avklares, kan det utmerket gjøres underveis – at man får et ja til å planlegge og bygge, og så kan man utrede utfordringer underveis, samtidig som man bygger, for norsk politi skal sitte i Norge.

Nils Kristen Sandtrøen (A) []: Oppsummeringen av denne debatten er at det er klok samfunnsøkonomi og trygghet i praksis å få et permanent samarbeid med politiet på grensen. Det handler om å ta kriminalitet ved roten og ikke nødvendigvis måtte slippe det f.eks. helt inn til Oslo før politiet får muligheten til å gripe fatt i problemene.

Som det har blitt uttrykt fra talerstolen: Det er flertall på Stortinget for å realisere politistasjonen, så et nullalternativ er overhodet ikke i tråd med det som Stortinget ønsker.

Derfor vil det være en god sak for justisministeren å få gjennomført og bygd denne politistasjonen, som er den første av sitt slag, og som med all sannsynlighet vil bli en stor suksess, som andre grenseområder vil kunne se opp til i framtiden. Derfor påligger det også naturligvis representanten Johnsen og hans parti et ansvar nå i arbeidet med budsjettforhandlingene for å løfte norsk-svensk politistasjon høyt og ytterligere stadfeste den viljen som kommer fram fra talerstolen her, til at politistasjonen skal realiseres, og så raskt som mulig.

Dette kan bli en god felles sak, og vi tar med oss de oppdaterte lærdommene fra koronasituasjonen og hjelper hele landet vårt med bedre samfunnsøkonomi og trygghet i praksis.

Statsråd Monica Mæland []: Bare et par kommentarer: Det gis inntrykk av fra representanten Johnsen at jeg kom til et fiks ferdig planarbeid i Justisdepartementet 24. januar i år. Det var ikke situasjonen. Det lå tvert imot et brev fra Politidirektoratet fra i fjor høst, hvor Politidirektoratet hadde informert om at på grunn av mange prioriterte oppgaver lot man dette prosjektet bero en stund i påvente av å avklare andre prosjekter. Det må vi jo tro at daværende ledelse i Justisdepartementet aksepterte, gitt at det i hvert fall ikke var gjort noe.

Det er ikke slik at det har vært noen trenering eller utsetting eller unødvendig planarbeid fra min side, men det er nødvendig å gjøre et arbeid. Det er jo slik at vi i alle statlige byggeprosjekter og statlige prosjekter skal vurdere flere alternativer. Konkurranse er bra, konkurranse skjerper. Derfor har vi altså igangsatt det arbeidet som – helt riktig – Fremskrittspartiet fikk på plass i revidert nasjonalbudsjett i juni. Vi jobber nå så fort vi bare kan, og kommer tilbake til Stortinget så fort vi har det nødvendige grunnlag for å treffe en beslutning om veien videre.

Presidenten: Da er interpellasjonsdebatten i sak nr. 11 avsluttet.