Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold

Dette dokument

  • Representantforslag 1 S (2019–2020)
  • Fra: Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 13. juni 2019 forbud mot hold av pelsdyr i Norge (jf. Prop. 99 L (2018–2019) og Innst. 348 L (2018–2019)). Landbruks- og matdepartementet har hatt på høring «forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr». Høringsfristen var 1. oktober 2019.

Det er ikke tvil om at mange vil tape store beløp på forbudet mot hold av pelsdyr. Selv om det hevdes at kompensasjonen skal utmåles etter en individuell behandling, legges det opp til bruk av objektive kriterier. I realiteten er det derfor mulig å beregne effekten for hvert enkelt bruk basert på forslaget som var på høring. Mange pelsdyroppdrettere vil sitte igjen med store økonomiske tap om den foreslåtte forskriften blir vedtatt.

Under stortingsdebatten ble det gitt signaler om at kompensasjonen/erstatningen skulle bli god. Det har den ikke blitt. Kompensasjonen skal ifølge høringen ta utgangspunkt i den bokførte verdien av pelsdyranlegget. Statsråden lovet at det ikke skulle bli «urimelige utslag» for noen enkeltbønder.

Av respekt for den private eiendomsretten og forutsigbarhet må det gis full erstatning til de som er rammet av forbudet. Dette kan for eksempel sikres gjennom å ta utgangspunkt i prinsippene som gjelder for ekspropriasjon.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre full erstatning til de som er rammet av forbudet mot hold av pelsdyr.

3. oktober 2019

Nils T. Bjørke

Heidi Greni

Emilie Enger Mehl

Geir Pollestad