Representantforslag om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region

Dette dokument

  • Representantforslag 6 S (2017–2018)
  • Fra: Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Martin Kolberg og Anne Helene Sandum
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 mot stemmene til et betydelig mindretall å slå sammen fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til én region, på tvers av vedtak i fylkestingene i alle de tre fylkeskommunene om at de ønsker å bestå som selvstendige fylkeskommuner (jf. Prop. 84 S (2016–2017) og Innst. 385 S (2016–2017)). I ettertid kan uttalelser fra talspersoner for noen av de partiene som utgjorde stortingsflertallet i denne saken, tyde på at det i realiteten ikke lenger er et flertall i Stortinget for å gjennomføre en tvangssammenslåing av de tre fylkeskommunene. Stortingets sammensetning er dessuten endret etter valget i september 2017. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes.

En uferdig reform

Et sentralt poeng i de tre fylkeskommunenes motstand mot en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud er at den såkalte regionreformen er en uferdig reform der det er stor usikkerhet knyttet til framtidige oppgaver. En ny region bestående av dagens tre fylkeskommuner vil dessuten bli en stor region sammenlignet med andre regioner. Forslagsstillerne mener at en forutsetning for å vurdere større regioner må være at dette styrker det lokale og regionale demokratiet gjennom utvidet ansvar for nye oppgaver, blant annet innen samferdsel, naturressursforvaltning, næringsutvikling og klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging. Forslagsstillerne mener at slike forutsetninger ikke er på plass i denne saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til én region oppheves, og at de tre fylkeskommunene består som i dag.

10. oktober 2017

Stein Erik Lauvås

Svein Roald Hansen

Sverre Myrli

Nina Sandberg

Martin Kolberg

Anne Helene Sandum