Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Som en del av budsjettforliket høsten 2017 mellom partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med henholdsvis 80 og 40 pst. med virkning fra 1. januar 2018. Avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer ble reversert året etter.

I NOU 2019:8 anbefales det å endre eller fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Flertallet i utvalget mener man bør erstatte avgiften med en helsebegrunnet, differensiert avgift, og flere utvalgsmedlemmer foreslår å redusere avgiften til 2017-nivå mens en slik differensiert avgift utarbeides. Et mindretall i utvalget anbefaler å oppheve dagens avgift for alle alkoholfrie drikkevarer, med virkning fra 1. januar 2020. Regjeringen foreslo imidlertid ingen endringer i statsbudsjettet for 2020, blant annet med henvisning til at utvalget og høringsinstansene er delt i synet på avgiften.

Forslagsstiller er av den oppfatning at den brå avgiftsøkningen fra 2018 har bidratt til tap av arbeidsplasser innen norsk næringsmiddelindustri og varehandel, til fordel for tilsvarende arbeidsplasser i Sverige og andre naboland.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å reversere avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer til 2017-nivå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.

  2. Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av hvordan aktuelle avgifter og grensehandel påvirker norske arbeidsplasser, og en strategi for å bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel.

4. februar 2020

Bjørnar Moxnes