Økt satsing på bioenergi gir 4 000 nye arbeidsplasser - og 10 nye Twh (eller like mye kraft som 20 Sauda-utbygginger)

Forslagsstillerne fremmer forslag om økt satsing på bioenergi, som vil skape flere arbeidsplasser, fremme teknologiutvikling i distrikts-Norge, og gi en mer miljøvennlig og fornybar energiforsyning.

Det er behov for å finne fornuftige tiltak som kan redusere arbeidsledigheten. Etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften ble fjerna, har det oppstått et behov spesielt i distriktene for en mer aktiv næringspolitikk. Store svingninger i elektrisitetsprisene gir behov for tiltak som øker fleksibiliteten i energiforsyningen og kan virke stabiliserende på strømprisen. For å slippe å importere svært forurensende kullkraft, trenger vi heller ikke å gå omvegen om kostbar og forurensende gasskraft. Det finnes mange andre og rimeligere løsninger som gir minst like mye energi - og mange flere og lønnsomme arbeidsplasser.

I dag produserer Norge 16 TWh bioenergi, eller rundt seks prosent av samla energiproduksjon. Forslagsstillerne vil i første omgang ha denne andelen opp på ti prosent innen 2010. En økt satsing på bioenergi i Norge kan gi over 4 000 nye arbeidsplasser innen 2010.

Bioenergi er en framtidsretta energiform, fordi den er basert på nye, fornybare kilder. Næringa trenger likevel drahjelp, fordi utviklingen går for seint. Hovedgrunnen til at utviklinga går for seint, er at mange forbrukere av el og varme i dag er innlåst til bruk av andre kilder, som elektrisk kraft og oljefyring. Den teknologiske innlåsinga gjennom etablert kompetanse og eksisterende teknologi gjør at bioenergi starter med klare ulemper i forhold til andre rivaliserende energisystemer.