Bakgrunn

Vindkraftanlegg ødelegger urørt natur og friluftslivområder. De siste årene har man sett en enorm folkelig motstand mot disse naturødeleggelsene. Det var bakgrunnen for at Stortinget 19. juni 2020 enstemmig vedtok at

«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.» jf. Dokument 8:143 S (2019–2020)

Etter vedtaket i Stortinget har 8 vindkraftverk søkt om utsettelse. 7 søknader har fått avslag, mens Øyfjellet Wind AS har fått fristen for oppstart forlenget fra 31. desember 2021 til 30. september 2022. NVE, ved konsesjonsdirektør Rune Flatby, begrunner vedtaket slik i Klassekampen 23. februar 2021:

«I dette konkrete tilfellet var situasjonen så spesiell, blant annet knyttet covid-19, at NVE mener det var grunnlag for å gi utsatt frist. På Øyfjellet er nesten alle inngrepene knyttet til utbyggingen allerede gjennomført, og det har vært en rekke uforutsette forhold som har gjort at arbeidet er forsinket.»

Øyfjellet Wind AS søkte 13. juli 2020 om forlenget frist for oppstart. På dette tidspunktet var arbeidet som var utført, i all hovedsak en del veibygging. I brevet der NVE gir utsettelse, datert 16. februar 2021, legger NVE til grunn for fristforlengelsen status for arbeidet mer enn syv måneder etter at søknaden om utsettelse ble sendt. NVE skriver i brevet:

«Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

NVEs vedtak om utsettelse er dermed basert primært på arbeid som er utført etter at søknaden om fristforlengelse ble sendt.

«Gjeldende regelverk» som NVE baserer utsettelsen på, er gitt av NVE selv i brev til utbyggerne, datert 27. november 2019. («Praksis for forlengelse av frist for idriftsettelse og prioritering av detaljplan/MTA for urealiserte vindkraftkonsesjoner på land»). Her heter det som hovedregel:

«Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført.»

I brevet der NVE gir utsettelse, refereres ikke hovedbestemmelsen. Derimot unntaksbestemmelsen, som er slik:

«I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.»

Øyfjellet Wind begrunnet søknaden av 13. juli 2020 om utsatt oppstart med forsinkelser pga. koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner mot byggingen. Dette kan synes overraskende, sett i lys av et intervju som Øyfjellet Winds egen prosjektleder gav til avisa Helgelendingen 20. juli 2020. Der sier han blant annet dette:

«Vi har noen spesialister som tar ferie, men veiproduksjonen går som planlagt hele sommeren. Veidekke har jobbet godt i det siste, og det er fine arbeidsforhold, så vi ligger greit an i forhold til framdriftsplanen.»

Arbeidet som er utført til nå, er gjennomført på utbyggers regning og risiko fordi utbyggingen ikke har godkjent MTA-plan (Miljø-, transport og anleggsplan). MTA-planen som ble godkjent av NVE 18. desember 2019, ble påklaget. Klagen ligger fortsatt til behandling i Olje- og energidepartementet. At arbeidet utføres på utbyggers regning og risiko, er bekreftet av NVE.