Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget

Dette dokument

  • Representantforslag 101 S (2018–2019)
  • Fra: Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Steinar Karlstrøm
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Ledelsen i NSB kunngjorde 12. mars 2019 at selskapet skal endre navn til Vy. Navnebyttet skal vedtas på ekstraordinær generalforsamling i NSB 22. mars 2019 og skal etter planen gis virkning fra 24. april 2019.

Selskapet har vært heleid av staten siden det ble opprettet i 1883. I 1996 ble selskapet et særlovselskap med navnet NSB BA. Siden 2002 har selskapet vært statsaksjeselskap, NSB AS.

Navneforslaget er kontroversielt og signaliserer et brudd med en viktig og lang historie som et folkeeid transportselskap. Gjennom 136 år er navnet NSB innarbeidet og er en sterk merkevare i seg selv.

Det foreslåtte navnet Vy mangler tilsvarende innhold og mening. Navneforslaget har liten eller ingen tilknytning til selskapets virksomhet og er i strid med Språkrådets anbefalinger.

Det nåværende navnet foreslås byttet ut med et navn som i langt mindre grad reflekterer selskapets rolle og historie.

Beslutningen om eventuelt skifte av navn i et selskap som NSB er først og fremst en eiersak. Det bør ikke fattes noen endelig beslutning i ekstraordinær generalforsamling om et navnebytte før statsråden har drøftet dette spørsmålet med Stortinget. Samferdselsministeren bør i Stortinget redegjøre for hvordan regjeringen ser på navnespørsmålet og i denne saken vil utøve statens eiermakt i selskapet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Spørsmålet om et eventuelt skifte av navn på NSB AS utsettes inntil saken er redegjort for og drøftet i Stortinget.

13. mars 2019

Sverre Myrli

Kirsti Leirtrø

Øystein Langholm Hansen

Steinar Karlstrøm