Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, André N. Skjelstad og Ola Elvestuen om evaluering av Norges engasjement i Afganistan

Dette dokument

  • Dokument 8:12 S (2013–2014)
  • Dato: 03.12.2013
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Etter mer enn sju år med norsk base i Faryab-provinsen i Afghanistan markerte Forsvaret 11. september 2012 overføringen av leiren og sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Med dette gikk Norges engasjement i Afghanistan over i en ny fase, men situasjonen innbefatter fortsatt norsk militær tilstedeværelse i landet i årene som kommer. Nylig understreket forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide til NTB at:

«Vi er fortsatt tungt til stede i Afghanistan, og trekker oss ikke ut nå.»

Forslagsstillerne stiller seg bak forsvarsministerens uttalelse, men mener dette igjen aktualiserer behovet for en helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan.

Forslagsstillerne viser til at det var bred enighet i det forrige storting om at man skulle gjennomføre en slik evaluering, men at en samlet utenriks- og forsvarskomité understreket at det ville være naturlig å komme tilbake til spørsmålet om en gjennomgang av hele innsatsen i Afghanistan når transisjonsprosessen med avviklingen av ISAF er sluttført i 2014, jf. Innst. 226 S (2012–2013). Det har således ikke vært uenighet om at det skal gjennomføres en evaluering av Norges engasjement i Afghanistan, men når denne formelt skulle påbegynnes.

Forslagsstillerne mener det er behov for snarlig å igangsette en helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan av flere grunner – for å gjøre opp status for Norges innsats så langt, justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen, men særlig for å være bedre forberedt til liknende operasjoner dersom Norge blir bedt om å bidra med styrker utenfor NATOs tradisjonelle kjerneområde i fremtiden.

En slik gjennomgang bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til, strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag mv.

Forslagsstillerne mener det er et selvstendig mål at evalueringen som gjøres er helhetlig, det vil si at man ser på alle aspekter knyttet til Norges engasjement i Afghanistan, samt at man fra regjeringens side sikrer uavhengighet i en slik gjennomgang.

Forslagsstillerne mener en evaluering vil gi verdifull innsikt i hvordan Norge kan forbedre engasjementet i tiden som kommer. Den sivile delen av Norges tilstedeværelse, som vil utgjøre hoveddelen av Norges engasjement i Afghanistan i tiden som kommer, vil åpenbart kunne nyte spesielt godt av dette.

Forslagsstillerne vil understreke at dette representantforslaget, blant annet, fremmes på grunn av alle innspillene som har kommet fra dem som «har gjort jobben» i Afghanistan, enten militært eller sivilt, og som har sagt at det er viktig at man får en ordentlig gjennomgang av den innsatsen de har gjort.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en uavhengig og helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan, med oppstart i 2014.

3. desember 2013