Stortinget - Møte tirsdag den 22. november 2022

Dato: 22.11.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 61 S (2022–2023), jf. Dokument 8:248 S (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 5 [13:48:14]

Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Terje Halleland, Tor André Johnsen, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om en ny vår for mineralnæringen (Innst. 61 S (2022–2023), jf. Dokument 8:248 S (2021–2022))

Talere

Presidenten []: Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Olve Grotle (H) [] (ordførar for saka): Saka gjeld eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Terje Halleland, Tor André Johnsen, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen, om ein ny vår for mineralnæringa.

Ein samla komité er samd om at samfunnet har aukande behov for mineral, m.a. på grunn av digitaliseringa, den teknologiske utviklinga og det grøne skiftet. Det er difor nødvendig å leggje til rette for at behovet kan dekkjast og sikrast. Komiteen er også samd om at næringa har stort potensial i Noreg, med høg næringsaktivitet og verdiskaping, og at det kan leggje til rette for samarbeid over landegrensene. Vidare meiner komiteen at mineralutvinning har miljøutfordringar med eit aukande krav til berekraft. Mineral har òg ei sikkerheitspolitisk side. Skal ein kunne utløyse potensialet, må det skje ei styrking og forbetring på fleire område.

Komiteen viser til at regjeringa gjennom næringsminister Jan Christian Vestre har slutta seg til mykje av det som går fram av representantforslaget. Regjeringa har òg vist til arbeidet som er gjort i NOU 2022: 8, Ny minerallov, frå minerallovutvalet, og peikar på at regjeringa skal leggje fram ein ny mineralstrategi i løpet av 2022. Når det gjeld dei enkelte forslaga i representantforslaget, vil regjeringa vurdere desse i samanheng med utarbeidinga av mineralstrategien og oppfølginga av minerallovutvalet.

Høgre er samd i mykje av det som går fram av representantforslaget, ikkje minst det som er sagt om Noregs potensial, og kor viktig det er å sikre seg mineral i framtida. Vi vil i samband med dette vise til Critical Raw Materials Act i september, der Ursula von der Leyen uttalte at hinder i forsyningar av mineral til Europa vil vere meir alvorleg enn at forsyningar av olje og gass ikkje blir noko av. Internasjonalt fokuserer ein i aukande grad på strategisk autonomi for mineral blant vestlege land, ikkje minst ettersom Kina systematisk over mange år har teke kontroll over verdikjeder for minerala i verda. Som eit mineralrikt land har Noreg mykje å bidra med, ikkje minst når det gjeld å få ei meir berekraftig og miljømessig god mineralnæring.

Høgre vil støtte tre av forslaga som er sette fram. Det er forslag nr. 1, frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre:

«Stortinget ber regjeringen se på muligheten for økt nordisk samarbeid i utvinning og foredling av mineraler og forskning og utvikling for å begrense miljøutfordringene.»

Det er forslag nr. 2, som lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen sikre en enklere og mer samordnet konsesjonsbehandling for mineralutvinning i Fastlands-Norge.»

Og vidare, forslag nr. 3:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke veiledningsfunksjonen til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).»

Til slutt vil eg takke komiteen for eit godt arbeid i saka.

Presidenten []: Da har representanten Olve Grotle tatt opp de forslagene han refererte.

Sverre Myrli (A) []: I debatten tidligere i dag om europapolitikk og europeisk samarbeid viste jeg til sesjonen i NATOs parlamentarikerforsamling i Madrid i går, der generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg deltok og holdt et tankevekkende innlegg. Stoltenberg advarte der – som han for så vidt også har gjort tidligere – mot å gjøre seg avhengig av Kina. Mange er nå bekymret for avhengighetsforholdet mange av verdens land har overfor Kina. Det er ikke bare Europa og europeiske land som har det når det gjelder mineraler og metaller, der Kina spiller en helt sentral rolle, og der vi i realiteten har skapt oss et stort avhengighetsforhold til Kina.

Som næringskomiteens medlemmer vil huske fra komitéreisen som vi hadde tidligere i høst, da vi bl.a. var i Argentina, og fra møtet med våre kolleger i det argentinske parlamentet – jeg tror til og med det het gruvekomiteen – ble den samme bekymringen brakt fram der, dvs. bekymringen over det store avhengighetsforholdet til Kina. Derfor må Europa, Norge og de andre landene i større grad være selvforsynt med mineraler og metaller framover.

Skal vi nå klimamålene våre, må vi digitalisere og elektrifisere i stort monn, og til det trengs det store mengder med mineraler og metaller. EU-kommisjonen har slått fast at hvis vi skal nå de internasjonale klimaforpliktelsene våre, må vi få opp tempoet. Vi må rett og slett få tilgang på mer mineraler og metaller. Dette er alvor, og her har Norge store muligheter. Mineralnæring er det tradisjon for i Norge, og vi må utvikle den videre, noe også Hurdalsplattformen slår fast.

Dette kommer vi tilbake til i det regjeringen har varslet som sin mineralstrategi. Det foregår allerede i dag stor grad av mineralutvinning i Norge. Det er grafitt på Skaland på Senja, kvartsitt i Tana, Syd-Varanger skal starte opp igjen med jernmalmen sin, det er ilmenitt i Sokndal i Rogaland, og vi kan snakke om Fensfeltet i Nome i Telemark og mange andre steder i Norge hvor det ligger til rette for mineralnæring og mineralutvinning framover.

Willfred Nordlund (Sp) [] (komiteens leder): Saksordføreren la fram saken på en utmerket måte og understreket at det i stor grad er et bredt politisk flertall som ligger om at man skal satse mer på mineralnæringen, og at man ønsker å gå videre. Vi vurderer også en del av forslagene til forslagsstillerne i tilknytning til det arbeidet som pågår med å utvikle en ny mineralstrategi og oppfølging av minerallovutvalgets innstilling.

I den sammenheng er det viktig at man også klarer å se helheten, og selv om man kan være tilbøyelig til å være enig i mange av forslagene i seg selv, må man også sette det inn i en større sammenheng. At verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet kommer til å gå for noen av de forslagene som foreligger her i dag, betyr ikke at man ikke deler intensjonen i dem – la meg understreke det – men at dette arbeidet må skje på rett måte, og det kommer til å gå relativt raskt også. Det kommer nok representanten Grotle til å oppleve, og jeg opplever også at representanten Grotle er enig med undertegnede om det formålet at skal vi klare å få mer eksport, sikre flere arbeidsplasser og gjøre oss mer selvforsynt med viktige mineraler knyttet til nye næringer og ikke minst de nye teknologiene som kommer, vil det være viktig at den aktiviteten foregår i Norge og på norske premisser, tilpasset norsk virkelighet, samtidig som vi ivaretar det behovet som vi også ser på vestlig side om å være mindre avhengig av andre, eller i hvert fall passe på at man har et gjensidig avhengighetsforhold av hverandre. Det er vel det som egentlig er det kloke, for slik sikrer man at alle sammen har god interesse av å få til et godt arbeid.

Selv bor jeg oppå en av de store grafénforekomstene i Norge, og det er for så vidt interessant å følge den diskusjonen som pågår også ute i offentligheten. Jeg tror kanskje ikke alle partiene kommer til å bli helt enige om dette, men jeg tror at de store partiene på Stortinget i hvert fall må diskutere både hvordan man skal ivareta lokalsamfunn, og hvordan man skal sikre at folket anser dette som et behov som faktisk forsvarer en del av de inngrepene som det vil være å drive mineral- og gruvedrift i en større skala igjen i Norge enn det vi har vært vant med de siste årene, selv om det, som representanten Myrli riktig var inne på, foregår en masse mineralvirksomhet i Norge. Vi har mye kompetanse, men det er klart at hvis vi virkelig skal ta i bruk alt det potensialet som Norge har, kommer det til å kreve kløkt og klokskap. Det krever at vi skaper en større forståelse for at denne aktiviteten vil være synlig, den vil vises, men man skal gjøre det så skånsomt og nennsomt som overhodet mulig, for ellers klarer vi ikke å få på plass de mineralene vi trenger til å løse de andre ulike utfordringene vi har framover.

Det oppfatter jeg vel egentlig er det komiteen i stort sier, nemlig at disse problemstillingene må vi ta hensyn til, og vi skal ha en ny vår for mineralnæringen når vi bare er ferdige med alle de prosessene som må bli ferdige.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Tilgang til mineraler i dagens urolige verden er både sikkerhets- og geopolitikk. Internasjonalt fokuseres det i økt grad på å sikre tilgang til mineraler, ikke minst ettersom Kina systematisk og over tid har sikret seg kontroll over verdikjeder for mineraler i verden.

Det er en stor og økende etterspørsel etter mineraler i verden. Det har sammenheng med at vi blir mer avhengig av stadig mer avansert teknologi, som krever flere typer og større kvanta mineraler. Det grønne skiftet bidrar særlig til økt etterspørsel.

Verdikjedene til en rekke av de viktigste mineralene er konsentrert til enkeltland og -områder. Vi ser nå ut til å gå inn i en periode preget av mer usikkerhet, ustabilitet og geopolitiske maktkamper. Fremskrittspartiet mener derfor det er store muligheter til å utvikle en mineralnæring i Norge som kan skape store verdier og mange arbeidsplasser, spesielt i distriktene, og som samtidig vil bidra til å sikre tilgang på kritiske og sjeldne mineraler.

Både i USA og i Europa er tilgang på kritiske mineraler en politisk prioritet. Det er viktig å gjøre seg uavhengig av totalitære stater og stater med helt andre lønns- og arbeidsvilkår for gruvearbeidere, eller steder som også tillater barnearbeid.

Den forrige og også den nåværende regjeringen har sett på hvordan mineralnæringen kan utvikles, og regjeringen har varslet en mineralstrategi som skal legges fram i 2022. Den strategien skal imidlertid ikke behandles i Stortinget. Fremskrittspartiet mener derfor det er viktig at Stortinget gjennom behandlingen av dette representantforslaget får anledning til å gi tydelige signaler til regjeringens arbeid med mineralpolitikken.

Fremskrittspartiet er utålmodig og ønsker et taktskifte innenfor norsk mineralnæring og økt utvinning av mineraler i Norge. Som et mineralrikt land har Norge mye å bidra med, ikke minst med å få en mer bærekraftig og miljømessig god mineralnæring. Med det vil jeg ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet har lagt fram alene.

Morten Wold hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten []: Representanten Bengt Rune Strifeldt har tatt opp de forslagene han refererte til.

Alfred Jens Bjørlo (V) []: Det er bra at vi får opp denne saka på initiativ frå Framstegspartiet. Vi snakkar om ei av dei store næringane i framtida. Mineralnæringa heng òg nært saman med heile den grøne omstillinga vi skal gjere av samfunnet vårt, og ikkje minst med å gjere Noreg og Europa meir uavhengig av land vi ikkje ønskjer å vere så avhengige av som i dag – som vi i stor grad er når det gjeld tilgang til mineral og sjeldne jordmetall.

Dette er òg ei næring med store utfordringar knytte til miljø og natur, der vi må vere i forkant og stille klare krav til berekraft og sirkulær utnytting av ressursane. Komitéleiaren nemnte òg at i alle fall dei store partia må vere opptekne av å syne kløkt og klokskap for dei lokalsamfunna det gjeld. Eg veit ikkje om han reknar sitt eige parti blant dei store partia, men eg legg vel det til grunn, og kan stadfeste at det ønskjer òg Venstre å gjere, sidan vi er eit omtrent jamstort parti om dagen.

Uansett: Eg er glad for at regjeringa varslar så tydeleg både at ein arbeider på spreng med ein mineralstrategi, som vil vere ferdig om kort tid, og at ein arbeider med å følgje opp det arbeidet regjeringa Solberg sette i gang med ein ny minerallov, som eg oppfattar også er på gang og på veg framover. Det er viktige rammeverk å få på plass.

Venstre har i den saka som ligg føre her i dag, valt å støtte ein god del av dei framlegga som er lagde fram, både frå Framstegspartiet og frå Raudt, SV og Miljøpartiet Dei Grøne. Det går på å stille tydelege miljøkrav, vere i forkant når det gjeld miljø, og vere i forkant når det gjeld å stille krav om at kommunane kan sitje igjen med ein større del av verdiskapinga knytt til mineralverksemd. Det gjeld òg å stille veldig tydelege krav om sirkularitet, gjenbruk, i alt som har med handsaming av mineral og metall å gjere i framtida.

Så kjem det eit eige stort tema, som er så stort at eg ikkje skal gå inn på det no i dette korte innlegget, og det handlar om det neste store temaet innanfor mineralutvinning, som er havbotnsmineral. Det er eit tema som kjem til å bli endå meir komplekst å handtere enn det denne saka og dette forslaget i hovudsak handlar om, nemleg å utvinne mineralressursane på landjorda i Noreg.

Dette er debattar vi kjem tilbake til, og sidan Raudt ikkje har vore på talarstolen, og heller ikkje SV, vil eg nytte høvet til å ta opp dei framlegga vi står bak som ikkje har vore tekne opp her i dag.

Presidenten []: Da har representanten Alfred Jens Bjørlo tatt opp de forslagene han refererte til.

Rasmus Hansson (MDG) []: Takk for et bra forslag fra Fremskrittspartiet.

Miljøpartiet De Grønne er for bærekraftig gruvedrift. Da næringskomiteen nylig besøkte Norsk Hydros bauksittgruver i Brasil, fikk vi se en langt mer bærekraftig gruvedrift enn vi er vant til her hjemmefra. Den vanlige metoden er å rasere skog og jordsmonn, grave opp tusenvis av tonn med bauksitt og etterlate svære områder som herpet rød ørken, men isteden tar altså Hydro vare på jordsmonnet før de graver opp bauksitten, samler sammen nedhogd vegetasjon, heller de brukte jordmassene tilbake i bassengene etter utvinning og dekker til med biologisk materiale som de planter til med lokal skog.

Hydro vil drive naturpositiv gruvedrift, som skaper mer natur og naturmangfold, ikke mindre. Det må vi gjøre i Norge også. Det går an i Førdefjorden, hvis regjeringen krever det. Foreløpig gjør ikke regjeringen det. Fensfeltet ved Ulefoss, med sjeldne jordartsmetaller som en fossilfri framtid trenger, kan utvikles bærekraftig. Vil regjeringen kreve det?

Politikkens jobb er nå å gjøre naturpositiv gruvedrift lønnsom og naturødeleggende gruvedrift ulønnsom, men da holder det som sagt ikke bare å si det, flertallet må beslutte det.

For det andre: Stortinget må fordøye hva grønt skifte og sirkulær økonomi faktisk betyr. Det betyr ikke at vi skal bruke enda mer energi, ødelegge enda mer natur og bruke enda mer metall – på toppen av alt det vi bruker fra før av. Grønt skifte og sirkulær økonomi betyr å gjøre ting bærekraftig i stedet for å gjøre det ikke-bærekraftig. Det betyr at en ny vår for mineralnæringen, som dette forslaget etterspør, må være en ny vår for å resirkulere metallresurser, ikke en ny vår for mer gruvedrift av det gammeldagse slaget.

Når vi trenger metaller til vindmøller og elbiler, skal vi begynne med å resirkulere oljeplattformer og fossilbiler, vi skal ikke begynne med å grave enda flere hull i verdens aller siste natur for å finne de aller siste metallene.

Det grønne skiftet kommer til Norge når storting og regjering skjønner at det ikke bare er en unnskyldning for å bruke enda mer, men at det er en måte å skape velferd, rettferd og trygghet på uten å ødelegge mer av livsmiljøet. Derfor er Miljøpartiet De Grønne med på en del forslag i den retning.

Statsråd Jan Christian Vestre []: Det blir ikke noe grønt skifte uten grønne mineraler. Norge har sannsynligvis Europas største forekomster av sjeldne jordarter, mineraler og metaller, og vi har bare tatt en brøkdel av dette. Det er grunnen til at jeg i begynnelsen av mai varslet at regjeringen ville legge fram en mineralstrategi, med mål om at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Jeg ser selvfølgelig – med stor glede – at Stortinget også er interessert i denne saken, og at Dokument 8-forslaget som ble lagt fram etter at vi i regjeringen sa at vi skulle legge fram en mineralstrategi, og også avslørte en del av hva som skal stå i den mineralstrategien, inneholder en del av de samme momentene. Det er fint hvis vi kan få en bred politisk forståelse av hva som er nødvendig for å lykkes med dette arbeidet. Den forrige mineralstrategien vår er fra 2013, også da en rød-grønn regjering. Det har skjedd mye siden det, og vi har blitt enda mer bevisst på hvor viktig disse mineralene er for det grønne skiftet.

Før sommeren la regjeringen fram et veikart for grønt industriløft og en batteristrategi. Også der snakker vi om hvor viktig mineralnæringen er. Vi påpeker at den må bli mer sirkulær, vi vurderer å stille økte krav til gjenbruk av overskuddsmasser, vi vil vurdere framtiden til sjødeponier, og vi vil utrede hvordan en større del av verdiskapingen kan bli igjen lokalt og nasjonalt.

Her er internasjonalt samarbeid helt avgjørende. Vi jobber med EU om det industrielle partnerskapet, der batterier og mineraler vil være de første innsatsområdene. Vi har blitt med i det amerikanskledede initiativet The Minerals Security Partnership, som er et samarbeid mellom flere land om råvaretilgang. Vi jobber nå med gjennomgangen av minerallovutvalgets NOU, der det er en rekke nye, spennende forslag. Det har vært stort engasjement. Vi går igjennom høringsuttalelsene, med mål om å få til mer mineralutvinning og mer sosial og miljømessig bærekraft. Vi vil få til enda bedre sameksistens med andre interesser, herunder samiske interesser, folkeretten, reininteressen, og ikke minst vil vi bidra til at mineralnæringen og storsamfunnet i større grad kan bidra til å forebygge og redusere konfliktene.

Det er krevende saker vi skal ta stilling til. Jeg har vært opptatt av å ha en god prosess, at alle skal bli hørt – miljøbevegelsen, industrien, fagforeningene, partene, ekspertene, våre samarbeidspartnere internasjonalt og selvfølgelig også Sametinget. Det er grunnen til at dette arbeidet er noe forsinket, og med det klarer ikke regjeringen å ferdigstille arbeidet med en mineralstrategi før jul. Det beklager jeg, for det hadde jeg gledet meg til, men strategien vil komme i løpet av vinteren, og jeg ser fram til å presentere den for Stortinget. Vi tar selvfølgelig også med oss innspillene fra Stortinget.

Presidenten []: Det blir replikkordskifte.

Ola Elvestuen (V) []: Vi har en regjering som snakker med store ord, og nå skal vi ha den mest miljøvennlige mineralnæringen i verden. Det er vi jo alle for, men man må også gjøre det man sier man skal gjøre. Da er spørsmålet til statsråden: Hvordan rimer det å ha den mest miljøvennlige mineralnæringen i verden med den prosessen regjeringen har satt i gang med konsekvensutredning for å åpne opp for gruvedrift på havbunnen? Det er mange land som er imot det, og havpanelets ekspertgruppe mener at det ikke er forenlig med en miljøvennlig produksjon av mineraler.

Statsråd Jan Christian Vestre []: Representanten vet godt at den vurderingen ikke ligger til denne saken, ei heller til dette departementet eller denne statsråden, men med respekt for Stortinget svarer jeg selvfølgelig på de spørsmålene jeg får, selv om dette burde vært rettet til olje- og energiministeren, som for øvrig gleder seg til spontanspørretimen i morgen. Der vil det bli rikelig anledning til å spørre om både det ene og det andre.

Så til spørsmålet: Regjeringen kommer selvfølgelig til å legge føre-var-betraktninger til grunn også her. Det er et stort potensial for utvinning av havbunnsmineraler, men en må selvfølgelig gå forsiktig og skrittvis fram og innhente den kunnskapen som er nødvendig. Dette er sårbare økosystemer, og det er mye vi foreløpig ikke vet. Derfor blir det ikke noen åpningsbonanza verken her eller der. Vi har internasjonale forpliktelser, vi har våre egne forpliktelser, vi er ledende innenfor arbeidet med å ta vare på livet under vann. Det er ett av FNs viktige bærekraftsmål som Norge har vært pådriver for. Jeg kan forsikre om at vi kommer til å gjøre dette i god norsk tradisjon, som er å legge føre-var-betraktninger til grunn, men jeg kan heller ikke avvise at det kan finnes viktige muligheter for det grønne skiftet også under vann.

Ola Elvestuen (V) []: Jeg er klar over det konstitusjonelle ansvaret, men når dette er den mest miljøvennlige mineralnæringen i verden, tenker jeg at åpningsprosesser i våre havområder også er en viktig del av det.

Men la meg forholde meg til det som er statsrådens konstitusjonelle ansvar. Jeg vil spørre om han kan si noe mer om en annen tillatelse som vi gir, som nesten ingen andre land gjør – jeg skal ikke si for sikkert om Tyrkia eller andre noen andre land også gjør det – og det gjelder videre bruk av sjødeponier. Forrige regjering hadde et vedtak om at man ikke skulle tillate nye sjødeponier. Da blir mitt spørsmål: Er denne regjeringen innstilt på å ha en like offensiv holdning som den forrige regjeringen hadde, og si nei til nye sjødeponier?

Statsråd Jan Christian Vestre []: Jeg kan gjerne svare på det også, selv om den tidligere miljøministeren, representanten Elvestuen, utmerket godt vet at utslippstillatelser, herunder spørsmål om sjødeponi, ligger til Miljødirektoratet, som ikke ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Men igjen – med respekt for Stortinget – svarer jeg på de spørsmålene jeg får.

Representanten vet – for det har jeg kommunisert allerede for mange måneder siden – at regjeringen i arbeidet med ny mineralstrategi skal søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere sjødeponienes framtid. Vi sier at vi skal bygge en næring som er mer sirkulær, med forståelse av at alt har verdi i sirkulærøkonomien, der en skal jobbe aktivt for å redusere behovet for deponier, bl.a. gjennom gjenbruk og insentiver, eventuelt se på avgiftssystemet. Vi har sett på mulighetene for å forbedre massebalansen: Når en f.eks. bygger ut infrastrukturprosjekter, kan en flytte noe av overskuddsmassene over. Vi vil også øke forsknings- og innovasjonstakten innenfor dette feltet. Men svarene kommer i mineralstrategien.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Statsråden prater om at vi skal ha verdens mest miljøvennlige og bærekraftige mineralnæring. Det er vi for så vidt enig i, men det næringen opplever som den kanskje største utfordringen, er søknadsprosessen. Der har vi i lag med Høyre fremmet et forslag om å sikre en enklere og mer samordnet konsesjonsbehandling for mineralutvinning i Fastlands-Norge – for de siste søknadene som har vært i Norge, har vel tatt ca. 20 år å få gjennom.

Kan statsråden dele noen tanker om hva han mener om saksbehandlingstid og samordning for å få ned konsesjonsbehandlingstiden innenfor mineraler?

Statsråd Jan Christian Vestre []: Det synes jeg er et interessant forslag. Det er også en av de tingene vi vurderer i mineralstrategien, og jeg kan love representanten at vi kommer tilbake til det i mineralstrategien.

Det er jo ulike deler av dette. Det ene er saksbehandlingskapasitet, det er kompetansen, og det handler om at det er ulike forvaltningsnivåer med ulike forvaltningsoppgaver som skal fungere sammen. Det handler videre om at det er et til dels ganske komplisert regelverk som gjør at en del av disse aktørene, som ikke søker konsesjoner og tillatelser hver eneste dag – rett og slett fordi det er så langt mellom prosjektene – kanskje ikke er superdrevne på det og trenger mer veiledning.

Det er en lang rekke tiltak vi kan gjøre for å komme raskere i mål, på en måte som er demokratisk, som sikrer at alle blir hørt og at motforestillingene kommer fram, og som ikke tar noen som helst snarveier på miljø og sosial og miljømessig bærekraft, men som gjør at vi kan få mer mineralutvinning i Norge. Det har jeg allerede varslet, både i konsesjonsbehandlingen av Engebø og ikke minst også i Grønt industriløft.

Rasmus Hansson (MDG) []: Debatten om ny mineralnæring dreier seg fortsatt veldig mye om å drive ny og mer gruvedrift for å skaffe flere metaller og flere mineraler til alt det vi har bruk for en gang i framtiden, og så handler den veldig lite om det som må bli den måten vi skaffer oss mineraler og metaller på i framtiden, nemlig å resirkulere det vi allerede har.

Kommer mineralstrategien som statsråden arbeider med, til å handle like mye om å resirkulere og utvinne allerede utvunne metaller og mineraler, som den kommer til å handle om videre, tradisjonell gruvedrift etter enda mer?

Statsråd Jan Christian Vestre []: Akkurat hvor mye det kommer til å stå om hvert og ett punkt, får vi se på, men jeg er enig i premisset i spørsmålet til representanten – og for øvrig enig i mye av det representanten mener også om dette – for det er et faktum at vi må resirkulere mer. Norge har nå den første fabrikken i Europa for resirkulering av brukte elbilbatterier, i Fredrikstad: Hydrovolt, et norsk-svensk samarbeid, også støttet med risikoavlastning fra staten. Der klarer de å hente ut – jeg tror det er – 98–99 pst. av de viktigste mineralene som kan gjenbrukes i en batterinæring. De er de første i sitt slag.

Jeg mener at Norge skal være ledende i hele denne verdikjeden for bærekraftig utvinning av råmineralene til bærekraftig batteriproduksjon, med lavere energifotavtrykk. Så skal vi være helt ledende internasjonalt, også på resirkulering – ikke bare på det vi gjør selv, men også gjennom å utvikle og spre teknologi som gjør at verden kan bli bedre til å resirkulere og gjenbruke disse mineralene. Da vil behovet for nye gruver bli mindre. Men det vil fremdeles være et stort behov, for det grønne skiftet krever enormt mye ressurser.

Rasmus Hansson (MDG) []: I løpet av statsrådens svar hørte jeg ham utvikle seg fra ikke å vite hvor mye denne nye mineralstrategien kommer til å handle om resirkulering, til å hevde at Norge, og da forhåpentligvis mineralstrategien, skal bli verdensledende på akkurat dette – hvilket bør innebære at det blir en dominerende del av mineralstrategien. Så kan vi i svar to få en bekreftelse på at det å resirkulere er hovedmålet for Norges framtidige mineralstrategi?

Statsråd Jan Christian Vestre []: Med fare for at jeg fulgte litt dårlig med – beklager det – virker det som at spørsmålet har utviklet seg litt. Jeg kan ikke nå si hva som blir hovedfokuset, fordi poenget er at vi trenger begge deler. Jeg opplever at den norske miljøbevegelsen er veldig konstruktiv og sier det samme. Vi må resirkulere, gjenvinne og gjenbruke så mye som mulig av de ressursene vi har, men det alene vil ikke være tilstrekkelig. Det vet også representanten.

Vi står overfor den største omstillingen i menneskehetens historie. Alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres. Vi skal bli mer bærekraftige, vi skal bli mer digitale. Vi trenger veldig mye mer mineraler, og derfor må vi også utvinne mer. Da må vi passe på at når vi utvinner mer, må det skje på en bærekraftig måte, med respekt for balansen i naturregnskapet, med minst mulig klimafotavtrykk. Det må skje sosialt bærekraftig.

Det er ganske urovekkende å se bilder og høre historier fra hvordan mineralutvinning skjer i mange andre land i dag. Vi kan mye bedre enn dette i Norge, og jeg mener vi skal ha som mål å vise verden hvordan dette kan gjøres.

Presidenten []: Replikkordskiftet er omme.

De talerne som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Ola Elvestuen (V) []: Som flere har vært inne på: Både den geopolitiske situasjonen, hvor vi må få kontroll over verdikjedene på mineraler, og det grønne skiftet viser at vi trenger mineraler. Som i det siste spørsmålet her også, som er tatt opp av flere, må hovedgrepet for dette være å få mer sirkulære verdistrømmer, der en gjenvinner og gjenbruker mineralet. Det må være hovedgrepet.

Vi vil også trenge moderne gruvedrift med strenge miljøkrav, der restmassene utnyttes, gjenbrukes eller fylles tilbake i gruvene. Vi må også ha en modernisering av lovverket, slik at vi ikke tillater nye sjødeponier. Som jeg sa i mitt spørsmål til statsråden: I forrige regjering, dvs. i regjeringsplattformen fra Jeløya, sa vi altså nei til nye tillatelser til sjødeponier. Dagens regjering bør ha den samme offensive holdningen. Så håper jeg – og det har vært en lang kamp – at det heller ikke blir sjødeponier verken i Repparfjorden eller i Førdefjorden.

Så til et av de forslagene som ligger her, nemlig at vi trenger et moratorium mot gruvedrift på havbunnen. I oktober la regjeringen ut på høring en konsekvensutredning for å åpne et stort område for gruvedrift på havbunnen. Det er virkelig et gigantisk område – det er vel omtrent på størrelse med to tredjedeler av Norges landarealer. Det er langt mot nord. Ifølge Havforskningsinstituttet har vi god nok kunnskap i dette området på mindre enn 1 pst. av arealene.

Vi ser ingen andre land som i dag driver med kommersiell gruvedrift på havbunnen. Vi må også være klar over at det å drive leteaktivitet vil i seg selv ha store negative konsekvenser. Det er stor motstand internasjonalt mot å åpne opp et område for gruvedrift på havbunnen. Havpanelet, som jo statsminister Jonas Gahr Støre er i ledelsen av, og deres ekspertrapport går imot at vi nå skal åpne opp for drift og gruvedrift på havbunnen. FNs miljøprogram – finansinitiativet – sier at det bryter med FNs prinsipper for bærekraftig finans. Det er motstand i World Economic Forum og Det europeiske investeringsfondet, og det er tolv land og mange fiskeriorganisasjoner som går inn for et moratorium. Det er ingen tvil om at dette medfører en stor risiko for ødeleggelse av leveområder for et unikt dyreliv som vi kjenner veldig lite til. Dette er et forslag som regjeringen bør legge til side.

Olve Grotle (H) []: Det ville vere feil å seie at debatten har lyfta opp temperaturen i salen. (Munterheit i salen.) Det er ikkje fordi saka ikkje er viktig, men rett og slett fordi det er stor einigheit.

Takk til Framstegspartiet for eit godt og viktig representantforslag. Ingen av forslaga får fleirtal, men det kjem ikkje av at det er ei underliggjande reell ueinigheit, det er andre grunnar som først og fremst blir lagde fram, ikkje minst at vi vil få saka tilbake gjennom lovforslag. Så vil vi også måtte finne ei form å debattere regjeringas mineralstrategi på når denne vil kome over nyttår.

Takk for ein god debatt.

Presidenten []: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering, se voteringskapittel