Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne mener det haster å få på plass en fagskole for brann og beredskap i Norge, lokalisert i Tjeldsund i Troms og Finnmark.

Regjeringen besluttet i 2015 at det skulle opprettes en slik fagskole i Tjeldsund, og dette ble presentert ved Norges brannskole13. februar 2015. Beslutningen bygget på anbefalinger i NOU 2012: 8 «Ny utdanning – nye utfordringer». Hovedformålet med utredningen var å få en vurdering av dagens utdanningssystem og gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet. Her ble det foreslått utdanningsmodeller for brannvesenet som ivaretar utdanningsbehovet for hel- og deltidsbrannpersonell. Det er bred politisk enighet om viktigheten av å sikre en fagutdanning for de viktige mannskapene som bemanner våre brannvesen i alle landets kommuner. I dag består utdanningen av kortere kurs ved Norges brannskole i Tjeldsund.

Etter regjeringens beslutning har det skjedd lite for å realisere en fagskole for brann og beredskap. Opposisjonen har etterlyst framdrift i prosjektet hos skiftende ministre. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som den første av ministrene, opplyste i 2015 at planforslaget for byggingen skulle legges fram for Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juli 2015. Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara opplyste i Stortinget at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeidet godt med etableringsprosjektet, og hadde et mål om oppstart av fagskolen høsten 2019. Den siste i rekken var justis- og beredskapsminister Monica Mæland, som i februar 2020 informerte Stortinget om at Statsbygg er i gang med et forprosjekt. I møte med representanter for Tjeldsund kommune er det opplyst at forprosjektet skal være ferdig før sommeren.

Den manglende framdriften har etterlatt et inntrykk av at regjeringen ikke ønsker å bygge fagskolen, og at det er nødvendig med pålegg fra Stortinget for å sikre framdriften.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 legge fram for Stortinget en finansiert framdriftsplan for bygging av en fagskole for brann og beredskap i Tjeldsund.

13. mai 2020

Åsunn Lyngedal

Lene Vågslid

Martin Henriksen