Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lise Christoffersen, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli og Magne Rommetveit om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27)

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Veglova § 27 hjemler at med samtykke fra Stortinget kan departementet fastsette at det skal kreves bompenger på offentlig veg. Bompengene kan brukes til alle tiltak som vegloven gir hjemmel for, dvs. planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av veg, samt investeringer og drift av kollektivtransport. Bompenger kan derimot ikke benyttes til nødvendige beredskapstiltak i forbindelse med prosjekter som f.eks. eksternt brannutstyr.

Det som har aktualisert behovet for en endring i lovverket, er at erfaringene fra ulike initiativ til å bedre sikkerheten og beredskapen i Oslofjordtunnelen ikke har gitt noen løsning. I dette konkrete tilfellet, anskaffelse av en brannbil med økt slukkekapasitet og tre evakueringspakker. Årsakene til dette er mange, men ulikt lov- og regelverk, samt kryssende ansvarsforhold og etatsinteresser, synes å være noe av grunnen til at man hittil ikke har funnet gode løsninger. Et av tiltakene for å kunne bøte på dette er å endre veglova § 27, slik at bompenger også kan benyttes til nødvendige beredskapstiltak i forbindelse med prosjektet. I tilfellet Oslofjordtunnelen vil en da kunne bruke bompenger til anskaffelse av det brannutstyret som er påpekt. Forslagsstillerne vil understreke at Oslofjordtunneleksempelet bare er ett av flere mulige eksempler. En endring av lovverket som foreslås vil kunne bidra til en enda bedre beredskap i større vegprosjekter med bompengefinansiering.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om endring av veglova § 27, slik at bompenger også kan benyttes til nødvendige beredskapstiltak i forbindelse med prosjektet.

24. april 2014