Bakgrunn

En rekke fasttelefonkunder har fått beskjed om at fasttelefonen vil bli koblet ut som en følge av Telenors planer om utfasing av kobbernettet. Mange av disse mangler eller har ikke tilfredsstillende mobildekning, og vil i verste fall bli uten telefon dersom fasttelefonen kuttes.

Telenor har i henhold til avtale med staten plikt til levering av offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett på ethvert sted med fast helårlig bosetting eller næringsvirksomhet, jf. ekomforskriften § 5-1 første ledd.

Forslagsstillerne mener det er behov for å klargjøre prinsippet om at ingen skal miste fasttelefonforbindelsen før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon.