Representantforslag om samværssabotasje

Dette dokument

  • Representantforslag 40 S (2020–2021)
  • Fra: Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Solveig Horne og Himanshu Gulati
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

En rekke foreldre blir forhindret/nektet samvær med sine barn etter samlivsbrudd, til tross for at de har samværsrett. Slik samværssabotasje er i strid med barnets rett til å se begge foreldre, og i strid med foreldres rett til å se sine barn. Ofte er samværssabotasje et resultat av en underliggende konflikt mellom foreldrene. Det står i barneloven at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om foreldrene bor hver for seg. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dette betyr blant annet at bostedsforelderen har plikt til å oppmuntre og legge til rette for samvær med den andre forelderen. Allikevel forekommer det samværssabotasje.

Ved unnlatt oppfyllelse av fastsatt samvær, kan samværsforelder be domstolen om tvangsfullbyrdelse av samværsavgjørelsen ved tvangsbot. Domstolen skal fastsette tvangsbot med mindre oppfyllelse av samværsretten er «umulig». Tingretten kan fastsette en stående bot som for en viss tid skal gjelde hver gang samværsretten ikke blir respektert. Mye tyder på at slik tvangsbot blir fastsatt veldig sjeldent.

Det er regler om mekling i disse sakene. Det er et mål at dette skal redusere konfliktnivået og forebygge hindring av samvær, samtidig som det gir grunnlag for god dialog mellom foreldrene. Mye tyder på at det i en rekke saker er liten vilje til å delta i mekling, fra den parten som driver samværssabotasje.

Store konflikter mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn. Det er viktig å sikre at foreldre med høyt konfliktnivå får hjelp til å redusere konfliktnivået og bedre samarbeidet om å gi barna best mulig foreldrekontakt. Dette vil bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner for barna og forebygge samværssabotasje. Familieverntjenestenes tilbud om mekling, hjelp til bedre foreldresamarbeid og samtalegrupper, er viktige tilbud til familier med høyt konfliktnivå. Å hjelpe flere foreldre til å komme fram til gode avtaler om barna etter samlivsbrudd og bedre foreldresamarbeidet, er forebyggende og vil hindre at konflikter utvikler seg, med de skadevirkninger det har for barna.

Det må aldri bli slik at noen av partene skal ha økonomiske insentiv i saker om samværssabotasje. Ofte fører samværssabotasje til at bidragspliktige får økt bidragsplikten sin. Det er urimelig, og oppfattes som om den som driver sabotasjen påfører den andre en dobbel straff eller byrde. Ikke bare blir man frarøvet tid med barnet, men må også betale mer.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nye og strengere reaksjoner ved samværssabotasje.

  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at samvær som ikke har blitt gjennomført som følge av samværssabotasje, skal kunne gjennomføres senere, såkalt erstatningssamvær.

  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at langvarig eller gjentatt samværssabotasje bør være grunn til å overføre bostedsmyndigheten til den forelderen som vil sørge for størst mulig samlet foreldrekontakt.

  4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring som sikrer at ingen kommer økonomisk gunstigere ut mht. barnebidrag pga. samværssabotasje, og at all innkreving/utbetaling av bidrag stoppes ved sabotasje fra mottaker.

  5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke fullmaktene til familievernkontorene mht. å fastsette samværsplan, som også gir rett til bøtlegging om planen brytes. Dette er for å avlaste domstolene og løse sakene raskere.

23. oktober 2020

Silje Hjemdal

Tor André Johnsen

Erlend Wiborg

Solveig Horne

Himanshu Gulati