Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Olje- og gassressursene på norsk sokkel er eid av fellesskapet representert ved staten. Olje- og gassproduksjon er en grunnrentevirksomhet med en merverdi som oppstår på grunn av at ressursene eksisterer i begrensede mengder. Eksistensen av grunnrenten er en hovedbegrunnelse for at staten Norge har sikret seg en betydelig del av inntektene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjennom skatt, avgift og ikke minst statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. For å forvalte statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har man opprettet Petoro AS.

I tillegg til å representere om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver har Petoro AS fått tillagt forvalteransvar for statens deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel gjennom datterselskapet Petoro Iceland AS. Petoro Iceland AS’ oppgave har konkret vært knyttet til at den norske stat deltar med en 25 prosent andel i en utvinningstillatelse på islandsk sokkel.

Det er i dag funnet langt mer fossil energi enn verden kan utvinne og fortsatt nå de internasjonale klimamålene. Klimaendringene krever at en begynner omstillingen bort fra produksjon av fossil energi nå. I et slikt bilde kan det heller ikke være i Norges interesse å fortsette Petoros engasjement på Island. Det bør avvikles.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen avvikle den norske stats deltakelse i petroleumsvirksomhet på Islands kontinentalsokkel gjennom Petoro.

24. april 2018

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski